Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

DanWatch dokumenterer eksport af elektronik-skrot fra vesten til Ghana og Nigeria

Pressemeddelelse - 22. februar, 2008
I dag offentliggør DanWatch en række optagelser fra Ghana og Nigeria, der bakker op om Greenpeaces rapport ”Toxic Tech: Not in our Backyard” fra 21. februar (1).

DanWatch har været i Ghana og taget billeder et af de steder, hvor elektronikaffald fra vesten havner - illegalt.

Ligesom Greenpeaces rapport viser optagelserne fra DanWatch, at en del af verdens elektronikaffald smutter uden om de myndighedsgodkendte indsamlings- og oparbejdningsvirksomheder og bl.a. ender med at blive dumpet i Ghana og Nigeria. En virkelighed,  som DanWatch i efteråret 2007 tog til Ghana for at dokumentere, og som bl.a. resulterede i fund af computere fra Verdensbanken, Stockholm Skolor, UNEP og Westminister Council (2).

"Vi så både voksne og børn, der samlede elektronikaffaldet sammen og satte ild til det bl.a. for at få fat på værdifulde metaller, som de kan sælge videre. Alt sammen uden nogen former for beskyttelse. Det var i den grad forstemmende at være vidne til, hvordan giftigt affald dumpes i Ghana. En lokal forretningsmand i Ghana fortalte os, at der hver dag alene i Tema Harbour i Ghana kommer 45 containere ind med brugt elektronik-udstyr, der i langt de fleste tilfælde ikke virker, og som derfor ender som regulært affald," siger Benjamin Holst, medstifter af DanWatch.

Elektronikaffald er en af de affaldstyper, der vokser allermest verden over (3), og som desuden indeholder en række giftige kemikalier, der kan have store helbreds- og miljømæssige omkostninger ved forkert håndtering (4).

Alene i EU bliver der hvert år produceret 8,7 mio. ton affald fra elektroniske og elektriske produkter, men kun 2,1 mio. ton eller 25 pct. bliver indsamlet eller genbrugt. Der findes ingen præcise data over, hvad der sker med de resterende 6,6 mio. ton eller 75 pct., men undersøgelser foretaget af Greenpeace og DanWatch tyder på, at en del af affaldet bliver eksporteret til Asien og Afrika, hvor lokale opkøber det og skiller det ad for at videresælge værdifulde metaller som f.eks. bly og jern. 

"Forbrugere i Europa udskifter i øjeblikket deres gamle fjernsyn med fladskærme. Derfor truer en reel flodbølge af udtjente fjernsyn i øjeblikket med at skylle ind over lande som Ghana og Nigeria, hvor der ikke findes anlæg til at nedbryde de giftige stoffer, som disse fjernsyn og computerskærme indeholder," siger Jim Puckett, fra Basel Actio Network (BAN).

Eksporten af elektronikaffald finder sted til trods for, at det ifølge de såkaldte BAN-ændringer under Baselkonventionen, er ulovligt for OECD-lande at eksportere farligt affald - herunder elektronikaffald - til ikke-OECD-lande (5).

"Den illegale eksport er ude af kontrol, og nu må Danmark gå foran med et godt eksempel. Derfor sendte Greenpeace torsdag en skrivelse til miljøminister Troels Lund Poulsen, hvor vi, som et blandt flere nødvendige tiltag til at sikre en mere forsvarlig håndtering af udtjent elektronikaffald beder ham tage de virksomheder i hånden, som rent faktisk har meldt ud, at de er villige til at gå længere, end loven siger. Nemlig ved at kræve en styrkelse af det individuelle producentansvar i stedet for et kollektivt, hvor alle betaler lige meget for indsamling og genindvinding, uanset hvor grønt eller ikke grønt deres produkt er. Ved at satse på et individuelt ansvar har producenten ansvar for affald fra egne produkter, og jo mere miljø- og genbrugsvenligt produktet er, jo billigere bliver det at  genanvende det," siger Christina Koll, pressemedarbejder i Greenpeace Norden.

Levende billeder:

Optagelser fra Ghana taget af DanWatch:

ftp://gpntv:Quee5une@62.181.226.91

directory : 080225_West_Africa_Ewaste

file : 080225_West_Africa_Ewaste_anamorphic_MPEG2.mpeg

detail : MPEG 2 720x576, 25fps, anamorphic, 8 Mbps VBR

Fotos:

Ghana, DanWatch:

https://info.greenpeace.se/presspictures/0xnvrj3/

Noter:

1.)    Greenpeaces rapport "Toxic Tech: Not in our Backyard", 21. februar 2008

2.)    Se og download optagelser fra Ghana og Nigeria, efteråret 2007, lavet af DanWatch her:

3.)    Mængde af elektronikaffald globalt:

Elektronikaffald hører til blandt de affaldstyper, der stiger allermest verden over.

Vurderinger fra FN viser, at der hvert eneste år genereres 20 til 50 mio. ton elektronik-affald globalt, et tal, der ventes at stige eksplosivt fremover , primært i udviklingslandene, hvor elektronikaffaldet ventes at være tredoblet i 2010. I EU vil stigningen formegentlig være på godt 3-5 pct. årligt, United Nations Environmental Programme (2006) op.cit.

4.)    Elektronik-affald kategoriseres som farligt affald, fordi det indeholder en række kemikalier som bly, krom, cadmium og bromerede flammehæmmere. Stoffer, der bl.a. kan skade reproduktionsevnen, føre til nyresvigt, give bløde og skære knogler, føre til indlæringsvanskeligheder, påvirke nerveforbindelserne især hos småbørn, føre til fosterskader og give kræft.

Læs mere om farlige kemikalier i elektronik her.

5.)    Baselkonventionen, Konvention om Kontrol med Grænseoverskridende Overførsel af Farligt Affald og om Bortskaffelse heraf. Via tilføjelsen "Basel Ban Amendment":

Danmark ratificerede Baselkonventionen i 1994 og BAN-ændringerne i 1997.

6.)    WEEE-direktivet, art 8.2, Individual Producer Responsibility, IPR.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/00/602&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en

RoHS-direktivet omfatter ristriktivt brug af bly, kviksølv, Cadmium, Krom VI, PBB og PBDE:

Other contacts:

Benjamin Holst, medstifter af DanWatch, +45 31 77 11 00
Christina Koll, pressemedarbejder, Greenpeace Norden, +45 28 10 90 21

Emner