Valnou hromadu ČEZ napadl akcionář žalobou

Změna stanov byla podle něj schválena v rozporu s dobrými mravy

Tisková zpráva - 27 září, 2017
Praha, 26. září: Před třemi měsíci se konala valná hromada společnosti ČEZ, na níž byly mj. schváleny nové stanovy. Tento krok v minulém týdnu napadl akcionář ČEZ a vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský žalobou podanou u Městského soudu v Praze. Poukazuje na to, že změna stanov byla schválena v rozporu s platnou Státní energetickou koncepcí. Vědomé ignorování státní energetické koncepce ze strany státu (tedy majoritního akcionáře) je podle něj v rozporu s dobrými mravy, což je podle podle zákona o obchodních korporacích jedním z možných důvodů ke zrušení usnesení valné hromady soudem.

Podaný návrh požaduje, aby bylo usnesení valné hromady ČEZ, kterým byla změna stanov schválena, prohlášeno usnesením soudu za neplatné. Navrhovatel již v průběhu valné hromady podal proti schválení stanov formální protest, který je zaznamenán v oficiálním zápisu. Podle Rovenského nebyly dozorčí radě společnosti při změnách stanov přiznány nové pravomoci, které jí měly být podle kapitoly 6.6 Státní energetická koncepce [1] svěřeny nejpozději do 31.12.2015.

Majoritním akcionářem společnosti ČEZ je Česká republika. Práva akcionáře na valné hromadě vykonává Ministerstvo financí (MF), které je při své činnosti vázáno Státní energetickou koncepcí i dalšími strategickými dokumenty.  Proto se na výkon akcionářských práv státu ve společnosti ČEZ vztahují cíle vytyčené ve Státní energetické koncepci, tedy i cíl rozšíření pravomocí dozorčí rady společnosti ČEZ. Přijaté znění čl. 14 Stanov, které svěřuje dozorčí radě pouze konzultativní funkci vzhledem ke strategickému směřování společnosti ČEZ, významným investičním rozhodnutím a návrhu podnikatelského plánu společnosti, je v přímém rozporu s touto koncepcí.

Vláda přitom na návrh premiéra Sobotky zakázala zástupcům MF na valné hromadě hlasovat pro jiné návrhy, než které připravilo představenstvo firmy, a naplnění SEK tak fakticky znemožnila. Stát tak podle žaloby rezignoval na svoji funkci ochránce veřejného zájmu a selhal při plnění cílů, které si sám vytyčil.

Pokud by soud Rovenskému vyhověl, potvrdil by tak, že stát je při výkonu akcionářských práv vázán i svými vlastními strategickými dokumenty a ohledem na veřejný zájem. Takové rozhodnutí by mělo podstatný význam pro působení státu v dalších obchodních společnostech.

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl:

“Pokud stát při výkonu svých vlastnických práv ignoruje vlastní platné strategické dokumenty, je to politováníhodné a znepokojivé. Pokud si ale takový postup fakticky uloží usnesení vlády, jako se tomu letos stalo před valnou hromadou ČEZ, je to tragikomické. Ze Státní energetické koncepce se tak stal nevymahatelný kus papíru. Svojí žalobou se to snažím změnit. Stát nesmí při řízení firem se státní majoritou sedět na sedadle spolujezdce.”

 

Poznámky pro editory:

 

/1/ Kapitola 6.6. platné SEK zní:

6.6 Výkon vlastnických práv státu k energetickým společnostem s majetkovou účastí České republiky

a. Zajistit posílení pozice státu v energetických společnostech s významným vlivem státu

Soustředit se na přípravu valných hromad a konkrétní zadání vlastníka na VH směřující k naplnění strategických zájmů státu vyjádřených v SEK a Surovinové politice.

  • Posílit kontrolní úlohu dozorčích rad nad realizací zadání VH.
  • Zajistit obsazování dozorčích rad osobami s odbornými předpoklady pro řádný výkon této funkce.
  • Zajistit změnu stanov tak, aby zajišťovala ve všech společnostech s nadpoloviční účastí státu:

○     Schvalování strategie společnosti DR a zajištění souladu se SEK.

○     Schvalování významných investičních rozhodnutí a zajištění jejich souladu se schválenou strategií společnosti, se SEK, surovinovou politikou, Bezpečnostní strategií ČR a případnými dalšími koncepčními dokumenty.

Zajistí: MPO, MF

Termín: do 31. 12. 2015

Viz originál platné SEK na webu MPO, str. 96.

 

Kontakty:

  • Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, , telefon 603 443 140

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, , telefon 734 620 844