Pětiminutová verze čerstvé zprávy OSN o klimatu

Novinka - 17 dubna, 2014
Přední světoví vědci vypracovali nejnovější hodnocení o tom, jak změna klimatu ovlivňuje naši planetu a nás samotné, a co můžeme očekávat v nejbližší době.

Zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) čítá 2000 stránek a ve 30 kapitolách rozebírá mnoho jemných detailů - od dopadu na kávová zrna, cestovní ruch až po možnosti občanské války apod.

V případě, že nemáte čas anebo chuť pročítat celou zprávu IPCC, nabízíme klíčové citace ze shrnutí pro politiky:

1. Změna klimatu probíhá nyní, tady, tam a všude

„Dopady změny klimatu se v posledních desetiletích projevily na všech kontinentech a ve všech oceánech, postihly jak přírodu, tak lidskou společnost. ”

„Pozorované dopady klimatických změn jsou rozsáhlé a velmi podstatné.“

„Mnohé druhy suchozemských, sladkovodních a mořských živočichů změnily oblasti svého výskytu, aktivity v průběhu roku, migrační trasy, hojnost a interakci s dalšími zvířaty kvůli adaptaci na probíhající změny klimatu (vysoká míra spolehlivosti).“

„Z mnoha studií, které se zabývaly zemědělskými výnosy v široké škále oblastí, je zřejmé, že změna klimatu má spíše negativní, než pozitivní dopad na úrodu (vysoká míra spolehlivosti).“ 

Mapa ukazující pozorované dopady změny klimatu v různých oblastech

Mapa dopadů změn klimatu v různých oblastech

2. A rychle se to zhoršuje

„Kvůli vyšším teplotám a většímu suchu dojde v mnoha regionech v průběhu 21. století k rozsáhlejšímu odumírání stromů a souvisejícímu odumírání lesů (střední míra spolehlivosti). Odumírání lesů představuje riziko pro ukládání uhlíku, biologickou rozmanitost, produkci dřeva, kvalitu vody a naši ekonomickou aktivitu.“

„Změna klimatu představuje riziko pro dostupnost vody, které se výrazně zvyšuje s narůstající koncentrací skleníkových plynů (nezpochybnitelné důkazy, vysoká míra shody).“

„Vzhledem ke změně klimatu se do poloviny 21. století (a samozřejmě i později) očekává pokles biologické rozmanitosti v mořích a oceánech. V citlivých regionech bude ohrožen udržitelný rybolov a další ekosystémové služby (vysoká míra spolehlivosti).“

„Pokračující oteplování planety zvyšuje pravděpodobnost vážných, všudypřítomných, náročných a nevratných dopadů.“

Tající led v Arktidě

3. Ohroženi nejsou jen lední medvědi, koráli nebo deštné pralesy – ale také my

„Lidé, místa a ekosystémy v chudých i bohatých státech po celém světě jsou zranitelní a budou čelit dopadům klimatických změn, a to v nejrůznějších směrech.“

„Dopady extrémních klimatických jevů z nedávné doby, jako byly vlny veder, sucha, povodně, cyklony a požáry, odhalují značnou zranitelnost některých ekosystémů a lidské společnosti vůči současné variabilitě klimatu (velmi vysoká míra spolehlivosti).“

„Očekává se, že změna klimatu v mnoha oblastech postupně zvětší meziroční variabilitu výnosů zemědělství. Bude k tomu docházet v době, kdy zároveň rychle poroste poptávka po potravinách.“

IPCC identifikuje osm hlavních rizik pro člověka, které souvisejí se změnou klimatu. Patří mezi ně zvýšení hladiny moří, pobřežní záplavy a bouře, vlny veder, střídání období sucha a prudkých dešťů, vnitrozemské záplavy a nedostatek vody, kolaps mořských a suchozemských ekosystémů a jejich ekosystémových služeb. Tato rizika pak mohou ohrozit dostupnost potravin a pitné vody a vést ke ztrátě domova, obživy nebo kultury.

Hořící lesy v Rusku

4. Změna klimatu se vzájemně ovlivňuje také s dalšími problémy, které způsobujeme a s nimiž bojujeme

„Velké části suchozemských i sladkovodních druhů hrozí v průběhu 21. století a později zvýšené riziko vyhynutí, a to kvůli současnému působení změny klimatu a dalších stresujících činitelů, jako je změna prostředí, nadměrné využívání zdrojů, znečištění a invazivní druhy (vysoká míra spolehlivosti).“

„Postupné rozšiřování oblastí s minimálním nebo nedostatečným obsahem kyslíku povede k dalšímu rozšíření tzv. mrtvých zón, nevhodných pro život ryb. Změna klimatu se sčítá s rizikem nadměrného rybolovu a jiných neklimatických stresujících činitelů. To zkomplikuje režim správy moří (vysoká míra spolehlivosti).“

„Rizika související se změnou klimatu zhorší další problémy, které budou mít často negativní dopad na živobytí, zvláště pro chudé lidi (vysoká míra spolehlivosti).“

Hurikán Sandy

5. Jak špatné to bude, závisí na množství dalšího znečištění

Podle scénářů RCP4.5, 6.0 a 8.5 děláme příliš málo a příliš pozdě. Toto je výsledek:

„Rozsah a rychlost změny klimatu v tomto století představuje podle scénářů počítajících se středním až vysokým nárůstem emisí (RCP4.5, 6.0 a 8.5) pro některé regiony vysoké riziko náhlé a nevratné změny ve složení, struktuře a funkci suchozemských a sladkovodních ekosystémů, včetně mokřadů (střední míra spolehlivosti). Podstatný vliv na klima by měly například tundra (střední míra spolehlivosti) nebo amazonský prales (nízká míra spolehlivosti). Tyto změny na regionální úrovni by vedly k další podstatné změně klimatu.“

„Podle scénářů počítajících se střední až vysokou úrovní emisí (RCP4.5, 6.0 a 8.5) představuje okyselování oceánů značné riziko pro mořské ekosystémy, a to zejména pro polární ekosystémy a korálové útesy. Očekávají se dopady na fyziologii, chování a populační dynamiku jednotlivých druhů od fytoplanktonu až po zvířata (střední až vysoká míra spolehlivosti).“

„V průběhu 21. století dojde vlivem změny klimatu k výraznému snížení zásob obnovitelných zdrojů povrchových a podzemních vod ve většině subtropických oblastí (nepopiratelné důkazy, vysoká shoda) a naroste konkurence mezi sektory ohledně dostupnosti vody (omezené důkazy, střední míra shody).“

„Přesná míra klimatických změn, která spustí nevratné a rychlé změny (bod zvratu), zůstává nejistá. Nicméně riziko překročení bodu zvratu se zvyšuje s rostoucí teplotou (střední míra spolehlivosti).“

IPCC zpráva

6.  A opravdu to může být hodně špatné, ohrozit naši bezpečnost a podnítit konflikty

„V průběhu 21. století dojde vlivem klimatické změny k vyšší migraci lidí (středně významné důkazy, vysoká shoda).“

„Změna klimatu může nepřímo zvyšovat rizika násilných konfliktů v podobě občanské války a násilí mezi skupinami obyvatel tím, že zhorší dobře zdokumentované příčiny těchto konfliktů, jako je chudoba a ekonomické šoky (střední míra spolehlivosti). Mezi variabilitou klimatu a těmito konflikty je podle mnoha důkazů souvislost.“

„Očekává se, že dopady změny klimatu na důležitou infrastrukturu a územní celistvost mnoha států ovlivní národní bezpečnostní opatření (středně významné důkazy, střední míra shody). Například území zaplavené kvůli vzestupu hladiny moří představuje riziko pro územní celistvost malých ostrovních států a států s rozsáhlým pobřežím. Některé přeshraniční dopady klimatických změn, jako jsou např. změny zalednění moře, zdrojů vody nebo pelagických druhů ryb, mohou zvýšit rivalitu mezi státy. Nicméně stabilní vnitrostátní a mezinárodní instituce mohou zlepšit spolupráci a pomoci zvládnout tyto konflikty.“

Záplavy v Coloradu 2013

7. Rizika mohou být menší, pokud snížíme emise

Scénář RCP2.6 předpokládá, že emise snížíme natolik, že udržíme oteplení planety pod 2°C - to je cíl, na kterém se shodly vlády při klimatických jednáních OSN:

„Celkové riziko dopadů změny klimatu může být sníženo tím, že omezíme rychlost a rozsah změn klimatu. Rizika jsou výrazně nižší ve scénáři, který počítá s nejnižším oteplením (RCP2.6 - nízké emise), než ve scénáři, který počítá s nejvyšším oteplením (RCP8.5 - vysoké emise), a to zejména ve druhé polovině 21. století (velmi vysoká míra spolehlivosti).“

„Rizika související se změnou klimatu jsou daleko vyšší, pokud budeme nadále vypouštět velké množství emisí, než pokud emise výrazně snížíme. Neomezení emisí zvýší pravděpodobnost závažných dopadů, které mohou přijít neočekávaně a mohou být nevratné.“

„Opatření na snížení emisí a k adaptaci, která zavedeme v krátkodobém horizontu, ovlivní výši rizika souvisejícího se změnou klimatu v průběhu 21. století (vysoká míra spolehlivosti).“

Tajfun na Filipínách

8. A budeme se muset také přizpůsobit

„Předpokládá se, že bez adaptačních opatření bude mít v tropických a mírných oblastech zvýšení teploty o 2°C nebo více (ve srovnání s úrovní konce 20. století) negativní vliv na produkci hlavních zemědělských plodin (pšenice, rýže a kukuřice). Některá místa nicméně mohou mít z oteplení prospěch (střední míra spolehlivosti)

„Efektivní a inkluzivní adaptace na změnu klimatu může v krátkodobém i delším horizontu pomoci vytvořit bohatší a odolnější svět.“

„Prvním krokem k adaptaci na budoucí změny klimatu je snížení zranitelnosti vůči současné proměnlivosti klimatu (vysoká míra spolehlivosti).“

Čistá energie teď!

9. Spoléhat na adaptaci nestačí

„Vyhlídky na udržitelný rozvoj odolný vůči klimatickým změnám zásadně závisí na tom, jakého snížení emisí svět dosáhne (vysoká míra spolehlivosti).“

„Rychlejší a rozsáhlejší změna klimatu zvyšuje pravděpodobnost překročení schopnosti adaptace (vysoká míra spolehlivosti). Možnosti adaptace jsou omezené, pokud není možné zabránit nebo ještě neexistuje způsob, jak zabránit, neúnosným rizikům ohrožujícím jednotlivce nebo systémy.“

Ještě není pozdě

10. Neměli bychom spoléhat na zjednodušující ekonomické modely, které nejsou schopné spočítat skutečné náklady spojené se změnou klimatu

„Globální ekonomické dopady klimatických změn je obtížné odhadnout. Odhady dopadů na ekonomiku z posledních 20 let se liší co do rozsahu pokrytí různých  subsektorů  hospodářství a závisí na velkém množství často sporných předpokladů. Navíc mnoho odhadů nezohledňuje katastrofické změny, body zvratu a mnoho dalších faktorů.“

„Předpokládá se, že v průběhu 21. století dojde vlivem dopadů klimatických změn ke zpomalení hospodářského růstu, ke zhoršení možností snížit chudobu, k ohrožení dostupnosti potravin, prodloužení stávajících a vytvoření nových pastí chudoby – zejména ve městech a v dalších oblastech, kde lidé hladoví (střední míra spolehlivosti).“

„Některé nízko položené rozvojové země a malé ostrovní státy budou čelit velmi vážným dopadům a související škody a náklady na adaptační opatření si v některých případech mohou vyžádat několik procentních bodů HDP.“