„Vláda schvaluje návrh závazných linií omezení těžby a výsypek dle grafických příloh č. 1 - 6, uvedených v příloze tohoto usnesení.“

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 1991 č. 444 ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v SHP

Volíme zachování limitů těžby hnědého uhlí

Význam limitů
Územní ekologické limity těžby – okolnosti a důvody jejich vzniku
Limity a vyvlastňování
O změně klimatu se rozhoduje i v Severních Čechách

Význam limitů

Limity těžby nechrání jen Horní Jiřetín a Černice, ale i desítky tisíc dalších obyvatel Ústeckého kraje, cenné přírodní lokality i globální klima. Jejich případné prolomení a pokračování těžby podle plánů firmy Czech Coal by jen v případě samotného velkolomu ČSA mělo následující negativní důsledky:

Ø  vystěhování a zbourání města Horního Jiřetína se dvěma tisíci obyvatel včetně možnosti vyvlastnění místních majitelů nemovitostí,

Most 1990 – Litvínov 2040?

Ø  přiblížení jámy velkolomu na 500 metrů k městu Litvínovu (27.000 obyvatel) a s tím související drastické zatížení města hlukem a prachem (hygienické limity pro imise prachu jsou v Litvínově kvůli těžbě překračovány již dnes; důl ČSA je přitom „teprve“ 4 kilometry daleko),

Ø  velkolom ČSA by pohltil dalších téměř 25 kilometrů čtverečních krajiny (což odpovídá ploše pražského Starého i Nového města, Malé Strany, Hradčan, Letné, Holešovic, Karlína, Žižkova, Vinohrad, Vršovic, Nuslí a Vyšehradu dohromady),

Ø xxterní náklady ve výši 1,2 biliónu Kč (škody na zdraví, lesích, zemědělství a klimatu) způsobené spálením 750 miliónů tun uhlí za limity (výpočet Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy – viz zde)

Ø  celkové emise oxidu uhličitého ve výši 1,3 miliard tun (pro srovnání – největší česká elektrárna Prunéřov ročně vypustí přes 9 miliónů tun CO2),

Ø  snížení atraktivity kraje pro nové investory, pokračující odliv mladých kvalifikovaných lidí, snížení ceny nemovitostí – to vše se společným jmenovatelem: jen málokdo chce žít či podnikat na hraně povrchového velkolomu,

Ø  trvale neudržitelné a zbytečné prodlužování závislosti české energetiky na uhlí a posilování pověsti ČR jako energetického dinosaura Evropy,

Ø  pokračování těžby až do roku 2122 podle oficiálních plánů Czech Coal – negativními důsledky těžby by tak trpěly ještě děti našich pravnuků,

bučinyØ  ohrožení cenných bukových lesů na svazích Krušných hor (nadregionální biocentrum ÚSES) ztrátou vody a sesuvy kvartérních sedimentů, úplná likvidace biotopů chráněných druhů rostlin a živočichů v předpolí velkolomu.

Proti prolomení limitů těžby se opakovaně postavila i Akademie věd ČR. Ve svém stanovisku upozornili vědci na vážné zdravotní, ekologické a sociální důsledky případného prolomení limitů těžby. Plný text jejich stanoviska si můžete přečíst zde.

 

Územní ekologické limity těžby – okolnosti a důvody jejich vzniku

Mapa zničených obcíOd roku 1955 bylo kvůli povrchovým velkolomům srovnáno v Severních Čechách se zemí více než 80 obcí, včetně středověkého královského města Mostu s památkami ze 13. století. Poslední obětí těžby se staly počátkem devadesátých let Libkovice, o jejichž srovnání se zemí bylo rozhodnuto v roce 1988.

Po pádu komunistického režimu došlo k vyváženému kompromisu mez plány těžařů na straně jedné a zájmy místních lidí a životního prostředí na straně druhé:

Ø  těžba v povrchových dolech smí pokračovat

Ø  nesmí jí ale padnout za oběť žádná další obec ani cenná přírodní lokalita

Ø  bude postupně docházet ke jejímu útlumu tak, že poslední povrchový velkolom (Vršany) bude uzavřen před rokem 2060.

Graf útlumu těžby

 

V roce 1991 proto první česká demokratická vláda v rámci balíčku, který měl ozdravit Severočeskou hnědouhelnou pánev, přijala usnesení č. 444 stanovující tzv. územní ekologické limity těžby hnědého uhlí.

 

Limity tvoří hranici, za kterou rypadla nesmějí a je závazná pro rozhodování státních orgánů. Pokud by tedy např. těžařská firma požádala příslušný úřad o povolení k těžbě, případně o vyvlastnění, vládní usnesení znemožňuje úřadu takové rozhodnutí v území za limity vydat. Pro obce ohrožené potenciální těžbou tak limity představují ochranu před likvidací.

Usnesení Pithartovy vlády o limitech těžby č. 444/1991 je dosud platné a pro státní úřady závazné. V roce 2008 jej navíc svým usnesením č. 1176/2008 výslovně potvrdila Topolánkova vláda.

 

Závaznost limitů

Těžební firmy občas platnost usnesení vlády o limitech zpochybňují s tím, že nejde (na rozdíl např. od nařízení vlády) o obecně závazný právní předpis. To je sice pravda, rozhodně to však neznamená, že jsou limity právně irelevantní. Usnesení vlády mají charakter tzv. interní instrukce (interního normativního aktu), která je závazná pro podřízené orgány veřejné správy. Zjednodušeně řečeno: usnesením vlády o limitech se sice nemusejí řídit uhlobaroni z Czech Coal, ale je závazné pro všechny úřady, které by rozhodovaly o vyvlastňování či povolení těžby.

Dokud limity platí, pokračování těžby je zcela vyloučeno.

 

O změně klimatu se rozhoduje i v Severních Čechách

ZMĚNA KLIMATU ZAČÍNÁ ZDEZachování či zrušení územních ekologických limitů je rozhodnutí, které ovlivní množství českých  emisí jednoho z nejvýznamnějších skleníkových plynů na příštích sto let. S ročními emisemi 10,5 tuny CO2 na jednoho obyvatele se ČR drží na čtvrtém nejhorším místě mezi 25 státy Evropské unie. Toto množství CO2 by postačilo k naplnění středně velké vzducholodě. Průměrný Čech je každoročně odpovědný za dvojnásobek exhalací než průměrný Švýcar, Švéd, Maďar či Bulhar a desetinásobek exhalací než průměrný Ind.

Spálením uhlí, které by bylo zpřístupněno prolomením územních ekologických limitů, by Česká republika přispěla ke globálním změnám klimatu neuvěřitelnými 1,3 miliardami tun oxidu uhličitého. To je více než desetinásobek všech nynějších ročních emisí CO2, které Česká republika vypouští.  

Více o historii a důvodech vzniku limitů v obsáhlé publikaci „Územní ekologické limity těžby v SHP“ od autorů Ing. Ivana Dejmala, Ing. arch. Martina Říhy, Ing. Marie Lafarové, Ing. Jaroslav Stoklasy, CSc., RNDr. Jan Marka, CSc., a Petra Pakosty (http://files.koreny.cz/200000838-e04c8e146a/Kniha_limity_2005.pdf)