Otázky a odpovědi o Průvodci zelenou elektronikou

Stránka - 9 listopadu, 2011
Průvodce zelenou elektronikou, který připravilo Greenpeace, si klade za cíl pomoci snížit negativní dopad sektoru elektroniky na životní prostředí, a to především podporou omezení spotřeby energie a produkce emisí v dodavatelském řetězci a ukončení používání materiálů, které nejsou trvale udržitelné. Tento průvodce také tlačí na společnosti, aby využívaly svůj vliv k prosazování přísnější legislativy v oblasti ochrany životního prostředí.

1. Co si klade průvodce za cíl?

V listopadu 2011 jsme aktualizovali kritéria hodnocení, která jsou v průvodci použita, aby odrážela posun, ke kterému došlo v celém odvětví od roku 2006. Zároveň přicházíme s novými výzvami v oblasti provozu a v rámci dodavatelského řetězce, jak se společnosti mohou stát ještě šetrnějšími k životnímu prostředí. Cílem průvodce je, aby (si) společnosti:

 • stanovily ambiciózní cíle snížit emise skleníkových plynů a měly jasný plán přechodu na 100% využívání obnovitelné energie do roku 2020,
 • vyráběly účinné výrobky, které mají dlouhou životnost a nejsou v nich obsaženy nebezpečné látky,
 • soustředily celosvětově svoji pozornost na zavedení trvale udržitelných postupů v dodavatelském řetězci v elektronice.

2. Proč zrovna takovýto průvodce?

Největší společnosti zaměřující se na spotřební elektroniku a vůbec celé odvětví přicházejí se stále novými nápady. Zároveň mezi nimi panuje vysoká konkurence. Tím, že veřejně porovnáváme, jak si společnosti stojí v nejdůležitějších oblastech ochrany životního prostředí, které s tímto odvětvím souvisejí, podporujeme firmy v jejich snažení a také poskytujeme jejich zákazníkům nezávislé hodnocení podle environmentálních kritérií.

3. Jaká používá Greenpeace kritéria?

Energeticko-klimatická kritéria

Kritéria, podle kterých jsou společnosti hodnoceny:

 1. zveřejnění emisí skleníkových plynů,
 2. závazek na snížení vlastních krátkodobých a dlouhodobých emisí skleníkových plynů,
 3. plán čisté energie zahrnující narůstající podíl využívání obnovitelné energie a opatření ke zvýšení energetické účinnosti a ke snížení emisí skleníkových plynů,
 4. podpora čisté energie na národní a nadnárodní úrovni.

 Kritéria v kategorii zelenější výrobky

 Tato kritéria se zaměřují na environmentální aspekty elektronických výrobků v řadě oblastí:

 1. energetická účinnost nových modelů výrobků,
 2. výrobky na trhu bez obsahu nebezpečných látek,
 3. využívání již použitých a recyklovaných (post-consumer) plastů ve výrobcích,
 4. životní cyklus výrobku.

Kritéria v kategorii trvalá udržitelnost 

Tato kritéria zkoumají, jak společnosti zohledňují během výrobního procesu a v rámci svého dodavatelského řetězce environmentální aspekty, a to až s přesahem do konce životnosti výrobku. Patří mezi ně:

 1. snížení emisí skleníkových plynů v dodavatelském řetězci u hlavních dodavatelů,
 2. firemní politika, její uplatňování a podpora odpovědného zacházení s chemickými látkami,
 3. firemní politika a praxe při výběru surovin pro papírové výrobky,
 4. firemní politika a praxe nevyužívání „krvavých nerostů“,
 5. odpovědnost výrobce za dobrovolný zpětný odběr elektro-odpadu.

Maximální počet bodů

Maximální počet bodů, které lze získat z pohledu každého jednotlivého kritéria, se pohybuje mezi 3,5 a 8 body v závislosti na jeho komplexitě a zaměření Greenpeace kampaní.

Bodové ohodnocení společností

Společnosti mají možnost si své skóre v budoucích vydáních průvodce vylepšit. Nicméně pokud Greenpeace zjistí, že firma lže, používá dvojí standardy, vyslovuje se proti podpoře progresivních opatření nebo se chová jakkoliv jinak nepřijatelně, budou jí přiděleny trestné body. Ty se odečítají od celkového bodového ohodnocení, kterého firma dosáhla.

4. Jak je možné, že jsou bodová ohodnocení v tomto průvodci nižší, než v jeho předchozích verzích?

Situace je stejná jako při vydání prvního průvodce v roce 2006 a po jeho významné aktualizaci v roce 2007. Často nižší bodové ohodnocení je dáno tím, že jsme zahrnuli nové požadavky na zveřejňování údajů a způsob chování společnosti, ke kterému v minulosti veřejně nedocházelo, a nebo ne takovým způsobem, aby bylo možné firmy mezi sebou navzájem porovnat. Stejně, tak jako tomu bylo ve verzích z roku 2006 a 2007, očekáváme, že bodová ohodnocení postupně porostou.

5. Proč se změnilo zastoupení firem v této verzi průvodce?

Greenpeace vychází z nejnovějších údajů o podílu prodeje na celosvětovém trhu (v tomto případě z roku 2010) s mobilními telefony, počítači a televizory. To potom ovlivňuje, které společnosti budou do průvodce zahrnuty.

6. Proč již nejsou v průvodci zahrnuty společnosti Nintendo, Motorola, Fujitsu a Microsoft?

Vzhledem k omezenému spektru výrobků nebyly do průvodce zahrnuty firmy Microsoft a Nintendo. Budeme nadále sledovat, zda dojde mezi výrobci herních konzolí k nějakému významnému pokroku v oblasti ochrany životního prostředí. Motorola a Fujitsu z průvodce vypadly, neboť došlo ke snížení jejich podílu na světovém trhu. Společnost Microsoft bude nadále hodnocena již jen v Cool IT Leaderboard, které vyjde v roce 2012.

7. Jaká je největší změna mezi společnostmi zabývajícími se spotřební elektronikou, na které má podíl náš průvodce, a jak ovlivnila dopad odvětví na životní prostředí?

Od svého prvního vydání v roce 2006 (společně se zvýšením informovanosti o toxických látkách v elektronice a problematice elektro-odpadu) došlo k mnoha změnám k lepšímu. To je jedním z důkazů, že mnoho společností, které jsou zahrnuty v průvodci, bere své hodnocení velmi vážně, ale že je to zároveň podněcuje k vylepšení jejich praktik.

8. Proč je hodnocení založeno pouze na veřejně dostupných informacích?

Greenpeace posuzuje společnosti pouze na základě veřejně dostupných informací proto, aby byla zajištěna transparentnost hodnocení. Pokud firmy neplní svoje závazky, mohou pak být veřejně nuceny k odpovědnosti. Zveřejňování informací o zavedených opatřeních také pomáhá v rámci konkurenčního boje, který mezi společnostmi panuje. Jediným kritériem, pro které není vyžadována veřejná dostupnost informací, je situace, kdy by měla společnost jasný vliv na  významné odpovědné činitele, a toto nezveřejnila.

9. Je pravda, že některé společnosti kritizovaly průvodce za oceňování slibů, nikoliv činů?

Nová kritéria zavedená v listopadu 2011 kladou důraz na posuzování toho, co společnosti skutečně dělají. Nicméně krátkodobé a střednědobé cíle, které si společnosti stanovují zejména v oblasti snižování emisí, využívání obnovitelných zdrojů energie a odstranění toxických látek, jsou v průvodci velmi důležité, protože poukazují na jejich priority a byznys plány.

10. Jak zajistíte, aby firmy skutečně plnily své závazky?

Vzhledem k tomu, že průvodce hodnotí firemní politiku a praxi, je nezbytné se ujistit v tom, že to, co firma říká, skutečně plní. Greenpeace k tomu používá řadu metod. Mezi ně patří testování výrobků na obsah chemických látek, zprávy od pozorovatelů v oboru, zprávy v médiích, testování programů pro zákazníky jako například zpětný odběr.

Tam, kde Greenpeace odhalí rozpor mezi směrnicemi společnosti a jejich naplňováním, uděluje trestné body. Pokud se k tomu odhodláme, jasně vysvětlíme proč.

 11. Proč nenavrhujete alternativy k chemickým látkám?

K mnoha nebezpečným chemickým látkám, které jsou obsaženy v elektronice, existují dostupné alternativy. Pokud by tomu tak nebylo, nemohly by progresivní firmy nahradit olověné pájky (solder), brómované zpomalovače hoření (BFR) ani PVC. Nebezpečné chemické látky mnohdy nejsou nahrazovány jinými chemickými aditivy, ale celý materiál, na jehož výrobu jsou potřeba, je nahrazen bezpečnějším, kdy nejsou tyto látky potřeba. Mnoho společností například nahrazuje plastové odlitky kovovými, kde BFR nejsou potřeba.

Greenpeace vede s vládami a společnostmi dialog a podporuje je v rozvoji méně nebezpečných alternativ, zároveň přispívá v procesu hodnocení alternativ brómovaných obvodových desek, která provádí US EPA. Nicméně v důsledku je to plně zodpovědnost samotných firem, které disponují velkými R&D rozpočty a mají potřebnou expertízu, aby vyvinuly alternativy a zajistily, že budou řádně ověřeny.

12. Jak spolupracujeme s firmami, které jsou obsaženy v průvodci?

Všechny firmy, na které se průvodce zaměřuje, obdržely na začátku července 2011 připravovaná kritéria a měly příležitost se k nim vyjádřit. Finální verzi kritérií jsme společnostem odeslali na začátku srpna 2011 a požádali je, aby zaslaly požadované informace k hodnocení v průběhu září téhož roku. Greenpeace písemně komunikuje s každou společností, která požaduje dodatečné informace, má nějaké dotazy nebo jí není hodnocení jasné. Greenpeace upřesňuje od firem v průvodci před každým vydáním průvodce informace v něm uváděné.

13. Proč nehodnotit společnosti pouze podle energetické účinnosti jejich výrobků?

Energetická účinnost se podílí pouze na části uhlíkové stopy elektronických výrobků. Dodavatelský řetězec, doprava a distribuce mohou vést k vytvoření velké uhlíkové stopy ještě před tím, než se výrobek vůbec dostane k zákazníkovi. To je také důvod, proč společnosti, které stanovují, kolik skleníkových plynů samy vyprodukují a podnikají kroky k jejich razantnímu snížení, dosahují vysokého bodového ohodnocení.

14. Proč je důležité, aby 100% energie pocházelo do roku 2020 z obnovitelných zdrojů?

Abychom dosáhli potřebného snížení emisí skleníkových plynů, které by vedlo k minimalizaci nezvratných klimatických změn, je zapotřebí významně navýšit podíl využívání energie obnovitelných zdrojů. Greenpeace studie Energetická revoluce ukazuje, jak by do roku 2050 mohla elektřina pocházet celosvětově pocházet z obnovitelných zdrojů. Greenpeace tlačí na producenty elektroniky, aby si stanovily dostatečně ambiciózní cíle, aby do roku 2020 operovali plně na obnovitelných zdrojích. To by společnostem umožnilo pokračovat v růstu a zároveň snižovat emise skleníkových plynů.

15. Co přesně znamená plán čisté energie?

Představuje plán firmy, jak dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů skrze zvýšení energetické efektivity a rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů. Společnosti, které průkazně mají komplexní plán čisté energie a strategii, jak využívat do roku 2020 elektrickou energii ze 100% z obnovitelných zdrojů, získaly plný počet bodů.

16. Proč je tak důležité, aby společnosti aktivně prosazovaly environmentální politiku?

Producenti elektroniky mohou zajistit rychlý přesun směrem k zelené ekonomice, pokud budou prosazovat politiku, která je v souladu s vědecky ustanovenými cíli v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a která zahrnuje opatření pro energetickou efektivitu a přechod na obnovitelné zdroje energie. Implementace snižování emisí skleníkových plynů vyžaduje legislativní podporu a finanční mechanismy. Je nutné, aby producenti elektroniky vyvíjeli patřičný politický tlak, aby těchto podmínek bylo dosaženo.

17. Proč nejsou zahrnuty pracovní a zdravotní podmínky zaměstnanců?

V průvodci nejsou hodnoceny pracovní podmínky společností, jejich sociální zodpovědnost ani další problematiky, nicméně uznáváme, že tyto jsou ve výrobě a používání elektroniky důležité. 

18. Jak se průvodce liší od ostatních hodnocení jako například nástroj EPEAT nebo Good Guide (Dobrý průvodce)?

Průvodce zahrnuje veškeré postupy společnosti a zaměřuje se na celou škálu jejích výrobků. Finální celkové hodnocení tak poskytuje celostní pohled, nehodnotí jednotlivé produkty různých společností a vzájemně je mezi sebou neporovnává. Jak nástroj EPEAT, tak Good Guide (Dobrý průvodce) se zaměřují na posuzování jednotlivých výrobků.

19. Mohu průvodce použít jako rádce při nakupování?

Průvodce Vám neumožňuje vybrat si například ten „nejzelenější“ mobilní telefon, ale poskytne vám možnost porovnat politiky a praxe jednotlivých společností zastupující všechny hlavní značky mobilních telefonů. Zároveň vám může pomoct v tom, na jaké environmentální aspekty se ptát při nákupu elektroniky.

20. Kdy vyjde nová verze?

Mezi lety 2006-2010 vycházel průvodce vzhledem k rychlým proměnám odvětví čtvrtletně. Další verze původce vyjde v druhé polovině roku 2012.