Hlasování Evropského parlamentu o Společné rybářské politice EU

Stránka - 30 ledna, 2013
Napište českým europoslancům a europoslankyním osobní zprávu, v níž je požádáte, aby využili této jedinečné příležitosti a ukončili nadměrný rybolov. Vyzvěte je, aby podpořili návrh zprávy Ulrike Rodust a navrhované změny k rybářské politice EU. Kvůli oceánům, rybám a mořským živočichům, rybářům a všem občanům Evropské unie, kteří na destruktivní rybolov doplácejí ze svých daní.

Vyzvěte je, aby podpořili reformu Společné rybářské politiky, která:   

  • ukončí do roku 2015 nadměrný rybolov a přinese posun směrem k udržitelné rybářské praxi
  • uplatní přístup předběžné opatrnosti a řízení rybolovu založeného na ekosystémech    
  • zvýhodní ty, kteří loví ryby trvale udržitelným způsobem
  • používá veřejné zdroje na řešení problému a ne na podporu nadměrného rybolovu

 

 

Podrobná doporučení pro europoslance k hlasování o Společné rybářské politice EU

Prosíme Vás, abyste podpořil /a většinu pozměňovacích návrhů ( PN) schválených Výborem pro rybářství, konkrétně ta ustanovení, která budou:

1)      požadovat kroky, které ukončení nadměrný rybolov ne později než v roce 2015, tak aby bylo možné dosáhnout zotavení populací ryb na udržitelnou úroveň nejpozději do roku 2020(např. PN 60, 106 a 120).

2)      minimalizovat škodlivý dopad na mořské prostředí (např. PN 97, 102. 104 a 108).

3)      podporovat selektivní, nízko-dopadový a drobný pobřežní rybolov (např. PN 61, 102, 118).

4)      omezovat nadměrnou rybářskou kapacitu tak, aby se odstranila významná příčina nadměrného rybolovu, včetně rozšířené definice rybářské kapacity (např. PN 60, 85, 108 a 138).

5)       podmiňovat alokování evropských dotací členským státům a provozovatelům dodržováním cílů a pravidel Společné rybářské politiky a další relevantní legislativy (např. PN 198 a 199).

6)       Zavádět řešení pro regionální řízení skrze rychlou implementaci víceročních plánů, s možností zlepšovat sběr dat, řízení založeném na ekosystémech a účasti zájmových stran (např. PN 62, 105, 106 (mimo paragrafu 2), 108 a 121).

7)      vést k vytvoření oblastí pro obnovu rybích populací (PN 103) a přesunu pravomocí a odpovědnosti na členské státy, aby mohly regulovat rybolov v oblastech Natura 2000 v souladu s platnou environmentální legislativou (PN 109 -114).

8)      zajišťovat, že oceánský rybolov musí respektovat stejné principy a standardy jako vnitrostátní rybolov, s důrazem na prevenci přelovení a s tím spojených socioekonomických a environmentálních dopadů na chudší národy (např. PN 161, 164 -174 a 176). Toto musí být uplatňováno na všechny plavidla, včetně těch, které loví podle například privátních nebo smluvních dohod. 

Vyzýváme Vás, abyste posílil/a následující části zprávy prostřednictvím plenárních pozměňovacích návrhů tak, aby bylo dosaženo větší srozumitelnosti a právní jistoty:

1)      vložte jasný odkaz na cíl EU dosáhnout dobrý environmentální stav mořského prostředí do článku 3 a 11, v souladu s Rámcovou směrnicí o strategii pro mořské prostředí.  Navrhněte/ podpořte pozměňovací návrh 23 ENVI výboru nebo srovnatelný text. Navrhněte/podpořte text, který požaduje, aby víceleté plány braly v potaz ukazatele dobrého environmentálního stavu spojené s rybolovem.

2)      posilněte srozumitelnost a váhu těch ustanovení, která podporují nízko-dopadový a drobný rybolov znovu vložením textu zpravodajky (PN 61) do článku 6.

3)      požadujte, aby víceleté plány obsahovaly posouzení vlivu rybolovu na ekosystémy a mořské prostředí. V souladu s tímto doplňte článek 11.

4)      odstraňte mezery v ustanoveních zakazujících nešetrnou praktiku výmětů (vyhazování  nechtěných úlovků do moře) (PN 119) tím, že smažete možnost mít de-minimis výjimky z povinnosti dovést na pevninu všechny úlovky. (paragraf 1c. b z PN 119). Jsme přesvědčení, že i omezený rozsah výjimek povede ke stavu, ve kterém nebude možné ověřit ,ať už pomocí video důkazů nebo inspektorů, zdali jsou výměty uskutečňovány v souladu s de-minimis povolenkami nebo ne.

5)      Vytvořte ustanovení, které po členských státech bude považovat vytvoření a spravování národních veřejných registrů všech subjektů, kterým byly přiděleny rybářské licence, kvóty a/nebo intenzita rybolovu. Bez ohledu na to, zdali podporujete stanovení rybářských licencí sloučených nebo individualizovaných, věříme, že založení tohoto registru je velmi důležité.       

Vyzýváme Vás, abyste odmítl/a následující pozměňovací návrhy Výboru pro rybolov

1)      definici “řízení rybolovu založené na ekosystémech” (PN69 ) navrženou Výborem pro rybolov.  Doporučujeme navrhnout/podpořit text ENVI výboru (část ENVI PN 37), který je velmi blízký mezinárodním definicím, například té, kterou používá Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO) nebo Úmluva o biologické rozmanitosti , stejně tak jako je tomu v komunikaci Komise k roli SRP při implementaci ekosystémového přístupu (COM(2008)187).

2)      odstavec 2a článku 10 v PN 106, který zmírňuje použití víceletých plánů, vytváří nejistotu a možné slabiny při implementačních opatřeních. Dosah tohoto odstavce je příliš široký a veškeré pochybnosti které mohou nastat například v oblasti smíšeného rybolovu, by měly být zváženy při vytváření  řešení pro řízení ,ale neměly by vést ke zpoždění v ustanovení a implementaci víceletých plánů.

Podrobnější argumenty pro europoslance k hlasování o Společné rybářské politice najdete zde