Není mnoho případů, kdy se vědci i politici napříč politickým spektrem na něčem shodnou. Jedním z nich je neutěšený vztah české krajiny, která není schopna zadržovat vodu. Tento stav je třeba napravit. I v tom je shoda. Až spravíme krajinu, můžeme uvažovat o přehradách. Politici však chtějí nejdříve betonovat. Místo komplexních nápravných opatření v celém povodí tahají ze šuplíků prastaré plány na nové přehrady, jako je ta v Pěčíně v Orlických horách.

Především zemědělská půda, ale i lesy prošly od padesátých let mnoha devastujícími zásahy a jejich kvalita a důležité funkce, hlavně schopnost zadržovat vodu, se oslabily. Náprava nepřišla ani se sametovou revolucí, naopak, mnohdy se problémy prohloubily. Shoda na příčinách je zřejmá: uniformovaná zemědělská krajina je zbavená přirozených mezí, polních teras, volné zeleně a přirozených mokřadů a půdy s minimálním obsahem organické hmoty jsou poškozené nadměrným stlačováním a nejsou schopné nadměrné srážky absorbovat a povrchový odtok omezit. Poškozená půda není ovšem ani schopna vázat vodu, která by byla k dispozici v období sucha.  Krajinu jsme si prostě zničila a musíme ji „spravit“.

:. Přehrady mohou mít na životní prostředí devastující vliv. Greenpeace právě vede kampaň proti stavbě přehrad na řece Tapajos v Amazonii.

„Pro udržení příznivého vodního režimu je nutné uplatňovat opatření v krajině, která podpoří přirozenou retenční schopnost krajiny a přispějí ke zvýšení její odolnosti vůči klimatické změně“, píše se v oficiálních strategických dokumentech ČR. To se ovšem neděje. Místo nutných opatření na malých tocích v celém povodí, jako je například obnova tlumivých rozlivů toků v nivách, revitalizace toků či obnova pramenišť, se najednou objevují nesmyslné projekty. Přehrada v Pěčíně by nejen zničila velmi cennou lokalitu kaňonu říčky Zdobnice, ale zároveň by připravila o domov řadu lidí. Paradoxní je, že hlavní důvod stavby přehrady – zásobování Hradce Králové pitnou vodou, zpochybnili sami zástupci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Dalším argumentem stavby přehrady Pěčín je schopnost nádrže nadlepšovat průtoky a tím pomáhat ekosystémům níže v povodí.  Ovšem i toto je velmi diskutabilní. Ekosystémy včetně vodních toků se potřebují zásobovat především tím, že zpomalíme celkový odtok vody z krajiny a podpoříme infiltraci vody v půdě. V ní se pohybuje daleko větší množství vody než v tocích samotných.

Nejsem a priori proti stavbě přehrad a chápu, že především kvůli dopadům změny klimatu může nastat situace, kdy celospolečenský zájem převáží negativa spojená s výstavbou přehrad. To ovšem nejen podle mě, ale i podle většiny odborníků, není případ přehrady Pěčín.

Přidejte se a podepište petici proti přehradě Pěčín na říčce Zdobnici

Článek vyšel v názorové rubrice deníku MF Dnes.