Labe bylo po léta jednou z nejšpinavějších řek Evropy. Stoka, která polykala jedy z chemických provozů ve smrtelných dávkách. A přesto, že kvalita vody se v posledních letech výrazně zlepšila, jedovaté látky z něj zcela nezmizely. Navíc se objevují pro naše řeky nové a skryté hrozby v podobě látek narušujících funkci hormonů. Nálezy letošní DETOX tour 2011 naše podezření potvrdily. 

DETOX tour 2011 – zaostřeno na „rušiče hormonů“

Greenpeace v současnosti vede celosvětovou kampaň s názvem DETOX proti znečišťování řek. A proto jsme si řekli, že je to vhodná příležitost, jak ukázat, že se tento problém týká i Česka. Během prvních zářijových týdnů jsme tedy vypluli na Labe s DETOX tour 2011 a odebrali vzorky sedimentu u čistíren odpadních vod z velkých měst a nechali je analyzovat na přítomnost nonylfenolu – toxické látky, která navíc narušuje funkci hormonů

Na výsledky z nezávislé laboratoře jsme čekali přes měsíc a naše podezření a předchozí zjištění se potvrdily: nonylfenol jsme našli ve všech vzorcích, a to v množství, které několikrát přesahuje nejvyšší koncentrace, při nichž se dá stav vody ještě hodnotit jako dobrý, tzv.Normu environmentální kvality.

Použití nonylfenolu je v EU i ČR zakázáno. Naše nálezy u výpustí čistíren odpadních vod tak byly posledním kamínkem do mozaiky koloběhu této nebezpečné látky. Mohutně se totiž využívá při výrobě textilu v zemích třetího světa, kde zamořuje místní řeky. Greenpeace úniky toxických látek do řek přes rok vyšetřovalo přímo u textilních komplexů v Číně a díky získaným důkazům se nám podařilo přesvědčit velké textilní firmy jako Nike, Puma, Adidas nebo H&M, aby se zavázaly nejen tuto, ale všechny nebezpečné látky ze své výroby eliminovat

Z Číny do Labe

Jak je ale možné, že jsme nonylfenol našli v Labi, když je u nás zakázaný? To je totiž onen chybějící kamínek v toxické mozaice. V textilu totiž zůstane, při praní se uvolní do odpadních vod a skrze čistírny skončí v našich řekách, protože zákaz se  nevztahuje na dovážené zboží

A analýzy našich vzorků nyní mohou posloužit jako další důkazy o únicích do evropských řek a o zdrojích těchto úniků (praní textilu) při prosazování zákazu dovozu textilu s obsahem nonylfenolu do EU. A zdá se, že jsme na dobré cestě: Švédsko totiž nedávno ohlásilo, že zahájí v rámci Evropské unie proces, který zákaz přinese.  

Toxické dědictví z minulosti

Všechny průmyslové a chemické provozy podél Labe mají bohužel jednoho společného jmenovatele – znečištění nebezpečnými látkami. Nejenže ještě stále vypouštějí škodliviny do řeky, ale navíc jsou jejich areály kontaminovány obrovským množstvím nebezpečných látek, které mohou prosakovat do spodních vod a dostat se do Labe. Těmi nejrizikovějšími pro tuto řeku jsou především pardubická Synthesia a Spolana Neratovice.  

S těmi jsou spojeny i minulé úspěšné kampaně Greenpeace: Synthesia proto dnes již nevypouští nečistoty přímo do Labe, ale přes čistírnu odpadních vod, což potvrdilo i srovnání letošních vzorků s těmi, které jsme odebrali při první Labe Tour v roce 1997. V areálu Spolany byly díky Greenpeace dekontaminovány objekty zamořené snad nejjedovatějšími látkami, které kdy člověk vyrobil – dioxiny.

Oba areály stále patří mezi nejkontaminovanější místa v Česku a představují tzv. staré ekologické zátěže. Jsou masivně zamořeny širokou paletou nebezpečných látek (ropné alifatické uhlovodíky, jednoduché aromatické uhlovodíky, chlorované aromatické uhlovodíky, amonné ionty, rtuť, arsen a další). Tyto látky jsou většinou toxické a stabilní.

Jedovaté látky obsahovaly i vzorky sedimentu, které jsme poblíž obou chemiček odebrali. Zjistili jsme například DDT, hexachlorbenzen, chlorbenzeny nebo pesticid alfa HCH, a to navzdory tomu, že se tyto látky již několik desítek let nevyrábí a jsou zakázány. 

Staré zátěže jsou pro Labe aktuální hrozbou

Přestože se vláda již v roce 1991 zavázala tyto staré ekologické zátěže vyčistit, ani po dvaceti letech se tak nestalo. Během DETOX tour jsme proto upozornili na rizika, která tato místa pro Labe představují, a poukázali na dosavadní chaos a liknavost ze strany státních úřadů při řešení tohoto akutního problému. Navíc jsme upozornili, že v té době navrhované řešení v podobě obří „superzakázky“ jen prohlubuje stávající krizi. Vyzvali jsme proto premiéra Nečase, aby prosadil její zrušení  a inicioval vytvoření nového systému, který zajistí rychlou a transparentní sanaci starých ekologických zátěží, kdy prioritně budou řešeny ty nejrizikovější.  Superzakázka byla nakonec zrušena, ale aby potřebná sanace proběhla řádně a včas, bude to vyžadovat nemalé úsilí.

Zakázané jedy v Labi

Při přípravě DETOX tour jsme odebírali vzorky i u staré výpusti ústecké Spolchemie do řeky Bíliny. Výsledky pro mě byly doslova šokem: vykazovaly koncentraci 2000 mg/kg hexachlorbenzenu a více než 100 000x tak převyšovaly Normu environmentální kvality pro sedimenty danou nařízením vlády z roku 2011. Velmi vysoké koncentrace v říčním sedimentu byly také u jedovatého DDT.

V rámci DETOX tour jsme proto na stejném místě odebrali kontrolní vzorek sedimentů. Jeho analýza opět prokázala přítomnost jak DDT, tak hexachlorbenzenu, naštěstí v daleko nižších koncentracích, ovšem stále 16krát převyšující Normu environmentální kvality.

Dalším místem odběru byla výpusť čistírny odpadních vod v Ústí nad Labem – Neštěmicích. Ta totiž čistí nejen komunální odpadní vody z Ústí a okolí, ale i odpadní vody ze Spolchemie. A i v sedimentech pod výpustí jsme našli DDT a hexachlorbenzen. Ve vzorku vody z výpusti čistírny mě velmi překvapil nález organochlorových pesticidů (Lindan, alfa HCH, DDT) a hlavně poměrně vysoká koncentrace hexachlorbenzenu. O jejich původu můžeme jen spekulovat. Každopádně jsme tato doplňující zjištění, stejně jako předchozí nález šokující koncentrace hexachlorbenzenu, předali České inspekci životního prostředí. Ta dle posledního vyjádření ze dne 17. 10. 2011 odebrala u staré výpusti Spolchemie kontrolní vzorky a provedla dvě kontroly v ústecké Spolchemii, která může být případným zdrojem těchto látek. Výsledky šetření inspekce zatím nejsou k dispozici.

Ohlédnutí za DETOX tour 2011

Na Labi jsem s DETOX tour strávil dva intenzivní týdny. Odebírali jsme vzorky, bavili se s lidmi ve městech podél řeky, komunikovali s novináři – to všechno proto, abychom upozornili, že nebezpečné látky nemáme zdaleka pod kontrolou. Jediným receptem, jak komplexně řešit problém nebezpečných látek, je nespoléhat na čistírny, filtry a jiná řešení až na konci výpusti, ale odstranit přímo jejich zdroje a nahradit je bezpečnějšími alternativami, kdykoliv je to možné.

Tento princip se nám podařilo prosadit i do nové evropské chemické politiky. Ovšem jeho uvedení do praxe není snadné, a v České republice, kde jsou dlouhodobě zvýhodňovány zájmy průmyslu na úkor životního prostředí, je to obzvláště obtížné.

Labe se v uplynulých dvou dekádách proměnilo zpět ze smrduté stoky v živou řeku. Dva týdny jsem ji sledoval z paluby člunu a mohu skutečně s potěšením konstatovat, že ty pěkné stránky převládaly. Ale právě proto bychom neměli před aktuálními hrozbami zavírat oči. Cesta k tomu, aby bylo Labe skutečně čisté, bude ještě dlouhá. Ale určitě stojí za to na ni vykročit.  

Shrnutí našich nálezů z DETOXtour včetně tabulek naleznete zde.