Hodnocení programu nové vlády

Jak chce nová vláda řešit urgentní ekologické problémy a výzvy?

Tisková zpráva - 20 prosince, 2017
Hnutí DUHA, Greenpeace a Zelený kruh hodnotí návrh programového prohlášení, které vláda schválila.

Experti a expertky Hnutí DUHA, Greenpeace a Zeleného kruhu prostudovali programové prohlášení vlády Hnutí ANO. Hodnotili jsme, co se chystají provést se smogem ve vzduchu, jak vylepšit recyklaci odpadků, jak ozdravit české lesy, pečovat o českou krajinu nebo snížit závislost ekonomiky i domácnosti na fosilních palivech. Zjišťovali jsme, jestli strany ochrání obce před uhelnými doly a zda zatíží spotřebitele a daňové poplatníky subvencemi na nové jaderné reaktory. Zajímalo nás, zda vrátí právo občanů vyjadřovat se k záměrům v jejich okolí.

Jak jsme řešení problémů a využití výzev v programovém prohlášení hodnotili?

☺☺

… uvádí konkrétní plán, jak řešit problém či využít výzvu

… uvádí obecný plán, jak řešit problém či využít výzvu a/nebo je řešení nekompletní

… obecně směřuje k horšímu

☹☹

… uvádí konkrétní plán, který směřuje k prohloubení problému

… věci se vůbec nevěnuje nebo je v prohlášení pouze velmi obecná zmínka

Důležité nyní bude, jak budou ministři, premiér a celá vláda plnit, co slíbili.

Ekologické problémy a úkoly

Řešení problému nebo úkolu dle ekologických organizací

Řešení problému v programovém prohlášení

Odpovědnost za plnění

Ovzduší a smog

zpřístupnit kotlíkové dotace i chudým domácnostem, zavést motivační spravedlivé zdanění fosilních paliv, zakázat výjimky z limitů pro znečišťování ovzduší, zjednodušit vyhlašování nízkoemisních zón, podporovat veřejnou dopravu a elektromobilitu

Urychlení výměny kotlů a hledání financí na pokračování programu po roce 2019. Útlum uhelné energetiky. Chybí však jasný závazek ke zdanění fosilních paliv a zákaz výjimek z limitů pro znečišťování ovzduší.

MŽP

Ulehčit obcím od kamionů

rozšířit mýtné pro kamiony na všechny silnice a zabránit tak objíždění přes obce, zvýšit mýtné a výnosy investovat do rozvoje železnice

Rozšíření mýtného, ale bez bližší specifikace zda bude rozšířeno na celou silniční síť a jak budou nastaveny poplatky.

MD

Recyklace odpadů

Zvýšit cíle pro recyklaci v Plánu odpadového hospodářství ČR, tak aby odpovídaly novým cílům EU pro oběhové hospodářství. Přijmout nový odpadový zákon, který bude motivovat obce a občany k naplňování recyklačních cílů.

☺☺

„Nejpozději do konce roku 2018 předložíme nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, a naopak k lepšímu třídění a recyklaci. Navrhneme systém ekonomicky motivující občany ke snížení množství odpadů.“ Chybí aktualizace Plánu odpadového hospodářství ČR.

MŽP

Sucho a voda

Projekty pro zdražování vody v krajině. Revitalizace vodních toků a mokřadů. Ozdravení lesů. Snížení vodní eroze.

Vláda se zavazuje k podpoře velkého množství drobných projektů a lepšení zdraví lesů. Staví se však proti zásadnějším změnám v zemědělství. Chybí revitalizace vodních toků a mokřadů.

MŽP, MZe

Zdravé lesy

Prosadit novelu lesního zákona, která bude vyžadovat přírodě blízké hospodaření (omezení holosečí, zlepšení druhové skladby atd.) a zároveň zavést ve státních lesích mezinárodně uznávanou certifikaci FSC, která zaručuje udržitelné lesní hospodaření a zároveň udržení tisíců pracovních míst v dřevařském a nábytkářském průmyslu. V tomto smyslu i změnit hospodářský model státních lesů.

Vláda se zavazuje změnit legislativu, tak aby byly lesy lépe chráněny před změnou klimatu a suchem. Hlavním nositelem této strategie má být státní podnik Lesy ČR. Chybí však jasná deklarace, že lesní zákon musí vyžadovat přírodě blízké hospodaření a chybí závazek k certifikace FSC.

MZe

Divoká příroda

Ochránit cennou přírodu v národních parcích přijetím zonací a zásad péče, které stanoví konkrétní harmonogram rozšiřování zón divoké přírody na alespoň 1/2 území každého z parků, což je dle zákona cílem národních parků. Zároveň vyhlásit alespoň 1 nové území (min. 10 km2) mimo stávající národní parky pro ochranu samovolného vývoje, které však zůstane přístupné lidem.

Programové prohlášení se touto obrovskou příležitostí vůbec nezabývá.

MŽP, MZe, MO

Ochrana půdy

Přijetí vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí, která byla připravena MŽP a odsouhlasena i MZe.

Vláda obecně slibuje lepší ochranu zemědělské půdy, ale staví se proti výraznějším změnám v zemědělství. Vyhýbá se také otázce, zda schválí připravenou protierozní vyhlášku, které se silně brání velké zemědělské podniky.

MZe

Místní potraviny

Podpora ekologického zemědělství. Podpora různých forem přímého prodeje zemědělských produktů.

Vláda obecně deklaruje potravinovou soběstačnost, ale nic konkrétního nepředkládá. Staví se proti výraznějším změnám v zemědělství.

MZe

Závislost na fosilních palivech

Nový zákon, který stanoví tempo snižování závislosti na fosilních palivech (podobná legislativa se osvědčila v Británii).

Vláda se otázkou zákona ani jinak koncepčně snižováním fosilní závislosti a změnou klimatu nezabývá.

MŽP, spolupráce MPO

Úsporné domy

Udržení úspěšných programů úspor energie v rodinných domech. Zajištění 8-10 miliard Kč ročně pro úspory energie v budovách.

vláda avizuje pokračování programů Nová zelená úsporám a investice z EU fondů, neuvádí však ani přibližnou částku (velikost programu je rozhodující)

MŽP, MMR

Čistá domácí energie

Zavést rozumnou podporu zejména pro obecní a občanské projekty obnovitelných zdrojů (například větrné elektrárny) a posílit investiční podporu střešních fotovoltaik i ukládání energie.

Programové prohlášení obecně slibuje lepší podmínky a podporu pro samovýrobce elektřiny a rozvoj obnovitelných zdrojů. Ale staví se proti provozní podpoře, která je v rozumné míře nutná pro rozvoj obecních zdrojů (typu větrných elektráren).

MPO, spolupráce MŽP

Uhelné doly

Deklarovat zachování limitů těžby hnědého uhlí a pokračovat v restrukturalizaci krajů a financovat ji pomocí zvýšení poplatků z těžby strategických surovin (lithium, hnědé uhlí, …) na minimálně 10 % z tržní ceny.

☺☺

Programové prohlášení jasně deklaruje zachování limitů i zvýšení poplatků. Neuvádí, jak by poplatky měly být zvýšeny.

MPO, vláda ČR

Jaderné subvence

V programovém prohlášení jasně říci, že vláda neumožní podporu pro nové jaderné reaktory na úkor veřejných financí, spotřebitelů elektřiny nebo závislosti na cizím státu

Programové prohlášení deklaruje výstavbu nových jaderných bloků a otázce financování se vyhýbá. Hrozí tedy finančně náročné subvence.

MPO, vláda ČR

Kanál Dunaj-Odra-Labe

Odmítnout megalomanský projekt.

Programové prohlášení připouští další postup v tomto nesmyslném projektu, na základě studie proveditelnosti

 

Zapojovat občany do rozhodování o stavbách a záměrech

Vrátit lidem práva připomínkovat v územních a stavebních řízeních dopady stavebních a těžebních záměrů na jejich okolí. Prosadit zákon, který zajistí, aby obce i veřejnost mohly účinně hájit své oprávněné zájmy při rozhodování o hlubinném úložišti radioaktivních odpadů.

K vrácení práv občanů se vláda nezavazuje. V rámci slibu o (potřebném) zrychlení přípravy staveb neříká, zda to nebude na úkor práv místních lidí. Vláda slibuje realizaci uložiště jaderného odpadu, ale nezmiňuje se o právech obcí.

MŽP, MMR, MPO

Pozn.: MŽP (Ministerstvo životního prostředí), MZe (Ministerstvo zemědělství), MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu), MD (Ministerstvo dopravy), MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj), MO (Ministerstvo obrany).