Tutkimukset

Tutkimuksia biopolttoaineista

Sivu - marraskuu 9, 2010
Neste Oil väittää palmuöljydieselin auttavan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä ei pidä paikkaansa. Kymmenet kansainväliset tieteelliset tutkimukset ja selvitykset osoittavat, että palmuöljyn käyttö biopolttoaineissa aiheuttaa huomattavasti enemmän ongelmia kuin hyötyjä.

Yli 150 kansainvälistä tutkijaa talouden, ilmaston ja ekologian aloilta ovat lähestyneet Euroopan komissiota kirjeellä, jossa kehottavat komissiota kasvattamaan puhtaan energian markkinoita ja työpaikkoja sellaisilla biopolttoaineilla, jotka eivät aiheuta merkittävää maankäytön muutosta. 

Strategisten investointipäätösten tulisi perustua parhaisiin mahdollisiin arvioihin eri polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöistä. Uskottavan päästölaskennan aloittaminen olisi markkinoille signaali keskittää investointeja kaikkein puhtaimpiin biopolttoaineisiin. Toisaalta epäsuorien päästöjen laskematta jättäminen uhkaa luoda biopolttoainesektorin, joka pahimmillaan sekä kasvattaa liikenteen päästöjä että nostaa ruoan hintaa.

Tutkijat huomauttavat kirjeessään komissiolle, että useiden vuosien aikana tehty, tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäynyt tutkimus osoittaa selvästi, että nykyiset biopolttoaineet aiheuttavat suuria kasvihuonekaasupäästöjä, koska niitä varten on perustettava uutta viljelyalaa. Vaikka näiden vaikutusten tarkkaan mittaamiseen liittyy epävarmuuksia, tiede ei tue sellaista politiikkaa, joka määrittelee epäsuorien maankäyttövaikutusten päästöt nollatasolle, kuten EU:ssa tällä hetkellä tehdään. Laskutapa on väärä eikä anna todellista kuvaa biopolttoaineiden päästöistä.

Tuhon tiellä -raportin kansi

Biopolttoaineiden negatiiviset ilmastovaikutukset

International Food Policy -instituutin tutkimus, jossa todetaan että nykyisillä lisää viljelypinta-alaa vaativilla biopolttoaineilla päästöt voivat olla selvästi fossiilisia pahemmat. Tutkimuksen mukaan EU:n biopolttoainekysynnän aiheuttamat maankäytön muutokset ja niiden aikaansaamat ilmastopäästöt voivat olla erittäin vakavia.
- D. Laborde, International Food Policy Institute IFPRI: Assessing the Land Use Change Consequences of European Biofuel Policies. Final Report. October 2011. 

Euroopan komission tutkimuslaitoksen raportti vertailee biopolttoaineiden tuotantoon käytettyjen eri raaka-aineiden maankäyttövaikutuksia ja ilmastopäästöjä.
- R. Edwards, D. Mulligan and L. Marelli, European Commission Joint Research Centre JRC: Indirect Land Use Change from increased biofuels demand. Comparison of models and results for marginal biofuels production from different feedstocks, 2010.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC:n selvitys uusiutavasta energiasta käsittelee myös biomassan globaalia kapasiteettia ja maankäytön muutosten aiheuttamia alueellisia haasteita.
- Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (SRREN). Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC. 2011. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the World Meteorological Organization (WMO).

Saksalaisen Öko-Institutin tutkimus käsittelee ILUC-arvoja, joilla on mahdollista torjua lisääntyvästä biomassan käytöstä johtuvien epäsuorien maankäytön muutosten aiheuttamia päästöjä.
- U.R.Fritsche with contributions from K.Hennenberg and K.Hünecke. Sustainability Standards for internationally traded Biomass. The “iLUC Factor” as a Means to Hedge Risks of GHG Emissions from Indirect Land Use Change. Working Paper. July 2010. Institute for Applied Ecology Öko-Institut e.V.

Vertaisarvioitu katsaus kansainvälisten biopolttoainemarkkinoiden kehityksestä.
- P.Lamers et al. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 2655-2676. International Biofuels Trade – A Review of past Developments in the in the liquid biofuel market.

Vertaisarvioitu artikkeli EU:n biopolttoainepolitiikan aiheuttamista epäsuorista maankäytön muutoksista.
- Koen P.Overmars. Environmental Science & Policy 14 (2011) 248-257. Indirect land use change emissions related to EU biofuel consumption: an analysis based on historical data.

EU- komission selvitys toteaa ruokapohjaisten biopolttoaineiden haitat ja kustannukset hyötyjä suuremmiksi. Raportin mukaan biodieselin kysynnän aiheuttamat maankäyttömuutokset aiheuttavat palmuöljyviljelmien laajenemisen takia enemmän ilmastopäästöjä kuin kaikella EU:n biopolttoainekäytöllä säästetään. Raportti muistuttaa, että ainoat päästöjä varmasti vähentävät biopolttoaineet ovat sokeriruokoetanoli, biokaasu ja toisen sukupolven polttoaineet. Sertifiointijärjestelmistä todetaan, että ne auttavat mutta eivät estä sademetsien hävitystä.
- European Commission Joint Research Centre 2008: Biofuels in the European Context: Facts and Uncertainties

Hollannin ympäristövaikutusten arviointiviraston raportti toistaa useiden muiden tutkimusten havainnon: EU:n laajamittainen biopolttoainekäyttö aiheuttaa uusien palmuplantaasien raivaamista, näistä osa on väistämättä turvemailla, ja tästä aiheutuvat päästöt mitätöivät biopolttoaineiden päästövähennykset.
- Netherlands Environmental Assessment Agency 2008
MNP, 2008. Local and global consequences of the EU renewable directive for biofuels


Kaikki maankäyttö trooppisilla turvemailla kiihdyttää ilmastonmuutosta. Hiilidioksidia voi vapautua jopa 30-kertainen määrä, mikäli fossiilisia polttoaineita korvataan palmuöljyllä. -- öljypalmuviljelmien pinta-alan suunniteltu raju kasvu tulevina vuosina vapauttaa paljon enemmän hiilidioksidia ilmakehään, kuin mitä sen on tarkoitus korvata.
- Helsingin yliopiston tiedote 5.12.2007

Palmuöljyn viljelyn ennustettu laaja kasvu biopolttoainemarkkinoita varten tulee vapauttamaan paljon enemmän hiilidioksidia ilmakehään kuin fossiilinen diesel mitä biodieselillä on tarkoitus korvata – jopa 30 kertaa enemmän, riippuen plantaasien hoitotavoista. Turvemaiden sademetsät ovat ainoita laajoja raivaamattomia alueita Kaakkois-Aasiassa, mutta palmuöljyn ja sellun kasvava kysyntä on jo johtanut näiden alueiden kiihtyvään konversioon plantaaseiksi.
 - 3.12.2007 Science Centric: New data analysis conclusive about release of carbon dioxide from peatland

Land Clearing and Carbon Debt -tutkimuksen mukaan Kaakkois-Aasian palmuöljystä sademetsään perustetulta viljelmältä valmistettu biodiesel auttaa vähentämään liikenteen päästöjä 86 – 423 vuoden kuluttua käyttöönotosta. Siihen asti se pahentaa ilmastonmuutosta tavalliseen dieseliin verrattuna:
- Fargione J, Hill J, … Hawthorne P. 2008. Land Clearing and the Biofuel Carbon Debt. Sciencexpress 7 February 2008

How green are biofuels -tutkimuksen mukaan kaikkien tällä hetkellä laajimmassa mittakaavassa tuotettujen biopolttoaineiden (maissetanoli, sokeriruokoetanoli, soijadiesel ja palmuöljydiesel) tuotannon kokonaisympäristövaikutukset ovat fossiilista dieseliä pahemmat:
- Jörn P. W. Scharlemann and William F. Laurance. Science 4 January 2008: Vol. 319. no. 5859, pp. 43 – 44: How Green Are Biofuels?

Biofuel plantations on forested lands: double jeopardy for biodiversity and climate –tutkimuksen mukaan palmuöljypolttoaineen tuotannon aiheuttamien ilmastopäästöjen kompensointiin kuluu 75 vuotta, jos plantaasien tieltä raivataan sademetsää. Jos raivaamiseen liittyy Indonesiassa yleinen tulen käyttö, kompensointi kestää yli 90 vuotta. Mikäli raivattava sademetsä sijaitsee paksulla turvemaalla, hiilidioksidipäästöt ovat fossiilista dieseliä suuremmat peräti 692 vuoden ajan.
- Danielsen, F., Beukema, H., … Donald, P.F., et al. Biofuel plantations on forested lands: double jeopardy for biodiversity and climate. Conservation Biology, November 2008

Biopolttoaineet ja ruuan tuotanto, ilmastomuutoksen paheneminen

YK:n maatalousjärjestö FAO:n raportti muistuttaa, että vaikka jotkin biopolttoaineet voivat joissain olosuhteissa auttaa vähentämään kasvihuonepäästöjä, käytännössä biopolttoaineiden kasvavan käytön vaikutukset riippuvat kuitenkin siitä, missä ja miten raaka-aine kasvatetaan. Monissa tapauksissa maankäytöstä aiheutuvat päästöt syövät biopolttoaineiden kasvihuonepäästövähennykset, tai jopa ylittävät ne negatiivisesti.
- FAO: The State of Food and Agriculture 2008

YK:n ympäristöohjelma UNEP varoittaa 2009 julkaistussa Towards sustainable production and use of resources: Assessing Biofuels -raportissaan biopolttoaineiden kilpailevan ruuantuotannon kanssa. UNEPin mukaan maatalousmaata on lähivuosina voimakkaasti laajennettava pelkästään ruuantuotantoa varten. Biopolttoainekysyntä nostaa maan raivaamisen tarvetta, ja voi johtaa negatiivisiin ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin.
- UNEP: Assessing Biofuels. Towards sustainable production and use of resources. 2009.

Muutamia lukuja tutkimuksesta:

  • Maailman suurin palmuöljyn tuottajamaa Indonesia suunnittelee tuotannon laajentamista kuudesta miljoonasta hehtaarista 20 miljoonaan hehtaariin. Tällä hetkellä kaksi kolmasosaa uusista palmuöljyplantaaseista raivataan sademetsiin.
  • 95 prosenttia viimeaikaisesta palmuöljyn tuotannon kasvusta Malesiassa ja Indonesiassa johtuu kasvaneesta kysynnästä biodieselin raaka-aineeksi.

Palmuöljyn muut ympäristövaikutukset

OECD:n raportin (2007) mukaan biopolttoaineiden ja fossiilisten polttoaineiden vaikutuksia vertaillessa on tarkasteltava muutakin kuin ilmastovaikutuksia. Raportin mukaan positiiviset ilmastovaikutukset kumoutuvat ruokapohjaisten biopolttoaineiden kokonaisympäristövaikutuksilla – joista esimerkkejä ovat vesistöjen pilaaminen, biodiversiteetin hävittäminen, kasvinsuojelualueiden myrkyt ja metsäpaloista aiheutuvat terveydelle haitalliset ilmansaasteet. Raportin mukaan biodieselin ympäristövaikutukset ovat fossiilista dieseliä paremmat vain siinä tapauksessa, että biodiesel valmistetaan jäteperäisistä raaka-aineista kuten kierrätetyistä paistirasvoista.
-OECD / Richard Doornbosch and Ronald Steenblik. “Biofuels: Is the Cure Worse Than the Disease?”

Palmuöljyn sertifioinnin riittämättömyydestä

Metsäntutkimuslaitos CIFOR:in selvitys biopolttoaineteollisuuden käyttöön kehitetyistä sertifiointijärjestelmistä.
- M.R.Guariguata et al. A review of environmental issues in the context of biofuel sustainability frameworks. Occational paper 69. Center for International Forestry Research. 2011.

Vertaisarvioitu artikkeli biopolttoaineteollisuuden käyttöön kehitetyistä sertifiointijärjestelmistä.
- N.Scarlat and J-F.Dallemand. Energy Policy 39 (2011) 1630-1646. Recent developments of biofuels/bioenergy sustainability certification: A global overview.

Suomalaisen VTT:n tutkimus EU:n kestävyyskriteereistä ja niiden mahdollisuuksista varmistaa, ettei biopolttoaineiden käytöllä lisätä ilmastopäästöjä.
- “How to ensure greenhouse gas emission reductions by increasing the use of biofuels?” Suitability of the European Union sustainability criteria”, Sampo Soimakallio*, Kati Koponen, VTT Technical Research Centre of Finland, Department of Energy Systems, Finland (2011)

VTT:n tuore selvitys toteaa, ettei palmuöljyn sertifiointi estä turvemaiden raivaamista palmuöljyviljelmien tieltä: vaikka juuri biodieselin raaka-aine pystyttäisiin varmistamaan vastuullisesti tuotetuksi, ongelma on palmuöljyn kysynnän kasvaminen ja sen aiheuttama maankäyttö.
- Assessing the sustainability of liquid biofuels from evolving technologies. A Finnish approach. Eds.by Sampo Soimakallio, Riina Antikainen & Rabbe Thun. Espoo 2009. VTT Tiedotteita – Research Notes 2482

Kaikki kasviöljyjen kasvava kysyntä nostaa hintoja ja edistää plantaasein laajentamista. Vaikka EU hankkisi palmuöljynsä sertifioiduista lähteistä – esim. RSPO – se tukee vähemmän kestäviä tuottajia hintoja nostamalla. Ennen kuin on osoitettu että öljykasvit eivät syrjäytä metsiä, palmu- ja muiden kasviöljyjen käyttö biopolttoaineissa todennäköisesti johtaa ilmastonmuutoksen pahenemiseen, nostaa ruuan hintoja ja kiihdyttää luonnon monimuotoisuuden tuhoa.
- How will oil palm expansion affect biodiversity? Fitzherbert EB, Struebig, MJ .... Phalan, B. 2008. Trends in Ecology and Evolution 23: 538-545.

Palmuöljy ja Kaakkois-Aasian metsäpalot

Metsäpalot aiheuttavat suuria ilmastopäästöjä ja terveysvaikutuksia Kaakkois-Aasiassa. Neste Oilin mukaan palmuöljydiesel vähentää lähipäästöjä käyttökohteessaan. Palmuöljyn viljelyn takia syntyvät terveysvaikutukset jätetään siis tuottajamaiden asukkaiden ongelmiksi, Suomessa nautitaan puhtaammasta kaupunki-ilmasta.

FAO:n mukaan (2005) Kaakkois-Aasian laajat metsäpalot ovat aiheuttaneet vakavia ympäristö- ja terveysongelmia. Suurin osa tulipaloista on teollisen maanviljelyn aiheuttamaa, tahallaan sytytettyjä plantaasien raivausta varten.
- FAO: Forest fires for commercial land clearing should stop - Large forest fires in South-East Asia are causing serious environmental damage

UNEP:in raportin mukaan terveydelle haitalliset savusumut ovat jokavuotinen ongelmia, aiheuttavat myös suuret kasvihuonepäästöt ja johtuvat tahallisesta tulen käytöstä maatalousmaan raivaamisessa sademetsiin. Ennätyksellisen laajat savusumut vuonna 2006 olivat pääosin palmuöljyteollisuuden aiheuttamia.
- UNEP 2007: The Last Stand of the Orangutan- State of Emergency: Illegal Logging, Fire and Palm Oil in Indonesia's National Parks