DETOX - o kampani

Stránka - 7 července, 2011
Kampaň DETOX byla zahájena v roce 2011, aby ukázala na přímé spojení mezi světovými oděvními značkami, jejich dodavateli a toxickým znečištěním vody po celém světě. Práce v terénu a vyšetřování ve výrobních zemích společně s testováním značkových oděvů na stopy nebezpečných chemikálií, vyústily ve zveřejnění šokujících zpráv, které odhalily toxickou pravdu skrytou za naším oblečením.

Kampaň odstartovala vyzváním světových sportovních značek k boji za budoucnosti bez jedů. Poté jsme zaměřili pozornost na některé z největších světových módních maloobchodníků. Výzvu za módu vyrobenou bez znečišťování zopakovalo mnoho slavných osobností módní scény, mezi nimi byli například designéři, modelky a bloggeři, z nichž mnozí podepsali Manifest za DETOX módy.

Dělníci v Youngorské textilní továrně, Ningbo, Čína

 

Od července 2011 zmobilizovala kampaň DETOX stovky tisíc lidí po celém světě k tomu, aby vyzvali největší oděvní značky k ukončení vypouštění nebezpečných chemikálií napříč celým jejich dodavatelským řetězcem i z produktů. Prozatím kampaň dosáhla toho, že se k tomu veřejně zavázalo 15 mezinárodních značek: (Nike, AdidasPumaH&MM&SC&A, Li-NingZaraMango, Esprit, Levi'sUniqlo, Benetton, Victoria's Secret a G-Star). Tyto značky se nyní zaměřují na vytvoření konkrétních plánů, jak eliminovat  nejnebezpečnější látky, a zároveň umožnit větší transparentnost v informování o chemikáliích, které jejich dodavatelé v současnosti vypouští do našich společných vodních toků. 

Mezinárodní značky jsou, jakožto světoví hráči, v nejlepší pozici k tomu, aby odstranily negativní environmentální důsledky své produkce. Mohou to udělat výběrem svých dodavatelů, designem svých produktů a kontrolou chemických látek používaných v celém výrobním procesu.

Zara, největší módní maloobchodník na světě, oznámil své zavázání se k Detoxu 29. listopadu po mnoha dnech intenzivního mezinárodního veřejného tlaku.

 

 

Řada významných světových značek však stále ještě nereagovala na naléhavou potřebu vyřešit problém  znečištění vod a k ukončení své závislosti na nebezpečných chemikáliích se nezavázaly. Lidé po celém světě vyjadřují svůj nesouhlas s toxickou módou a právě nyní by měly značky jako Esprit, Gap, ale i česká oděvní značka Blažek, začít naslouchat svým zákazníkům a okamžitě zahájit DETOX.

Toxické nitky: Velký módní podraz

Naše poslední studie s názvem Toxické nitky, zveřejněná v listopadu 2012, představuje výsledky šetření, které odhalilo  rezidua různých nebezpečných chemikálií v oblečení od 20 světových módních značek, jako je Zara, Calvin Klein, Levi’s č Victoria’s Secret. Mezi zjištěnými chemikáliem byly prokázány i vysoké hladiny toxických ftalátů a rakovinotvorných aminů z azobarviv. V oblečení všech testovaných značek byly nalezeny také nonylfenol ethoxyláty (NPE), jejichž rozkládáním se tvoří látky, které, pokud se vypustí do prostředí, jsou toxické a narušují funkci hormonů.

Používání těchto chemikálií ve výrobě způsobuje znečištění vody, které postihuje milióny lidí po celém světě. Jen v Číně nemá třetina populace přístup k čisté pitné vodě. Textilní průmysl patří mezi největší znečišťovatele.

Kromě toho, že řeky a jezera představují životní prostředí divokých zvířat, poskytují vodní toky také nezbytné zdroje pro téměř veškerý život na Zemi. Mnoho lidí je na nich závislých kvůli pitné vodě, farmaření či zdroji potravy, jako jsou např. ryby či korýši a měkkýši. Přesto tyto životně důležité veřejné vodní zdroje průmysl zneužívá, jako by byly jeho soukromou kanalizací.

Problém šíření nebezpečných chemikálií z našeho oblečení do vodních systémů, jak při výrobě, tak po prodeji, by měl být vyřešen jejich rychlým a transparentním nahrazením bezpečnějšími alternativami.

DETOX: řešení pro značky a vlády

Co žádáme po textilních společnostech

Aby přijaly věrohodný, individuální a veřejný závazek, že do 1. ledna 2020 postupně ukončí veškeré využívání a vypouštění toxických chemikálií napříč celým svým dodavatelským řetězcem a z výrobků. 

Aby mohl být závazek věrohodný, musí být založen na třech hlavních principech:

1) Nulové vypouštění nebezpečných chemikálií — to znamená skutečné ukončení veškerého toxického znečištění: ať už jde o vypouštění potrubní kanalizací, jinými výrobními emisemi (znečišťování vzduchu či tuhé odpady) nebo pozdějšími „úniky“ z výsledného produktu. Je zapotřebí uznat, že pro nebezpečné látky neexistuje žádná environmentálně bezpečná hranice.

2) Prevence a bezpečnostní opatření — to znamená podniknout preventivní kroky směřující k odstranění nebezpečných chemikálií, a to i v případě vědecké nejistoty. Je nutno se zaměřit na jejich eliminaci přímo u zdroje nahrazením udržitelnými alternativami či dokonce vytvořením nového designu produktu.

3) Právo na informace  to znamená, že značky a jejich dodavatelské řetězce musí být zcela transparentní. Musí veřejně zpřístupnit informace o nebezpečných chemikáliích, které použily a vypustily při výrobě svých produktů.

Největší módní značky by měly naplnit své závazky tím, že:

Přijmou ambiciózní termíny, které jasně určí, do kdy odstraní všechny úniky různých typů nebezpečných látek, přičemž hlavní důraz bude kladen na skupiny chemikálií zahrnující alkylfenoly a perfluorované chemikálie. Musí vytvořit komplexní černou listinu nebezpečných chemikálií, které je nutné eliminovat na základě principu předběžné opatrnosti, a to do konkrétního data v blízké budoucnosti.

Budou po svých dodavatelích požadovat, aby zveřejnili množství vypouštěných nebezpečných chemikálií, a to zcela transparentním a dostupným způsobem. Tento proces musí začít v továrnách v zemích globálního Jihu, jako je Čína.

Veřejně ukážou, jakým způsobem přecházejí k používání bezpečných chemikálií, aby jejich kroky mohli následovat ostatní.

Lidé žijící blízko továren a řek mají právo vědět, co se nachází v jejich vodách

Co žádáme po vládách

Aby během jedné generace přijaly politický závazek k ukončení vypouštění veškerých nebezpečných chemikálií. Ten musí být založen na principu předběžné opatrnosti a zahrnovat preventivní přístup, který se vyhýbá produkci a užívání nebezpečných chemikálií (a tím předcházet jejich uvolňování do prostředí).

Tento závazek musí být založen na komplexním souboru pravidel pro práci s chemikáliemi a směrnicemi, které stanovují:

a. Přechodné krátkodobé cíle zakazující výrobu a používání známých nebezpečných chemikálií s vlastnostmi jako jsou mj. karcinogenita nebo reprotoxicita.

b. Sestavení dynamického seznamu, na jehož prvním místě budou nebezpečné látky vyžadující okamžité jednání. Tyto látky budou tříděné podle principu substituce tak, aby se nebezpečné chemikálie daly postupně nahradit bezpečnějšími alternativami.

c. Zřízení veřejně přístupného registru údajů týkajících se vypouštění, emisí a ztrát nebezpečných látek, jako např. PRTR (Pollutant Release and Transfer Register).

Úloha #PeoplePower

Jakožto světoví občané a spotřebitelé, máme právo podílet se na rozhodování a náš hlas je ještě silnější, když mluvíme společně. My všichni můžeme:

  • rozhodnout se kupovat méně nového oblečení a místo toho co možná nejvíce nakupovat v secondhandech. Také můžeme předělávat staré kousky na „nové“ nebo si oblečení vyměňovat s přáteli.
  • přesvědčovat značky, aby se k planetě a lidem, kteří na ní žijí, chovaly odpovědně. Nikdy nebylo více potřeba, aby společnosti činily správná rozhodnutí a chránily tak budoucí generace. Je nutné vyzvat značky k tomu, aby určily přesné datum, do kdy ukončí používáním alkyphenolů a dalších nebezpečných chemikálií napříč svým dodavatelským řetězcem.
  • požadovat po vládách, aby učinily kroky nezbytné k omezení prodeje a dovozu produktů obsahujících nebezpečné chemikálie.

Společně můžeme žádat, aby vlády a značky jednaly právě TEĎ a začaly s DETOXem našich řek, s DETOXem naší módy, a s DETOXem naší budoucnosti. Budoucnost bez jedů je nejenom potřebná, ale i možná. Společně ji můžeme vytvořit.

Textilní certifikáty pod lupou DETOXu

Druh materiálu, pokyny pro praní, místo výroby – více informací etiketa na oblečení obvykle
neposkytuje. Údaje o tom, s jakými chemikáliemi přišla bavlna nebo umělá vlákna do styku a jaké škodliviny byly použity při dalším zpracování a čištění, tam nenajdete. 

Certifikace oblečení to ale může změnit! Textilní certifikáty už mívají třeba trička, slipy či ponožky – od diskontů až po luxusní butiky. 

Greenpeace požaduje zákaz jede­nácti skupin chemikálií, které se v hojné míře používají při výrobě textilu. Jakmile se tyto látky uvolní, hromadí se v přírodě či lidském těle a mohou poškozovat zdraví i životní prostředí. Mohou být přenášeny na obrovské vzdálenosti a kontaminovat ekosystémy vzdálené tisíce kilometrů od zdroje znečištění.

Nový průvodce Greenpeace „Textilní certifikáty pod lupou DETOXu“ odkrývá, do jaké míry certifikace textilu skutečně zaručují, že výrobci nepoužívají nebezpečné chemikálie. Mezi jednotlivými certifikačními systémy jsou totiž velké rozdíly a nepřekvapí, že ty s nejnižšími požadavky jsou nejrozšířenější. 

Nejde jen o nebezpečné chemikálie

Greenpeace se zaměřuje na vyřešení naléhavého problému s nebezpečných chemikálií, které jsou vypouštěny do našich vodních toků. Nicméně také jsme si vědomi mnoha dalších závažných a naléhavých problémů spojených s textilním průmyslem, se kterými je potřeba se vypořádat, jako je třeba dětská práce. O těchto problémech a o tom, jak můžete pomoci s jejich řešením, se dozvíte více přes organizace jako UNICEF, Oxfam a Save the Children.

Pokud se chcete dozvědět, které společnosti jsou spojovány se sweatshopy a dětskou prací, můžete navštívit stránky: http://www.cleanclothes.org/ a http://www.laborrights.org/

Témata