Toxický nonylfenol stále uniká do českých řek

Čističky odpadních vod ignorují povinnost úniky hlásit

Novinka - 20 května, 2010
20. 5. 2010 - Do českých řek stále uniká nebezpečná toxická látka nonylfenol. Nejvyšší koncentrace překračující povolené limity jsou u čistíren odpadních vod. Ty navíc neplní svou zákonnou povinnost hlásit úniky nonylfenolu do Integrovaného registru znečištění. Greenpeace proto podalo podnět k prošetření na Českou inspekci životního prostředí. Jak ukazuje nová studie Greenpeace, problémy s odstraňováním nebezpečných látek z vodního prostředí podle požadavků Rámcové směrnice o vodách, má nejen Česká republika, ale i další členské státy EU.

Koncentrace nonylfenolu u výpustí z čističek odpadních vod překračují povolené hodnoty. Čističky vod ignorují povinnost úniky hlásit.

Z dostupných dat pro ČR je jasně patrné, že koncentrace nonylfenolu u výpustí z čističek odpadních vod (ČOV) překračují povolené hodnoty. Ještě skandálnější je ovšem skutečnost, že čističky ignorují svou ohlašovací povinnost a úniky nad 1 kg/rok do Integrovaného registru znečištění (IRZ) v ohlašovacím roce 2007a 2008 vůbec nehlásily. Greenpeace proto tento týden podalo podnět České inspekci životního prostředí k prošetření neplnění povinnosti čistíren odpadních vod s kapacitou 100 000 EO (ekvivalentních obyvatel) ohlašovat úniky nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátů (NP/NPE) překračující stanovenou hranici.

Podle evropské legislativy by členské státy měly do roku 2021 z vodního prostředí zcela eliminovat ty nejvíce nebezpečné látky, jako je právě nonylfenol. Podle většiny Plánů povodí však tento problém ani neexistuje, a nejsou tedy plánovány žádné kroky k jeho řešení. „Přestože jsou v EU stále dokumentovány vysoké emise nonylfenolu do vodního ekosystému a veřejně dostupná data z monitorovacích programů ukazují, že koncentrace této látky se často blíží povolené hranici, odpovědné úřady zákonný požadavek na odstranění této látky z vodního prostředí ignorují. Tento problém se ale nevyřeší tím, že před ním budeme zavírat oči,“ vysvětluje Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

Všech pět hodnocených členských států velmi pravděpodobně v budoucnu poruší maximální povolené koncentrace, zejména u zdrojů znečištění nonylfenolem, jimiž bývají často čistírny odpadních vod. Úřady ale selhávají i při zavedení jiných opatření na snížení emisí nonylfenolu, tak jak to vyžaduje Rámcová směrnice o vodách. „Existují přesvědčivé důkazy, že postup v případě nonylfenolu je příznačný i pro znečištění dalšími vysoce nebezpečnými látkami. Výsledkem by bylo tolerování významné hladiny znečištění, jež přispívá k toxickému koktejlu obsaženému v našich řekách, jezerech a mořích. To však příliš nekoresponduje s obrazem Evropské unie jako lídra v otázkách čistoty vod a chemické bezpečnosti,“ doplnil Stefan Scheuer z Greenpeace, autor studie.

Greenepace proto doporučuje členským státům, aby si v rámci plánování v oblasti vodního hospodářství stanovily konkrétní cíle pro eliminaci nebezpečných chemikálií a zajistily jejich plnění, což by mohlo zahrnovat i zpřísnění kontroly vnitřního trhu EU. Komise musí zabezpečit plné uplatnění příslušné evropské legislativy a připravit přinejmenším omezení pro spotřební zboží obsahující nonylfenol.      

Speciální stránky o endokrinních disruptorech

Podrobné informace o kampani Greenpeace, endokrinních disruptorech, Bisfenolu A, zdravotních rizicích a možných řešeních. Legislativa, prameny, studie ke stažení. A mnohem víc... Navštivte stránky www.hazardshormony.cz.

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.

Témata