OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V GREENPEACE

 

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace Česká republika, z.s., se sídlem Prvního pluku 143/12, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 17049059, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 967 (dále jen „Greenpeace“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Nařízení“). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Greenpeace proto přijalo odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistilo bezpečné zpracování osobních údajů. Zaměstnanci Greenpeace jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Greenpeace Česká republika Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při poskytnutí daru, podpisu petice, v rámci různých kampaní a akcí. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

Při zpracování osobních údajů se GREENPEACE řídí zejména těmito zásadami:

a. GREENPEACE provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy.

b. GREENPEACE v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum, tak že zpracovává pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel nezbytné.

c. GREENPEACE vás informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro vás pochopitelné.

d. GREENPEACE dbá na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života , aby zajistil integritu a důvěrnost osobních údajů.

e. GREENPEACE zpracovává osobní údaje vždy na základě příslušného právního titulu, zákonným způsobem.

f. GREENPEACE zpracovává pouze přesná, správná a aktuální data, která pravidelně aktualizuje.

g. GREENPEACE uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.

h. GREENPEACE zajištuje bezpečné zpracování osobních údajů, tak, že používá standardizované postupy, vypracované za účelem zajištění náležité úrovně zabezpečení osobních údajů včetně šifrování a pseudonymizace osobních údajů, zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování.

i. GREENPEACE provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

j. GREENPEACE provádí záznamy o činnostech zpracování a plní informační povinnost vůči subjektům údajů.

k. GREENPEACE umožňuje hladký výkon práv subjektů údajů.

 

CO OPRAVŇUJE GREENPEACE KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

GREENPEACE je oprávněno zpracovávat vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

-       Plnění smlouvy. Nejčastějším právním základem pro shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je uzavření darovací smlouvy prostřednictvím registrace dárce. Za tímto účelem jste povinni nám poskytnout Vaše osobní údaje, neboť bez jejich poskytnutí nelze smlouvu platně uzavřít.

-       Splnění právních povinností. Zpracováváme Vašich osobních údajů za účelem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.

-       Souhlas. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě Vámi předem svobodně uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zasíláním newsletterů a informování o výsledcích aktivit, programu a plánech Greenpeace, možného zapojení se do kampaní a akcí. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán v souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění.

-       Oprávněné zájmy Společnost. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o analytické účely nebo zajištění bezpečnosti našeho webu.

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů se můžete obracet na Greenpeace prostřednictvím e-mailu pověřence osobních údajů Ondřeje Černého , a to včetně odhlášení se z databáze dárců, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely. Jestliže si přejete aktualizovat Vaše osobní údaje v dobrovolnické databázi, nebo se chcete z databáze odhlásit, můžete kontaktovat koordinátorku dobrovolníků na emailu .

Pokud už nechcete dostávat emailové novinky a informace od Greenpeace, můžete se odhlásit.. Odkaz na odhlášení naleznete v každém našem emailu.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu:

A

 1. -  rozsah

pro Registraci na stránkách Greenpeace , podpis výzvy , registraci k odběru newsletteru zpracovává Greenpeace následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • datum narození              
 • adresa bydliště

 

1.2 – účel, právní základ

Greenpeace zpracovává osobní údaje uvedené v článku 1.1 z titulu oprávněných zájmů správce pro tyto účely:

 • informování o výsledcích aktivit, programu a plánech Greenpeace - počet získaných podpisů, program, další kroky v kampaních Greenpeace.
 • zasílání žádostí o pomoc a podporu Greenpeace - dobrovolnictví, finanční podpora a jiné možnosti zapojení do kampaní Greenpeace.

 

B – rozsah

Při poskytnutí daru nebo přislíbení daru budete zařazeni do dárcovské databáze, do které zaznamenáváme informace o darech, které jste nám poskytli, o naší vzájemné komunikaci a o participaci na našich kampaních.

2.1 – pro Registraci dárce zpracovává Greenpeace následující osobní údaje:

 • údaje v odstavci 1.1
 • datum a čas přijmutí daru / darů
 • výše daru / darů
 • četnost daru, jedná li se o dar formou pravidelné platby
 • variabilní, konstantní a specifický symbol platby / plateb (jsou li uvedeny)
 • číslo účtu dárce. Je li dar placen z více účtů, Správce zpracovává všechny čísla účtů.
 • název účtu

Darovací brána darujme.cz na těchto stránkách je provozována naším smluvním partnerem, který je povinen údaje Vámi v bráně vyplněné používat pouze pro zpracování daru. Údaje o Vašem daru jsou zároveň zasílány Greenpeace Česká republika. Údaje z Vaší kreditní karty předáváte pomocí zabezpečeného připojení pouze bance, která transakci zprostředkovává.  Greenpeace ani darujme.cz nemá přístup k číslu Vaší karty ani k jejímu bezpečnostnímu kódu.

2.2 – účel, právní základ

Greenpeace zpracovává osobní údajů uvedené v článku 2.1 z titulu plnění zákonné povinnosti, oprávněných zájmů správce a na základě souhlasu pro tyto účely:

 • Vedení účetnictví a vydávání potvrzení o darech ( plnění zákonné povinnosti)
 • Zveřejnění celkové výše  přijatých darů ve výroční zprávě Greenpeace a dalších oficiálních materiálech (plnění zákonné povinnosti)
 • Nabídnutí dalších možnosti zapojení do kampaní Greenpeace (na základě souhlasu)

 

C

Pokud chcete pomáhat Greenpeace a vyplnili jste náš dobrovolnický dotazník, zadáme všechny informace, které jste nám poskytli, do databáze. Databázi používáme za účelem výběru vhodných dobrovolníků pro naše akce. V databázi uchováváme Vaše kontaktní údaje, věk, pohlaví, profesi, jiné dovednosti, záliby a údaje o tom, o jaké pomocné aktivity máte zájem.

3.1. – rozsah

Pro Registraci dobrovolníka zpracovává Greenpeace následující osobní údaje

 • údaje v odstavci 1.1.
 • Pohlaví
 • Profese a vzdělání
 • Dovednosti
 • Jazykové znalosti a schopnosti
 • Oblasti zájmu a zapojení dobrovolníka
 • Úroveň řidičského oprávnění
 • Fotografie dobrovolníků z akcí Greenpeace

 

3.2 – účel, právní základ

Greenpeace zpracovává osobní údajů uvedené v článku 3.1 na základě souhlasu subjektů pro tyto účely:

 • informování o výsledcích aktivit, programu a plánech Greenpeace - počet získaných podpisů, program, další kroky v kampaních Greenpeace.
 • zasílání žádostí o pomoc a podporu Greenpeace - dobrovolnictví, finanční podpora a jiné možnosti zapojení do kampaní Greenpeace
 •  
 • Nabídnutí registrovaným dobrovolníkům možnost zapojení dle jejich schopností, dovedností a místa bydliště.
 • Sdílení údajů o dobrovolnících s dalšími (zahraničními) pobočkami Greenpeace s cílem nabídnout dobrovolníkům možnosti zapojení v zahraničí.
 • Prezentace dobrovolníků na stránkách Greenpeace, poskytnutí fotografií dobrovolníků pro mediální prezentaci projektů Greenpeace.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), také např. archivační lhůty. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 5 let). Po uplynutí této doby Společnost uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků Greenpeace).

Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené výše, v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je subjekt povinen své osobní údaje Greenpeace poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost registrace subjektu či nemožnost přijetí daru, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace získal osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů.

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace zpracovává osobní údaje subjektů automatizovanými I manuálními prostředky. 

 

INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace Česká republika spolupracuje s celosvětovou organizací Greenpeace vedenou Stichting Greenpeace Council z Nizozemí. Greenpeace Česká republika může sdílet osobní údaje s ostatními organizacemi Greenpeace zejména za účely udržování kontaktu, fundraisingu, organizování kampaní a sdílení informací, které Vás mohou zajímat.

Greenpeace Česká republika může ke zpracování osobních údajů používat důvěryhodné třetí osoby, které se mohou nacházet v zemích s nižší úrovní ochrany osobních údajů. V takových případech vyžadujeme, aby se třetí osoby zavázaly dodržovat srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů Greenpeace a nejsou oprávněni je použít pro své vlastní účely.

Údaje, které jste uvedli na naší petici, mohou být poskytovány třetím osobám tak, aby byl naplněn účel petice podle zákona.

Greenpeace zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů subjektů. Greenpeace zpracovává osobní údaje subjektů prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů, které Greenpeace využívá při poskytování služeb a produktů (zejména účetní oblasti) nebo které pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností:

 

 • Dobrovolníci, zaměstnanci a smluvní partneři Správce ve smyslu naplňování cílů Greenpeace.
 • Poskytovatel softwaru Engaging Networks, Mailchimp, JotForms a další, jsou li v souladu s nároky GDPR.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

*****

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest, Flicker, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Greenpeace Česká republika nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a Greenpeace; je povoleno právem použitelným pro Greenpeace za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Právo přístupu k osobním údajům - subjekt je oprávněn požádat Greenpeace o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů,

Právo odvolat souhlas - V případě, že osobní údaje subjektu zpracováváme na základě uděleného souhlasu subjektu, má subjekt právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na opravu osobních údajů - Subjekt je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. GREENPEACE je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů. Požádá-li subjekt Greenpeace, předá Greenpeace osobní údaje subjektu přímo jinému správci, anebo má subjekt právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku - Subjekt je oprávněn v případě porušení povinností Greenpeace týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat  Greenpeace, aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je GREENPEACE povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů). Greenpeace je povinna v souvislosti s výše uvedenými právy subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

 

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

➢    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

➢    odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

➢    vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

➢    osobní údaje byly zpracovány protiprávně

 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Poslední revize: datum 23.5.2018