Tady vládne ČEZ: Ministerstvo životního prostředí dnes posvětilo plány ČEZu na polovičatou modernizaci Prunéřova

Tisková zpráva - 29 dubna, 2010
Praha, 29. dubna 2010 - Energetický gigant ČEZ si prosadil svou a znovu prokázal svůj vliv na rozhodování státních úřadů. Je tak o krok blíže prosazení plánu na prodloužení životnosti největší českého zdroje znečištění – hnědouhelné elektrárny Prunéřov II o další čtvrtstoletí. I přesto, že záměr nesplňuje zákonné požadavky na použití nejmodernějších dostupných technologií (BAT), ministryně životního prostředí Bízková dnes dala projektu zelenou. Ministerstvo tak posvětilo plán, který bude v porovnání s modernější variantou znamenat ročně statisíce tun spáleného uhlí navíc i zbytečně vyšší emise CO2 a dalších znečišťujících látek. Stanovisko ministerstva však není závazné a ekologické organizace ve spolupráci s místními lidmi svoji kampaň proti prodloužení provozu elektrárny nevzdávají.

Ekologický právní servis a Greenpeace již téměř dva roky upozorňují na skutečnost, že ČEZem předložený projekt Prunéřova nesplňuje zákonné parametry tzv. nejlepší dostupné technologie (Best Available Techniques, BAT) a ČEZ tak chce ušetřit na zdraví Severočechů (1) i ochraně klimatu.
„To je ale překvapení: ministryně, která se do funkce dostala jen díky šikovné politické rošádě pod taktovkou Martina Romana, vydala takové rozhodnutí, jaké si ČEZ přál. Čekal snad někdo něco jiného? Na paní ministryni se moc nezlobíme, je to jen legionářka Romanova impéria (Emporum Romanum). Co je na téhle cause alarmující, je lehkost, s jakou ČEZ odstraňuje neposlušné ministry a jejich náměstky a nahrazuje je vlastními lidmi. To vše proto, aby mohl ušetřit pět miliard na zdraví Severočechů,“ komentoval dnešní rozhodnutí Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR.
Dnes vydané souhlasné stanovisko EIA rozhodně neznamená pro ČEZ definitivní výhru. Soulad projektu s požadavky českých zákonů a evropských předpisů, bude ještě přezkoumáván v několika navazujících řízeních. ČEZ tak bude muset prokázat, že používá nejlepší dostupnou technologii v rámci tzv. integrovaného řízení, při němž je vydáváno povolení k provozu zařízení. Platí přitom, že elektrárna, která kritérium BAT nesplní, nemůže povolení k provozu vůbec obdržet. A to je i případ Prunéřova. (2)
Programový ředitel Ekologického právního servisu Pavel Franc k tomu řekl: „Ministerstvo životního prostředí pod vedením Rut Bízkové sehrálo roli zdatného sekundanta ČEZu při prosazování jeho zájmů. Po toskánské dovolené, ozbrojených komandech a nedávné neústavní sedmdesátimiliardové přihrávce ČEZu od českých poslanců však tento závěr asi těžko ještě někoho překvapí.“ Právník Jan Šrytr z Ekologického právního servisu k tomu dodal: „Dnešní rozhodnutí ministerstva považujeme za zjevně věcně nesprávné a nezákonné, a tudíž napadnutelné.“  
ČEZ opakovaně odmítl předložit k posouzení variantu projektu Prunéřova, která by používala účinnější a čistší technologii, a to i přesto, že k tomu byl Ministerstvem životního prostředí přímo vyzván. Tím jednoznačně porušil své povinnosti vyplývající mu ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Aroganci jednání ČEZu podtrhuje i fakt, že smlouvy na dodávky technologií do Prunéřova uzavřela společnost ještě před tím, než proces EIA vůbec začal. ČEZ tedy od samého počátku vůbec nepočítal s tím, že by projekt nebyl v jím navržené podobě schválen. (3)
Proces EIA k Prunéřovu provází celá řada nestandardních okolností, které poukazují na výrazný vliv ČEZu. Vláda na základě požadavků tripartity zařadila prodloužení životnosti Prunéřova mezi protikrizová opatření přesně v podobě, kterou prosazuje ČEZ. Zcela mimo své kompetence se ve propsěch ČEZu angažoval i premiér Fischer (4), jehož tlak na vydání rozhodnutí vedl k rezignaci předchozího ministra Jana Dusíka, který médiím potvrdil, že ČEZ i premiér na něj vyvíjeli v předmětné věci tlak. Nová ministryně Bízková, která je bývalou mluvčí uhelných elektráren ČEZ, v minulém týdnu zrušila na ministerstvu sekci ochrany klimatu a ovzduší, jejíž představitelé polovičaté modernizaci Prunéřova otevřeně oponovali. (5) Odvolání jejího šéfa, náměstka ministra Aleše Kutáka, přitom požadoval kvůli Prunéřovu ČEZ již loni po tehdejším ministrovi Ladislavu Mikovi. (6)

Other contacts:

Jan Šrytr, právník Ekologického právního servisu
Tel: +420 775 154 087, e-mail:

Pavel Franc, programový ředitel Ekologického právního servisu
Tel: +420 608 362 596, e-mail:

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR
Tel: +420 723 623 238, e-mail:

Notes:

(1) Podle vyjádření MUDr. Miroslava Šuty, konzultanta pro environmentální rizika ukazuje hodnocení zdravotního rizika, která je součástí dokumentace EIA předložené firmou ČEZ, že rekonstruovaná elektrárna Prunéřov by vypouštěla tak velké množství oxidu siřičitého (SO2), které by mohlo vystavit více než 100 tisíc obyvatel měst Chomutova, Jirkova, Kadaně a Klášterce na Ohří 24-hodinovým koncentracím SO2 přesahujícím hodnoty doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Takto vysokými koncentracemi by mohlo postiženo i více než 18 tisíc dětí žijící v uvedených městech. I v naprosto teoretickém případě, že by všechny ostatní zdroje oxidu siřičitého byly zrušeny, by 24-hodinové hodnoty v Kadani mohly dosahovat více než trojnásobku a v Klášterci n. O. téměř dvojnásobku hodnoty doporučené WHO, která od roku 2005 činí 20 mikrogramu/m3. Prunéřov by se mohl významně podílet na znečištění oxidem siřičitým i pro ovzduší, které by dýchalo dalších více než 200 tisíc lidí (včetně více než 40 tisíc dětí) žijících v Karlových Varech, Mostě, Žatci, Litvínově, Lounech nebo Teplicích. Paradoxní je, že příspěvek Prunéřova k denním maximům SO2 by se po rekonstrukci mohl dle výpočtů obsažených v dokumentaci EIA v řadě měst dokonce zvýšit. Jedná se např. o Jirkov, Chomutov, Most nebo Žatec.

(2) Ekologický právní servis a Greenpeace již téměř dva roky upozorňují na skutečnost, že ČEZem předložený projekt Prunéřova nesplňuje zákonné parametry tzv. nejlepší dostupné technologie (Best Available Techniques, BAT). Ty zejména vyžadují, aby nově budované bloky elektrárny dosahovaly čisté tepelné účinnosti nejméně 42%. ČEZ se přitom pokusil požadavky zákona obejít, když svůj projekt s původně navrženou účinností 38% vydával za pouhou rekonstrukci, na kterou se vztahují požadavky mírnější. Fakt, že se ze strany ČEZu jedná o účelovou manipulaci a projekt těmto zákonným kritériím nevyhovuje, byl v průběhu procesu EIA potvrzen několika nezávislými institucemi – např. agenturou CENIA, Evropskou komisí, norskou společností DNV i samotným ministerstvem životního prostředí.
Viz TZ z 18.3.2010: Expertní zpráva DNV potvrdila hlavní námitky proti polovičaté „rekonstrukci“ Prunéřova - http://www.pohodacez.cz/press/expertni-zprava-dnv-potvrdila-hlavni-namitky-proti-polovicate-rekonstrukci-prunerova-78

(3) MŽP začalo hodnotit záměr obnovy Prunéřova na základě Oznámení ČEZ, a.s. v červnu 2008. V závěru zjišťovacího řízení z 30. 7. 2008 v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. požadovalo MŽP: „V dokumentaci je třeba navrhnout a zohlednit alternativy realizace tří tepelných bloků s vyšší netto účinností než v současnosti navržených 38 %; navrhnout tedy technologii, jež by plně zohledňovala účinnosti uvedené v BREF a dosahovala by účinnosti stanovené pro granulační kotle (tj. 42 – 45 %).“ Zmíněný § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. říká: „V závěru podle odstavce 3 může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z technických hledisek možné.“ Každému oprávnění musí vždy odpovídat nějaká povinnost. Danému oprávnění MŽP navrhnout zpracování variant řešení záměru proto odpovídá povinnost ČEZ, a.s. takovou variantu do procesu EIA předložit. ČEZ, a.s. tuto svou povinnost v předložené dokumentaci nesplnil.

(4) Viz tiskovou zprávu: EPS vyzývá premiéra Fischera, aby objasnil, zda je v kauze Prunéřov v kontaktu s ČEZem.
http://www.pohodacez.cz/press/eps-vyzyva-premiera-fischera-aby-objasnil-zda-je-v-kauze-prunerov-v-kontaktu-s-cezem-79

(5) Viz tiskovou zprávu: Rozprášení klimatické sekce MŽP – reakce ekologických organizací
http://www.pohodacez.cz/press/rozpraseni-klimaticke-sekce-mzp-reakce-ekologickych-organizaci-100

(6) Viz článek: Bízková vyměnila náměstky a zrušila Bursíkovu sekci pro klima
http://zpravy.idnes.cz/bizkova-vymenila-namestky-a-zrusila-bursikovu-sekci-pro-klima-p7q-/domaci.asp?c=A100420_134455_domaci_taj