Přední světoví klimatičtí vědci dokončili nejnovější a nejobsáhlejší zprávu o změně klimatu a o možnostech jejího zmírnění. Zásadní otázkou však zůstává: co je nového? Co se změnilo od zatím poslední hodnotící zprávy OSN o změně klimatu zveřejněné roku 2007 (AR4)?

Pokud se podíváme na situaci z pohledu potřebných opatření, pak je odpověď na tuto otázku velmi jednoduchá: jaderná energetika se příliš nezměnila. Jak je zřejmé z vyjádření IPCC, instalovaná kapacita jaderných zařízení je i nadále celosvětově na ústupu, zároveň se musí potýkat s řadou překážek, pokud jde o bezpečnost a finanční návratnost. Ani CCS (technologie zachytávání a ukládání uhlíku) žádné závratné řešení nepředstavuje. IPCC sice považuje budoucí využití technologie CCS ve snaze o snížení emisí za potřebné, CCS ale ve skutečnosti naráží na řadu problémů. Od roku 2007 byla zveřejněna řada studií, které poukazují na stále rostoucí počet překážek, které limitují komerční využití CCS.

Největší novinku představuje průlom ve využívání obnovitelných zdrojů energie.

Během několika málo let došlo v oblasti využívání sluneční a větrné energie k takovému rozvoji a nárůstu konkurenceschopnosti, že se postupně mění všeobecně sdílený pohled na možnosti snížení emisí skleníkových plynů. Již pomalu přestává platit staré známé: „redukce emisí je příliš drahá", a tato obava je naopak nahrazována sebevědomým „to zvládneme!". Obnovitelné zdroje začínají válcovat fosilní paliva i z čistě ekonomického pohledu.

To dokládá i IPCC: „Od vydání hodnotící zprávy AR4 došlo na poli obnovitelných zdrojů energie k významnému nárůstu výkonnosti a naopak poklesu ceny. Stále více technologií pro získávání energie z obnovitelných zdrojů je již na takové úrovni, že s nimi můžeme počítat pro masivní využívání (jasné důkazy, velká shoda)." Co to znamená? Nabízíme vám 10 stručných skutečností:

1. V současné době ve světě využíváme 15 krát více energie ze slunce a třikrát více energie z větru než v roce 2007.

 

2. Ceny solární a větrné energie se masivně propadly a začínají zaujímat místo nejlevnějšího zdroje elektřiny.

Podle organizace IRENA poklesla od roku 2009 cena elektřiny z větrných elektráren na pevnině o 18 %, cena turbín poklesla o bezmála 30 % od roku 2008 a představuje nyní na celé řadě různých trhů ten nejlevnější zdroj elektřiny.

Na řadě tak různorodých míst jako jsou Austrálie, Brazílie, Mexiko, Jihoafrická republika, Turecko, Indie či některé části Spojených států dosáhla cena elektřiny z větrných elektráren na pevnině parity, takže je její cena stejná resp. nižší než cena elektřiny z fosilních zdrojů.

Co se týče solární energie, pokles jejích cen byl ještě dramatičtější. Ceny fotovoltaiky poklesly od roku 2008 o 80 % a očekává se, že budou i nadále klesat. Solární energie tak nyní může i bez dotací konkurovat energii z tradičních zdrojů.

Komerční solární energie dosáhla síťové parity (tzn. bodu, kdy je získávání elektřiny ze slunce stejně drahé nebo levnější, než ji nakupovat ze sítě) v roce 2013 v Itálii, Německu a Španělsku a k podobné situaci dojde zanedlouho i v Mexiku a ve Francii.

Zdroj: http://newclimateeconomy.report/energy/

3. Obnovitelné zdroje energie již dávno nestojí na okraji: očekává se, že v zemích OECD budou do roku 2020 obnovitelné zdroje elektřiny představovat 80 % nově vybudovaných energetických zdrojů.

Zdroj: IEA (2014) Medium-Term Renewable Energy Market Report.

V zemích mimo OECD stále vedou tradiční energetické zdroje, nicméně i tam již obnovitelné zdroje představují největší podíl u nově instalovaných energetických zdrojů. Vzhledem k nedávnému rozhodnutí Číny omezit využívání uhlí a budování nových uhelných elektráren v některých oblastech je pravděpodobné, že se předpoklad toho, nakolik se budou i nadále využívat tradiční zdroje, ještě může změnit.

Zdroj: IEA (2014) Medium-Term Renewable Energy Market Report.

4. Jednotlivé země již nyní dosahují vysokého podílu větrné a sluneční energie v energetickém mixu. Totéž platí i o dalších obnovitelných zdrojích.

• Ve Španělsku představovala větrná energie v roce 2003 hlavní zdroj elektřiny, a překonala tak i jádro, uhlí či zemní plyn. Celkově dodaly v roce 2013 obnovitelné zdroje 42 % veškeré elektřiny spotřebované ve Španělsku. V první polovině roku 2014 to bylo dokonce 50 %.

• V Dánsku pokryla v první polovině roku 2014 větrná energie 41 % celkové spotřeby elektřiny.

• Na jihu Austrálie vyprodukovaly během července 2014 větrné farmy elektřinu na pokrytí rekordních 43 % energetických potřeb celého státu.

• Na Filipínách pokrývá elektřina z obnovitelných zdrojů (především geotermální) 30 % veškeré potřeby.

• Ve Spojených státech pocházelo v roce 2012 zhruba 24 % elektřiny ve státech Iowa a Jižní Dakota z větru. Celkem devět států v USA vyrábělo z větru více než 10 % svojí spotřeby elektřiny.

• V indickém státě Tamil Nadu pochází z větru 13 % tamní elektřiny.

5. Podle Mezinárodní energetické agentury může v současnosti každý stát dosáhnout vysokého podílu větrné a solární energie na celkové spotřebě a to tak, aby se to ekonomicky vyplatilo.

 

6. Obnovitelné zdroje energie nyní pokrývají 22 % celkové světové spotřeby elektřiny.

Do roku 2020 by mohla jen větrná energie pokrývat pětinu světové spotřeby elektřiny.

7. Rychlost nárůstu využívání obnovitelných zdrojů jen dokazuje, jak pohotové je jejich využívání.

Za pouhé dva roky instalovalo Japonsko 11 GW v solární energetice. Objem vyrobené elektřiny odpovídá produkci dvou jaderných reaktorů (postavit jaderný reaktor ovšem trvá o desetiletí déle). Japonsko také schválilo energetické projekty, které povedou k instalaci dalších 72 GW především v solárních elektrárnách. Toto odpovídá zhruba 16 jaderným reaktorům nebo 20 uhelným elektrárnám.

V minulém roce instalovala Čína více větrných elektráren, než celý zbytek světa dohromady. Toto množství odpovídá solární kapacitě, kterou nainstalovaly Spojené státy během celého posledního desetiletí. Během následujících čtyř let plánuje Čína zdvojnásobit svoji větrnou kapacitu a solární kapacitu dokonce ztrojnásobit.

Během pouhých tří let došlo v Německu k nárůstu využívání obnovitelných zdrojů energie ze 17 % na 24 %. Jen solární elektrárny vyprodukovaly za poslední rok 30 TWh elektřiny, což odpovídá produkci zhruba čtyř německých jaderných reaktorů.

Subsaharská Afrika přidá v roce 2014 do své sítě více větrné, solární a geotermální energie, než se jí podařilo za celých posledních 14 let dohromady. Indie chce v následujících pěti letech zešestinásobit svoji kapacitu ve fotovoltaice, tzn. nainstalovat do začátku roku 2019 dalších 15 GW.

8. Přední investiční banky doporučují svým klientům investovat do obnovitelných zdrojů.

V této oblasti je průlom v oblasti využívání obnovitelných zdrojů nejviditelnější. Od přelomu roku 2006/2007 došlo ke zdvojnásobení objemu investic do čisté energie. V letošním roce je prozatím zaznamenán šestnáctiprocentní růst.

Přední investiční banky doporučují svým klientům investovat do obnovitelných zdrojů.

V březnu letošního roku prohlásila společnost Citi, že „začíná éra obnovitelných zdrojů". Ve Spojených státech představují obnovitelné zdroje stále rostoucí konkurenci pro zemní plyn. Boj s jádrem a uhlím už obnovitelné zdroje více méně vyhrály.

Deutsche Bank považuje solární energii za konkurenceschopnou i bez dotací na přinejmenším 19 světových trzích. Její ceny přitom i v roce 2014 nadále klesají. Analytici HSBC tvrdí, že větrná energie dokáže v Indii již nyní cenově konkurovat novým uhelným elektrárnám a předpokládají, že solární energie dosáhne parity mezi lety 2016 a 2018.

Podle britského deníku The Guardian se analytici UBS domnívají, že velké elektrárny v Evropě budou během 10 - 20 let zcela mimo hru. Technologický pokrok jako například elektromobily, levnější baterie a nové solární technologie vedou k tomu, že se osud špinavých elektráren přibližuje osudu dinosaurů rychleji, než se čekalo.

9. Obnovitelné zdroje energie usnadňují život a podporují soběstačnost.

Ti, kteří nemají přístup k elektřině, přicházejí v životě o mnoho příležitostí. Takových lidí žije na naší planetě asi 1,3 miliardy. Nicméně využívání obnovitelných zdrojů znamená, že se energie stává dostupnější. Technologie na získávání energie z obnovitelných zdrojů jsou podstatně levnější než technologie poháněné naftou nebo petrolejem a zároveň jsou také levnější, než kolik by stálo rozšíření elektrické sítě do oblastí s nízkou hustotou zalidnění a potenciálně nízkou spotřebou.

Lokální čistá řešení, jako například mikrosítě poháněné solární energií, nabízejí malým chudým komunitám možnost snadněji nasměrovat svou energetickou budoucnost tím správným směrem. Tyto systémy nejsou nijak nákladné na údržbu a lidé, kteří využívají vlastní obnovitelné zdroje energie, nejsou vydáni napospas neustále se měnícím cenám fosilních paliv a nestálým podmínkám ohromných energetických firem.

10. 100% využívání energie z obnovitelných zdrojů je ta správná cesta.

Energie z obnovitelných zdrojů zvládne pokrýt veškeré naše potřeby. Podle zjištění IPCC je její potenciál mnohem vyšší než její celosvětová potřeba.

100% pokrytí energetických potřeb z obnovitelných zdrojů je něco, oč nyní usilují celé komunity, regiony, města, velkoměsta i firmy, něco, co se pro mnohé z nich již stává realitou díky jejich odvážným krokům a ambiciózním cílům.

Sydney, australské město s nejvyšším počtem obyvatel, bude již v roce 2030 pokrývat veškeré svoje nároky na elektřinu, vytápění a klimatizaci energií 100% z obnovitelných zdrojů. Pozadu nezůstávají ani chladná města: tři hlavní města severských států (Oslo, Stockholm a Kodaň) si stanovila cíle v pokrytí energetických potřeb ze 100 % z obnovitelných zdrojů a islandskému Reykjavíku se to už podařilo.

Německý větrný stát Šlesvicko-Holštýnsko bude s největší pravděpodobností využívat elektřinu 100 % z obnovitelných zdrojů již letos. Cape Verde, ostrovní stát v Africe, hodlá dosáhnout téhož do roku 2020. Dánsko plánuje do 20 let pokrýt své energetické potřeby (teplo a elektřina) 100 % energií z obnovitelných zdrojů, veškerou energii včetně dopravy pak do roku 2050.

Takovýchto a podobných příkladů můžete najít celou řadu, dočíst se o nich můžete například zde a zde.

Také vedoucí představitelé komerční sféry se shodují, že snaha o řešení energetických potřeb výhradně obnovitelnými zdroji je racionálním a správným rozhodnutím. K prohlášení se připojily společnosti jako BT, Commerzbank, H&M, Ikea KPN, Mars, Nestle, Philips a Swiss Re. Tyto společnosti vedou kampaň za to, aby se do roku 2020 k 100 % využívání energie z obnovitelných zdrojů zavázalo 100 největších firem světa.

Trvale udržitelná obnovitelná energie již dávno nepatří do kategorie sci-fi. Každý den se objevují nové a nové důkazy o tom, že tuto energii využívá a vylepšuje stále větší množství lidí po celém světě.

Čistá energie nemá ale ještě vyhráno. Mocné společnosti, které vydělávají na obchodování s fosilními palivy, a jejich spojenci se nehodlají jen tak vzdát. K tomu jim pomáhají i stovky miliard, které každoročně dostávají od vlád na dotacích.

Základem je tedy odpověď na jednoduchou otázku: kam chcete směřovat? Zůstat v temné době fosilních paliv, nebo si užívat slunce a větru ve věku čistých energetických zdrojů?