Evropská komise přichází s návrhem pozice EU pro mezinárodní vyjednávání o změnách klimatu

Stránka - 15 září, 2009
Reakce Greenpeace - Ve středu 28.ledna 2009 představila Evropská komise svůj strategický materiál „Copenhagen communication”. Dokument obsahuje návrhy, s nimiž EU přijde na mezinárodní klimatickou konferenci v Kodani v prosinci tohoto roku. Dokument by měl především přinést odpověď na dvě základní otázky: jak chce EU celosvětově snižovat emise skleníkových plynů a jakým způsobem chce spolu s ostatními vyspělými průmyslovými státy vytvářet a využívat fondy pro boj proti změnám klimatu v rozvojových zemích. Úspěch snah o globální snížení emisí bude do značné míry záviset na částkách poskytovaných těmito fondy a jejich správném fungování.

Návrh Komise se po schválení členskými státy (v březnu tohoto roku) stane základním materiálem, který bude určovat pozici EU při vyjednání s partnery o mezinárodní dohodě o klimatu. V následujících odstavcích najdete shrnutí hlavních bodů návrhu a naše doporučení k nim.


Podpora omezování emisí v rozvojových zemích
Podle návrhu Evropské komise by se rozvojové země měly zavázat ke snížení emisí skleníkových plynů o 15 - 30 % oproti „business as usual“ scénáři.  K podpoře naplnění tohoto závazku hodlá Komise zřídit nové mechanismy financování rozvoje čisté energetiky, ochrany lesních porostů a adaptačních opatření v rozvojových zemích. Komise uvedla, že tyto finanční mechanismy by měly zajistit další peníze nad rámec stávajících schémat rozvojové pomoci (Official Development Assistance).

Greenpeace vítá iniciativu Evropské komise, ale upozorňuje, že pro vyjednávání o klimatické dohodě bude nezbytné doplnit konkrétní částku, ze které budou rozvojové země čerpat podporu. Vyzýváme průmyslové státy k závazku poskytnout v rámci uvedených mechanismů 100 miliard eur ročně do roku 2020. (Jedná se přibližně o 0,5 HDP zemí G8). Evropská unie by se na této částce měla podílet příspěvkem 25 miliard eur.

Navržená částka vychází z odhadu potřeb rozvojových zemí v jednotlivých oblastech. Pro podporu investic do rozvoje obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivnosti Greenpeace doporučuje vyčlenit 40 miliard eur ročně, dalších 40 miliard si vyžádají adaptační opatření, 20 miliard připadne na ochranu pralesů (v současnosti je odlesňování odpovědné za více než 20 % emisí skleníkových plynů).


Snižování emisí skleníkových plynů v EU
Evropská komise navrhuje, aby se EU vrátila ke svému dřívějšímu závazku omezit emise skleníkových plynů do roku 2020 o 30 % oproti úrovni z roku 1990. S tímto závazkem by EU měla vstoupit do vyjednávání o mezinárodní klimatické dohodě v tzv. post-kjótském období, tedy po roce 2012. (Podle klimaticko-energetického balíčku schváleného v minulém roce se členské státy EU jednostranně zavázaly ke snížení emisí o 20 %.)
Komise navrhuje, aby se závazek omezení emisí skleníkových plynů o 30 % do roku 2020 oproti úrovni roku 1990 vztahoval na skupinu všech průmyslových států. Pro rozvojové země Komise navrhuje závazek omezit emise do roku 2020 o 15 - 30 % oproti scénáři, při kterém by k žádné změně nedošlo - tzv. „business as usual“ scénáři.

Nutno poznamenat, že 30% omezení pro průmyslové státy do roku 2020 stále znamená vysoké riziko nárůstu globální teploty o více než dva stupně Celsia, což je z hlediska klimatických změn velmi nebezpečné. Výraznější omezení emisí skleníkových plynů (blíže k horní mezi intervalu 25 – 40 %, který doporučuje Mezinárodní panel OSN pro klimatické změny) je nezbytné, abychom získali větší jistotu, že se podaří nekontrolovanou změnu klimatu odvrátit. Výsledky posledních vědeckých výzkumů hovoří pro razantnější snižováni emisí.

Konkrétně doporučujeme zvýšení závazku EU na 40 % do roku 2020, přičemž 30 % by mělo být dosaženo na území EU a 10 % prostřednictvím kreditů za omezování emisí v rozvojových zemích.