Rozvoj zemědělství musí být regulován!

Novinka - 14 května, 2015
Pochybné dohody týkající se kaučukových plantáží společnosti Sinochem International ohrožují oblast světového kulturního dědictví UNESCO v Kamerunu.

Na okraji jedné ze světově nejcennějších a nejkřehčích oblastí panenského deštného pralesa, domova výjimečné diverzity světa živočichů a rostlin, se rozpínají kaučukovníkové plantáže, a to pouze s minimálním či dokonce nulovým omezením.

Pobřežní prales v Kamerunu

Duha nad pobřežním pralesem v Kamerunu.

 

Vyšetřování provedené Greenpeace Východní Asie a Greenpeace Afrika ukázalo, že Čínou vlastněná společnost Sinochem Group (a její mezinárodní dceřiná společnost) je zapojena do probíhající destrukce více než 3 000 hektarů neporušeného středoafrického pralesa.

Území původního pralesa, který byl pokácen za účelem vytvoření prostoru pro plantáže kaučukovníků a palmy olejné, hraničí s rezervací Dja Faunal Reserve, zapsanou pod UNESCO. Inspektorům byl do této oblasti odepřen přístup a varování a žádosti od UNESCO o lepší ochranu jsou ignorovány.

Kácení pralesa v Kamerunu

Kácení stromů na koncesi určené pro výstavbu plantáže

 

Rezervace Dja Faunal Reserve je jedním z největších a nejzachovalejších pralesů v Africe. Kolem 90% pralesa nebylo dosud ovlivněno žádným lidským zásahem. Vyznačuje se výjimečně bohatou biodiverzitou, která podporuje širokou škálu živočichů. Ze 107 druhů savců obývajících Dja Faunal Reserve je 5 považováno za ohrožené.

Šimpanz odpočívající v hnízdě

 

Na hranicích tohoto světového pokladu však čínský Sinochem, prostřednictvím singapurské společnosti GMG Global Ltd. (jíž je Sinochem hlavním vlastníkem) a společného podniku Sud-Cameroun Hévéa SA (Hévéa Sud), překotně rozšiřuje své plantáže kaučuku a palmového oleje. Zpráva UNESCO z roku 2012 upozorňuje na důsledky, které tyto plantáže mohou mít: „...[Plantáže] změní charakter a skladbu oblastí hraničících s přírodní rezervací, a přímo zvýší tlak na chráněné území.“ Důsledky budou přímé a ničivé.

Ohrožení:

* Migrace a intenzivnější přítomnost lidí

* Zvýšená spotřeba chemických hnojiv a pesticidů

Důsledky:

* Lov a pytláctví budou běžnější

* Míra znečištění vzroste

* Kvalita vody se zhorší

* Invazní druhy se budou lépe uchycovat

Výše zmíněné faktory způsobí prudký úbytek biodiverzity nejen na plantážích, ale také v rezervaci Dja Faunal Reserve.

Rezervace Dja Faunal Reserve (zeleně) a pralesní koncese Hevea Sud (ohraničené žlutě)

 

Dalším důvodem obav je pochybný legální základ kaučukové produkce v této oblasti. 45 000 ha půdy udělené v roce 2008 společnosti Hévéa SA bylo následně klasifikováno jako Trvalý lesní majetek (Permanent Forest Estates), což znamená, že tuto půdu nelze využívat pro nelesnické účely. Vládní dokument z roku 2010 však uvádí, že v roce 2009 kamerunská vláda tuto klasifikaci zrušila, čímž ono území otevřela pro zemědělský rozvoj. Zákon říká, že pokud vláda zruší označení Trvalý lesní majetek v nějaké oblasti, je povinna změnu kompenzovat vymezením nové oblasti o stejné velikosti a s podobným ekologickým uspořádáním, jako měla ona „zrušená“oblast. Soudě na základě veřejně dostupných informací, k tomuto kroku zatím nedošlo.

Satelitní analýza vypracovaná Greenpeace Afrika: Odlesněná oblast uvnitř koncese společnosti Hévéa Sud mezi lety 2000 a 2014

 

Navíc je pozoruhodné, že pozemky udělené společnosti Hévéa SA leží v domovském okrsku kamerunského prezidenta Paula Biya, který má rovněž rodinná pojítka se společností Societe De Production De Palmeraies ET D'Hevea, 20% partnerem v projektu kaučukových plantáží. Smlouva umožňující zemědělský rozvoj na hranicích rezervace Dja Faunal Reserve vážně a podezřele postrádá transparentnost.

 

Greenpeace žádá po společnosti Sinochem International, aby objasnila své operace v Kamerunu tím, že plně zveřejní veškeré informace a ověří legálnost způsobu získání půdy společností Hévéa SA. Sinochem by měl taktéž zajistit, že operace firmy Hévéa SA v Kamerunu jsou legální a v souladu se všemi příslušnými nařízeními. Greenpeace po Sinochem International vyžaduje, aby vypracoval novou zprávu zhodnocující dopady plantáží na životní prostředí a aby vytvořil efektivní opatření, kterými by reagoval na možné environmentální dopady plantáží.

Dospělý šimpanz

 

Pochybné operace společnosti Sinochem International na okrajích jednoho z nejlépe zachovaných rovníkových pralesů představují velké riziko pro ohrožený a zranitelný ekosystém. Kromě toho žádosti od UNESCO usilující o ochranu rezervace Dja Faunal Reserve a jejích sousedních ekosystémů nejsou respektovány. Spletitý ekosystém této rezervace není něco, co by mohlo být přestavěno a obnoveno. Proto je nutné, aby podezřelé dohody ohrožující život tohoto pralesa byly objasněny a aby byly podniknuty kroky ke splnění globálních ochranářských standardů UNESCO. Je načase odhalit a konfrontovat veškeré riskantní a destruktivní operace