STUDIE: Špinavý trik

aneb jak si největší evropští znečišťovatelé píší předpisy sami pro sebe

Tisková zpráva - 27 března, 2015
Evropská unie právě připravuje nové limity znečištění pocházejícího z uhelných elektráren. Jde o výbornou příležitost snížit toxické emise, na jejichž následky umírají každoročně tisíce lidí. Příležitost, která se objevuje jednou za deset let. Greenpeace ovšem odhalilo, že proces přípravy nových předpisů byl ovládnut uhelným průmyslem.

V důsledku toho hrozí, že nové emisní limity, které EU schválí, budou mimořádně slabé. Nejen, že by naprostá většina elektráren měla povoleno vypouštět několikanásobně více znečištění, než kolik by jej vznikalo při použití nejlepších dostupných technologií. Ale nové evropské standardy by byly podstatně mírnější, než ty, které platí v Číně, Japonsku nebo Spojených státech.

Greenpeace zveřejnilo zprávu „Špinavý trik,“(Smoke and Mirrors) která podrobně vysvětluje, proč je nově připravovaná evropská legislativa upravující průmyslové znečištění zcela nedostačující a jak uhelný průmysl účinně získal kontrolu nad její přípravou. 

Uhelné elektrárny jsou největším zdrojem emisí oxidu siřičitého a rtuti v Evropě a jedním z největších průmyslových zdrojů emisí oxidů dusíku, arsenu, olova a kadmia. Znečištění ovzduší z evropských uhelných elektráren způsobilo v roce 2010 přibližně 22 300 předčasných úmrtí [1], zvyšuje výskyt astmatu a přispívá k vysokému obsahu rtuti v krvi novorozenců narozených v Evropě.

V současné době Evropská Unie připravuje aktualizaci emisních limitů pro znečištění ovzduší pro průmyslová zařízení, včetně uhelných elektráren. Lze očekávat, že v březnu 2015 bude předložen návrh tzv. nejlepších dostupných technik (best available techniques, BAT) a s nimi souvisejících limitů znečištění. BATy jsou definovány v tzv. referenčních dokumentech (BREF). Členské státy EU budou pravděpodobně o návrhu rozhodovat do konce tohoto roku. Následně budou v průběhu roku 2016 implementovány do právních řádů členských zemí. Nově stanoveným nejlepším dostupným technikám a s nimi spojeným emisním limitům budou muset být během 4 let od jejich přijetí přizpůsobena všechna existující či nová povolení k provozu zdrojů znečištění (tzv. integrovaná povolení).

Navrhované standardy BREF pro existující uhelné elektrárny by jim umožnily vypouštět

  • 30% více SO2
  • 80% více NOx

než stanoví nové čínské limity pro uhelné elektrárny.

Snad ještě znepokojivější je, že podle nových pravidel by mohly být v EU stavěny nové uhelné elektrárny, které by vypouštěly

  • 5x více SO2,
  • 2,5x více NOx,
  • 2x více tuhých znečišťujících částic
  • 5x více rtuti

než kolik jich do ovzduší vypouštějí současné skutečně nejlepší dostupné technologie.

  

Většinu změkčení a oslabení navrhovaných emisních limitů navrhují zástupci sedmi členských zemí: Polska, České republiky, Řecka, Německa, Francie, Velké Británie a Španělska.

 Mnoho ze zástupců členských států v pracovních skupinách, které nové BREFy připravují, ale nejsou státní úředníci či nezávislí akademičtí experti, nýbrž zaměstnanci průmyslových podniků, jejich činnost má nová legislativa regulovat. Celkem má klíčová tzv. Technická pracovní skupina 352 členů, z toho oficiálních zástupců průmyslu je 137. Greenpeace ale zjistilo, že navíc dalších nejméně 46 zástupců průmyslu je „ukrytých“ v národních delegacích členských států. Celkem tedy v pracovní skupině, jejímž úkolem je nastavit nové emisní limity uhelných elektráren, přes polovinu jejích členů (nejméně 183) reprezentuje zájmy znečišťovatelů. 

Evropa tak poněkud skandálně umožňuje průmyslovým podnikům, aby ekologické limity svého podnikání určovali sami. Pokud se tento stav urychleně nezmění, během několika let budou evropské uhelné elektrárny způsobovat větší měrné škody na lidském zdraví, než v zemích, které berou regulaci znečištění vážně.

 

 

 

 

[1] Celá zpráva Greenpeace „Špinavý trik, aneb jak si největší evropští znečišťovatelé píší předpisy sami pro sebe“  je k dispozici ke stažení v angličtině: http://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2015/Smoke%20and%20Mirror%20final%20report.pdf 

[2] Výzkum University of Stuttgart, in Greenpeace (2013), Silent Killers:http://www.greenpeace.org/international/Silent-Killers/

 

 

Kontakt:

 Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, tel:  734 620 844, e-mail:  

 Šárka Pechová, tisková mluvčí Greenpeace ČR, tel: 603 443 140, e-mail:

 Mark Breddy, Greenpeace EU Unit Media Manager, tel: +32 (0)496 156 229, e-mail:

 Lauri Myllyvirta (Mr.), Energy Campaigner, Greenpeace International, tel: +48 66 40 66 382, e-mail: