Privacyverklaring sollicitanten

Background - May 29, 2018
Privacyverklaring sollicitanten

Met huidig document wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze organisatie. Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

1. Identificatie en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Greenpeace European Unit, vzw, met maatschappelijke zetel in de Belliardstraat 199 in 1040 Brussel en ondernemingsnummer BE0457.563.648

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Identificatiegegevens
  • Contactgegevens
  • Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken
  • Opleidings- en beroepsgegevens

Greenpeace European Unit verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien, wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant worden verzameld, vraagt Greenpeace European Unit hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Opgemerkt dient te worden dat indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Greenpeace European Unit verstrekt, de sollicitant toestemming aan Greenpeace European Unit geeft om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden.

3. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

4. Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard tot 6 maanden (bewaartermijn) na het einde van het sollicitatietraject.

5. Ontvangers en doorgifte

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U hebt het recht om:

(1) Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

(2) onjuiste gegevens te doen verbeteren.

(3) in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

(4) de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken

(5) de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

(6) bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Contact

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, met name:

Stefaan Van den Eynde
Office manager
Tel: +32 (0)2 274 19 08
E-mail:

Categories