Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

EU's database over storforurenere duer ikke

Nyhed - 8. maj, 2018
EU's database registrerer kun de største udledere af ammoniak fra gylle og stalde i EU-landene. I 2016 gik 98,6 procent af udledningen fra de danske farme under radaren, fordi tærskelværdien er for høj. Herudover indberetter systemet ikke belastningen fra zink, kobber, metan og lattergas. Læs her om, hvad vi som borgere ikke oplyses om.

E-PRTR er navnet på EU`s register over særligt forurenende virksomheder.

Formålet med E-PRTR er, at borgere i EU skal kunne gå ind og se, om de bor i nærheden af særligt forurenende virksomheder, og hvad disse virksomheder forurener med.

Hvert år skal store virksomheder indberette deres forurening af 91 navngivne stoffer. For hvert stof er der angivet grænseværdier for udledning til jord, luft og vand, og hvis man udleder et stof over grænseværdien, skal det indberettes til E-PRTR.

Se listen over virksomheder i bilag 1 og listen over stoffer i bilag 2.

Toppen af isbjerget

Landbrug skal kun indberette for stoffet ammoniak og kun, hvis de udleder mere end 10 ton om året. De seneste indberetninger er fra 2015, og her er 69 danske svine- eller fjerkræfarme indberettet for at have udledt mere end 10 ton ammoniak.

E-PRTR er et særdeles mangelfuldt register, hvis meningen er, at EU-borgerne skal kunne se, om de bor i nærheden af store forurenere.

De 69 indberettede farme udgør nemlig kun toppen af isbjerget, når det gælder ammoniakforureningen fra landbruget. Grænseværdien på 10 ton er sat alt for højt. De 69 farmes ammoniakudledning udgør nemlig kun 1,4% af den samlede ammoniakudledning i Danmark, så 98,6% af forurenerne går under radaren.

Tusindvis af danske svine- og fjerkræfarme udleder således flere tusinde kilo ammoniak uden at figurere i E-PRTR.

Zink og kobber indberettes slet ikke

Zink og kobber er blandt de 91 stoffer, der skal indberettes hvis man udleder mere end grænseværdierne til enten luft, vand eller jord.

Videnskabelige rapporter fra Aarhus Universitet har vist, at rigtig meget zink og kobber spredes på landbrugsjorden via svinegyllen. 

Mængderne overstiger mange gange E-PRTR`s grænseværdier for, hvornår man skal indberettes til registeret for at forurene jord med zink og kobber.

Greenpeace har bedt såvel Miljøstyrelsen som EU-kommissionen forklare dette, og de giver enslydende svar: “Gylle betragtes ikke som affald men som gødning, og derfor er forurening via gylle ikke indberetningspligtigt”.

En underlig forklaring, hvis meningen med registeret er, at borgere overalt i EU skal kunne se, om de bor tæt på en forurenende virksomhed.

Metan og lattergas indberettes heller ikke

Også metan og lattergas er blandt de 91 stoffer, der skal indberettes, hvis en virksomhed udleder mere end de angivne grænseværdier.

Greenpeace har udregnet udslippet af metan for større danske kvægfarme, og dyrenes udledning af metan og lattergas fra et større antal danske farme overstiger langt grænseværdierne angivet i E-PRTR.

Men alligevel indberettes hverken metan eller lattergas til E-PRTR.

E-PRTR er et ufuldstændigt system

Meningen med E-PRTR er som nævnt, at enhver borger i EU skal kunne gå ind i registeret og se, om de bor i nærheden af en særligt forurenende virksomhed og hvor meget, virksomheden forurener med de 91 stoffer, der skal indberettes hvis udledningen overstiger grænseværdierne.

Men som eksemplerne med zink, kobber, metan og lattergas viser, så indberettes der fra landbruget alt for få stoffer.

Læs mere om Greenpeaces dokumentation, der viser, at EU belønner de største forurenere og kødproduktionen på bekostning af miljøet og klimaet