Na konci minulého roku přijala Rada pro energetiku - ministři všech členských států EU(Rada) obecnou pozici ke klíčovým částem Balíčku pro čistou energetiku (Zimní balíček), který v roce 2016 představila Evropská komise. Letos v lednu pak Evropský parlament (EP) přijal svou pozici ke třem nařízením z celkem (8), která jsou v balíčku, konkrétně ke Směrnici o OZE, Směrnici o energetických úsporách a Nařízení o správě energetické unie.

Protože se stanoviska EP a Rady liší, bude finální znění legislativy dohodnuto během tzv. trialogu, tedy třístranných jednání mezi EP, Radou a Komisí. Zatímco stanovisko Rady bylo velkým zklamáním, protože vychází vstříc uhelné lobby, nepodporuje samovýrobu elektřiny a prosazuje nízký podíl obnovitelných zdrojů - 27% do roku 2030, celkově tak v žádném případě neodpovídá závazkům z Pařížské dohody o klimatu, stanovisko EP je o poznání lepší. Europoslanci nepodlehli obrovskému tlaku průmyslové lobby a přijali celou řadu progresivních opatření, která podporují rozvoj čistých obnovitelných zdrojů energie a to především těch, které jsou ve vlastnictví obcí, energetických komunit a lidí.

Aby se výsledek trialogu více blížil pozici EP, bude třeba, aby členské státy, které bude zastupovat na jednáních Bulharsko, jakožto země mající předsednictví EU, ustoupily ze své pozice. Úkol je to těžký, ale ne nesplnitelný, Členské státy na jednáních Rady měli na řadu věcí odlišný názor, vytvářeli ad hoc spojenectví, někdy nečekaná (Německo+Polsko), aby prosadily vlastní zájmy. Záleží teď na každé zemi, na každé vládě a především ministrech průmyslu, aby se evropská energetika vymanila ze spárů fosilní závislosti a dokázala čelit výzvám 21. století.

Ministři tak musí uznat, že samospotřebitelé a energetické komunity poskytují energetickému systému řadu benefitů. Díky digitalizaci, pokročilým inteligentním měřicím přístrojům, odezvě na skladování a poptávce může samospotřeba poskytovat služby provozovatelům sítí, což pomůže snížit náklady a zlepšit zabezpečení dodávek. Parlament přijal ustanovení, která by napomohla integraci samospotřebitelů na trhu, zajistí, že dostanou férovou odměnu a zároveň přispějí k financování rozvodné sítě v souladu  výhodami nebo náklady, které přestavují pro síť. To přestavuje vyvážený přístup který motivuje samospotřebitele a aktivní zákazníky, současně zaručuje přínos pro koncové zákazníky a udržitelné financování rozvodné sítě při energetické transformaci.

Co je potřeba uhájit z parlamentní pozice:  

  • 35% cíl podílu Obnovitelných zdrojů energie do roku 2030. Celoevropský 35% cíl znamená pro Česko dosáhnout v roce 2030pohého  podílu 26 % energie z obnovitelných zdrojů (OZE), přesto Česko prosazovalo pouze 30 %.  Přitom aktuální podíl OZE na spotřebě energie v Česku činí přibližně 15 % Navýšení podílu z 15 % v roce 2020 na 26 % do roku 2030 představuje v porovnání s růstem podílu OZE v minulé dekádě zpomalení tempa. Větší ambice by přitom domácnostem, obcím i podnikům přinesly atraktivnější podmínky, kterými by je stát motivoval, aby si elektřinu a teplo vyráběly z čistých, domácích zdrojů samy.
  • Práva, která chrání konečné zákazníky, kteří se rozhodnou pro vlastní výrobu a spotřebu energie (samospotřebitelé) nebo se jí účastní energetické komunity. Vzhledem k tomu, že domácnosti, malé podniky a energetické komunity vstoupí na trh s energiemi na zcela odlišné úrovni než tradiční energetické společnosti, návrhy Parlamentu ochraňují  spotřebitele, kteří jsou “energeticky” aktivními tím, že jim poskytují základní soubor práv (např. Účast, informace a poradenství, možnost uzavírat dohody o prodeji peer-to-peer, úzce přizpůsobené výjimky z licencí na dodávky, osvobození od neoprávněných a nadměrně zatěžující administrativních bariér nebo poplatků). Tato práva je třeba zachovat, pokud mají občané mít prospěch z proměny energetitky.
  • Vytvoření funkčního prostředí pro energetické komunity a samospotřebitele energie. Evropský parlament navrhl rozšíření ustanovení, která by poskytla rámec umožňující aktivním zákazníkům aby nenaráželi na zbytečné překážky, při výrobě vlastní energie, a to i s ohledem na nízkopříjmové skupiny spotřebitelů, jakož i nájemníků. Tím, že tato ustanovení podpoří, může Rada zajistit, aby nebyly vyloučeny žádné segmenty společnosti z možnosti profitovat na  energetické revoluci.
  • Zajistit rovnou a férovou participaci OZE komunit na podpůrných schématech. Energetické komunity mají odlišné konkurenční nevýhody vůči ostatním účastníkům trhu při soutěžní nabídek. Parlament se touto otázkou zabýval stanovením vhodných prahových hodnot, aby osvobodili malé subjekty od účasti v nabídkových řízeních a ustanovením procesů a návrhů, které by například obecním OZE umožnili  účast v tendrech.
  • Nepodporovat kontroverzní dotace pro uhelné elektrárny prostřednictvím kapacitních plateb, tak jak byla schváleny Radou a to i pro ty nejšpinavější elektrárny, bez povinnosti členských států ospravedlnit platby elektrárnám, které jsou vypnuté a žádnou elektřinu nevyrábějí.
  • Pravidlo navržené Komisí, že by elektrárny nesměly dostávat pro roce 2025 podpůrné platby, pokud emitují více než 550g CO2 na jednu vyrobenou kilowatthodinu musí být vráceno do textu..

Vyzvěte našeho ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, aby se Česká republika postavila na stranu energetických práv lidí, za ambicióznější cíl pro OZE a nepodporovala další skryté dotace pro uhelnou energetiku.

Máme historickou příležitost zvolit si energetickou nezávislost, kterou nám všem obnovitelné zdroje nabízejí a nechat svou špinavou minulost za sebou.