Boj proti nelegální těžbě dřeva v Kamerunu je dlouhý – trvá vlastně už několik desítek let. Proto závěr vlivné britské výzkumné instituce Chatham House o tom, že se tato těžba nezastavila, musí být pro všechny zainteresované těžko stravitelné sousto. Ve svém vyšetřování, jehož výsledky byly zveřejněny minulý měsíc, Chatham House hodnotí rozsah nelegální těžby dřeva a s ní spojeného obchodu a reakce trhu. Dle této zprávy se od roku 2010 pokrok zastavil a nelegální činnost představuje téměř třetinu veškerého pokáceného dřeva. 

Seznam nedostatků a selhání je obsáhlý: navrhovaná reforma legislativního rámce pro lesnický sektor je neúplná, dostupnost informací o lesnických projektech nedostatečná, transparentnost a vymahatelnost v sektoru velmi slabá a jako vrchol všeho v něm i nadále bují korupce a zároveň příliš malá vůle to jakkoliv změnit.

 

Pro nás v Greenpeace bohužel nebyla tato zjištění vůbec žádným překvapením. Máváme nad těmito problémy velkou výstražnou vlajkou už dlouhou dobu, jak směrem k odpovědným úřadům v Kamerunu, tak k Evropské unii, která je v této záležitosti klíčovým hráčem. Ve zprávě "Licence to launder" jsme odhalili, jak se Herakles Farms, americká společnost produkující palmový olej, snaží vydělávat na zobchodnění dřeva vykáceného za účelem vytvoření plantáží palmy olejné – a vykáceného nelegálně. Firma sice dostala povolení k těžbě, aby mohla pokácet a prodat dřevo „pod pultem“, kamerunský zákon však vyžaduje, aby udělení takovýchto povolení vzešlo pouze prostřednictvím veřejné aukce. 

 Důkazy o nelegálnosti tohoto jednání byly dodány třem různým státním zástupcům, ale nic se nedělo a zničehonic po tom všem Ministerstvo lesnictví prohlásilo, že povolení bylo platné.

 

Tento příklad ilustruje nedostatek vůle Kamerunu ke změně a vzrůstající trend exportu dřeva, který je výsledkem kácení pralesů kvůli prostoru pro komerční zemědělství, budování dolů a infrastrukturu. Zpráva Chatham House se výslovně dotýká prohlubujícího se problému kácení lesů jakožto součásti velkých infrastrukturních projektů. 

Obrovská kvanta dřeva získaného z projektů na „přeměnu“ pralesa se ilegálně dostávají na mezinárodní trh, a to s plným vědomím kamerunského Ministerstva lesnictví i Evropské unie. Kromě toho takováto aktivita podkopává důvěryhodnost partnerské dohody FLEGT schválené v prosinci roku 2011.

Další trend, který Chatham House popisuje, je posun trhu se dřevem a produkty dřevařského sektoru - konkrétně pryč z EU do Číny. Proto je pro zodpovědné úřady důležité potírat nelegální dovozy dřeva, neboť je zřejmé, že nepotrestané ilegální náklady mířící do Číny se stávají hlavní příčinou nezákonné těžby dřeva v Kamerunu a dalších zemích Konžské pánve.

Další znepokojující věcí ohledně zjištění zprávy Chatham House je, že se v ní opakuje spousta negativních trendů, na které poukazovala již zpráva Chatham House o Demokratické republice Kongo zveřejněná před pouhým rokem.

Stejně tak jako nyní Greenpeace nebylo před rokem tehdejšími zjištěními překvapeno a stejně tak jsme dlouho varovali před existujícími problémy. Je zřejmé, že napříč celou Konžskou pánví nejsou podnikány dostatečné kroky k zastavení ilegálního kácení dřeva a že druhá největší oblast tropických pralesů na světě a mnoho na ní závisejících komunit jsou i nadále v ohrožení.

 Společnosti v Evropě musí zajistit, že splňují všechny požadavky nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR), které vešlo v platnost v roce 2013 a jehož cílem je zastavení obchodu s ilegálním dřevem na evropském trhu. Dřevo z Kamerunu by mělo být považováno za vysoce rizikové a obchodníci by měli zavést dodatečné kontroly a bilance, aby předešli obviněním z odpovědnosti a trestnímu stíhání.

Letos budou akční plány jak EUTR, tak i FLEGT přezkoumány Evropskou komisí. Žádáme Komisi, aby se začala vážně zabývat mezerami v dohodě s Kamerunem stejně tak jako i nedostatečným zaváděním a vymáháním členskými státy EU. Pokud oba problémy nebudou řešeny, legislativa nebude ničím jiným než jen papírovým strašákem a pralesy a komunity Konžské pánve budou nakonec těmi, kdo bude i nadále trpět.

Hilde Stroot je vedoucí pralesní kampaně v Greenpeace Nizozemí.