Toxický nonylfenol stále uniká do českých řek

Čističky odpadních vod ignorují povinnost úniky hlásit

Tisková zpráva - 20 května, 2010
Do českých řek stále uniká nebezpečná toxická látka nonylfenol. (1) Nejvyšší koncentrace překračující povolené limity jsou u čistíren odpadních vod. Ty navíc neplní svou zákonnou povinnost hlásit úniky nonylfenolu do Integrovaného registru znečištění. Greenpeace proto podalo podnět k prošetření na Českou inspekci životního prostředí. (2) Jak ukazuje nová studie Greenpeace (3), problémy s odstraňováním nebezpečných látek z vodního prostředí podle požadavků Rámcové směrnice o vodách (4), má nejen Česká republika, ale i další členské státy EU.

 

Report Title

Z dostupných dat pro ČR je jasně patrné, že koncentrace nonylfenolu u výpustí z čističek odpadních vod (ČOV) překračují povolené hodnoty. Ještě skandálnější je ovšem skutečnost, že čističky ignorují svou ohlašovací povinnost a úniky nad 1 kg/rok do Integrovaného registru znečištění (IRZ) v ohlašovacím roce 2007a 2008 vůbec nehlásily. Greenpeace proto tento týden podalo podnět České inspekci životního prostředí k prošetření neplnění povinnosti čistíren odpadních vod s kapacitou 100 000 EO (ekvivalentních obyvatel) ohlašovat úniky nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátů (NP/NPE) překračující stanovenou hranici.

Podle evropské legislativy by členské státy měly do roku 2021 z vodního prostředí zcela eliminovat ty nejvíce nebezpečné látky, jako je právě nonylfenol. Podle většiny Plánů povodí však tento problém ani neexistuje, a nejsou tedy plánovány žádné kroky k jeho řešení. „Přestože jsou v EU stále dokumentovány vysoké emise nonylfenolu do vodního ekosystému a veřejně dostupná data z monitorovacích programů ukazují, že koncentrace této látky se často blíží povolené hranici, odpovědné úřady zákonný požadavek na odstranění této látky z vodního prostředí ignorují. Tento problém se ale nevyřeší tím, že před ním budeme zavírat oči,“ vysvětluje Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

Všech pět hodnocených členských států velmi pravděpodobně v budoucnu poruší maximální povolené koncentrace, zejména u zdrojů znečištění nonylfenolem, jimiž bývají často čistírny odpadních vod. Úřady ale selhávají i při zavedení jiných opatření na snížení emisí nonylfenolu, tak jak to vyžaduje Rámcová směrnice o vodách. „Existují přesvědčivé důkazy, že postup v případě nonylfenolu je příznačný i pro znečištění dalšími vysoce nebezpečnými látkami. Výsledkem by bylo tolerování významné hladiny znečištění, jež přispívá k toxickému koktejlu obsaženému v našich řekách, jezerech a mořích. To však příliš nekoresponduje s obrazem Evropské unie jako lídra v otázkách čistoty vod a chemické bezpečnosti,“ doplnil Stefan Scheuer z Greenpeace, autor studie.

Greenepace proto doporučuje členským státům, aby si v rámci plánování v oblasti vodního hospodářství stanovily konkrétní cíle pro eliminaci nebezpečných chemikálií a zajistily jejich plnění, což by mohlo zahrnovat i zpřísnění kontroly vnitřního trhu EU. Komise musí zabezpečit plné uplatnění příslušné evropské legislativy a připravit přinejmenším omezení pro spotřební zboží obsahující nonylfenol.      

 

Podnět naleznete zde

Other contacts:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR
e-mail: , tel.: 608 729 071

Notes:

(1) Nonylfenol je velmi nebezpečný endokrinní disruptor, který představuje riziko především pro reprodukční systém lidí i zvířat. V roce 2001 byl Evropskou unií identifikován jako látka, jejíž vypouštění musí být zastaveno. Více o endokrinních disruptorech na http://hazardshormony.cz/narusovanihormonu.html vice o nonylfenolu zde:
http://www.irz.cz/latky/nonylfenol_a_nonylfenol_ethoxylaty
(2) Podnět organizace Greenpeace k prošetření neplnění povinnosti čistíren odpadních vod (ČOV) s kapacitou 100 000 EO ohlašovat úniky nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátů (NP/NPE) do vody překračující 1 kg/rok do Integrovaného registru znečištění (IRZ) v ohlašovacím roce 2007a 2008 ze dne 14.5.2010 viz přílohu.
(3) Greenpeace ve studii zkoumalo pětici členských států EU (ČR, Německo, Slovensko, Španělsko a Velkou Británii) a jejich pokrok v odstraňování nechvalně známého a rozšířeného polutantu nonylfenolu.
Studie ke stažení v AJ:
http://www.greenpeace.org/eu-unit/press-centre/reports/NP-pollution-12-05-10
(4) Evropská Rámcová směrnice o vodách přijatá v roce 2000 určuje seznam tzv. Prioritních nebezpečných látek( příloha X směrnice), které mají být z vodního prostředí zcela odstraněny během následujících 20 let od zařazení látek na seznam. Nonylfenol byl přidán na seznam v roce 2001. Seznam Prioritních nebezpečných látek naleznete v zde: http://www.greenpeace-media.cz/download/prioritni-nebezpecne-latky.doc

Témata