Evropská komise podpořila větší snižování emisí

Novinka - 26 května, 2010
26. 5. 2010 - Ekologické organizace uvítaly dnes zveřejněné Sdělení Evropské komise, které analyzuje možnosti zvýšení závazku EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Komise potvrzuje, že přechod k většímu závazku snížení emisí z 20 % na 30 % do roku 2020 nebude výrazně ekonomicky nákladnější. Zároveň přinese mnoho nových pracovních míst a zásadně sníží náklady na boj s exhalacemi v budoucnosti.

Evropská komise podpořila návrh na zvýšení závazku na snižování emisí skleníkových plynů z 20 na 30 %.

Hlavní body dokumentu:

•    V důsledku hospodářské recese bude dosažení současného cíle, tedy snížit exhalace o 20 % v roce 2020, o 22 miliard euro levnější.
•    Navýšení cíle na 30% by znamenalo růst celkových nákladů o 0,2 % evropského HDP, celkově by náklady představovaly v roce 2020 0,54 % HDP.
•    Vyšší cíl by představoval zároveň přínos 3 miliardy eur díky úsporám na opatřeních, která sníží znečištění ovzduší dalšími látkami. Dalších 3,5–8 miliard euro přínosů v oblasti zdraví obyvatel.
•    Díky vyššímu cíli poklesnou v roce 2020 výdaje na za dovoz ropy a zemního plynu o 40 miliard euro.
•    Pokud bude EU se snižováním exhalací otálet, náklady budou mnohem vyšší.
•    Změna cíle z 20 na 30 % vytvoří nová pracovní místa v oblasti zelených technologií.

Sdělení slouží jako podklad pro další rozhodování Rady EU a Evropského parlamentu. Ekologické organizace dlouhodobě prosazují, aby Evropská unie přistoupila na závazek snížit emise nejméně o 40 % do roku 2020 v porovnání s úrovní roku 1990.

Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku k tomu uvádí: „Některé země EU přechod na redukční závazek 30% podporují, Česká republika by se měla také přidat. Kromě snížení příspěvku ke globální změně klimatu pomůže tento krok vytvořit nová pracovní místa, snížit lokální znečištění a naši závislost na dovozu fosilních paliv.“

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl: „Návrh Evropské komise rozhodně není přehnaně ambiciózní. Dokument pouze naplňuje dva a půl roku staré doporučení konference OSN z Bali. Hlavní je, že se Evropa hlásí ke svému podílu na potřebném snížení emisí. Lépe pozdě než nikdy. Je to dobrá inspirace i pro Českou republiku.“

Ben Jasper z Greenpeace ČR dodává: „Průmysloví lobbyisté již delší dobu tvrdí, že by jednostranné navýšení závazku směrem k 30 % přineslo omezení výroby a významné ztráty pracovních míst. Ve světle toho, jak tento krok prospěje Evropské unii díky inovacím, modernizaci a zelené ekonomice se zřetelně ukazuje, že se jednalo o ničím nepodložené báchorky. Není-li pro příští vládu České republiky odvrácení klimatické změny dostatečně dobrým důvodem k upevnění jejího závazku, pak doufejme, že takovým dobrým důvodem budou alespoň ušetřené finanční prostředky, které stát uspoří rychlou podporou přechodu na čistou a účinnou ekonomiku.“

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.