ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Συμβολή των Περιφερειών και των Τοπικών Αρχών (22/1/2004)

Συμβολή των Περιφερειών και των Τοπικών Αρχών

δελτίο τύπου - 22 Ιανουαρίου, 2004

Αθήνα, 22-01-2004

Ακιτέν (Γαλλία), Χώρα των Βάσκων (Ισπανία), Λιμουσίν (Γαλλία), Σάλτσμπουργκ (Αυστρία), Σλέσβιx- Χολστάιν (Γερμανία), Ροδόπη (Ελλάδα), Τοσκάνη (Ιταλίας),

Aνω Αυστρία, Ουαλία (Ηνωμένο Βασίλειο)

στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Συζήτηση Σχετικά με το Θέμα

της Συνύπαρξης Μεταλλαγμένων Καλλιεργειών με Συμβατικές και Βιολογικές Καλλιέργειες

Εισαγωγή

Οι υπογράφουσες Ευρωπαϊκές περιοχές και τοπικές αρχές επιθυμούν να διατυπώσουν τις παρακάτω θέσεις πάνω στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου του 2003, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνύπαρξη καλλιεργειών μεταλλαγμένων (γενετικά τροποποιημένων) οργανισμών με συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες.

(2003/556/ΕΚ - Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 189 της 29.7.2003)

Αυτή η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απονέμει στις Περιφέρειες αρμοδιότητες και/ή την απευθείας δυνατότητα ελέγχου στα πεδία της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της προστασίας και της υγείας των καταναλωτών.

Οι περιφερειακές κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές, σεβόμενες την κατανομή των αρμοδιοτήτων σε κάθε Κράτος-Μέλος, έχουν καθήκον να διασφαλίσουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, ακολουθώντας τις συνεκτικές αρχές και τις αρχές της επικουρικότητας και λαμβάνοντας υπόψιν τους κοινωνικούς παραγωγικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που αφορούν στις δικές τους περιοχές.

Με αυτό το σκεπτικό, συνυπολογίζοντας τις έρευνες, τις μελέτες, τους σκοπούς και τις απόψεις των τεχνικών τους υπηρεσιών και των νομοθετικών ή διοικητικών τους συμβουλίων στην προσπάθεια να συμβάλουν στην υπάρχουσα δημόσια συζήτηση ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά ινστιτούτα και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της διατύπωσης γνώμης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη "συνύπαρξη", οι υπογράφουσες Ευρωπαϊκές περιφέρειες και οι τοπικές αρχές

Προτείνουν τα παρακάτω:

α) Λαμβάνοντας υπόψη την κοινή επιθυμία και επιδίωξη στρατηγικών ποιότητας και ανάδειξης των προϊόντων, ,προστασίας και βελτίωσης της βιοποικιλότητας στις περιοχές τους, ενίσχυσης και προαγωγής της σπουδαίας οικονομικής και πολιτιστικής αξίας της Ευρωπαϊκής γεωργίας στην παγκόσμια σκηνή

β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την επίτευξη αυτών των σκοπών αρκετές περιφέρειες έχουν επενδύσει και εξακολουθούν να επενδύουν σημαντικό μέρος ανθρώπινου δυναμικού, τεχνικών μέσων, οικονομικών πόρων και διοικητικών / νομοθετικών λειτουργιών, για να διασφαλίσουν συστήματα παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας και βιολογικών προϊόντων

γ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι, για αυτές τις περιοχές η αποδοχή της συνύπαρξης των Μεταλλαγμένων και Μη Μεταλλαγμένων Οργανισμών (όπως περιγράφεται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Ιουλίου του 2003) μπορεί να σημάνει την αποτυχία των μέχρι τώρα ιδιωτικών και δημόσιων προσπαθειών στα επίπεδα των παραγωγικών συστημάτων, της νομοθεσίας και της προώθησης προϊόντων

δ) Λαμβάνοντας υπόψη τα μορφολογικά, περιβαλλοντικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά ενός μεγάλου μέρους της Ευρωπαϊκής επικράτειας, πιθανώς να μην είναι δυνατό να διασφαλιστεί παραγωγή απαλλαγμένη από Μεταλλαγμένα

ε) Λαμβάνοντας υπόψη ότι πιθανώς να μην είναι δυνατόν να αποφευχθεί η γενετική επιμόλυνση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μία κατάσταση ασυμβατότητας της διατήρησης καλλιεργειών βιολογικής καλλιέργειας και όλων των προϊόντων υψηλής ποιότητας

στ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παραχωρήσει επίσημα το εμπορικό σήμα ποιότητας σε πολλά προϊόντα, και είναι απαραίτητο να τα προστατεύσει από επιμόλυνση με Μεταλλαγμένα προϊόντα

Ζητάμε από τα Κοινοτικά Ινστιτούτα (ή/και Όργανα)

1. Να ορίσουν με σαφήνεια τους τρόπους αποφυγής δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού, καθιερώνοντας μια εναρμονισμένη προσέγγιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας.

2. Να καθορίσουν λεπτομερώς τις ευθύνες, στην περίπτωση της επιμόλυνσης προϊόντων από συμβατικές και οργανικές καλλιέργειες με καλλιέργειες μεταλλαγμένων, βάσει της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει".

3. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγουν την παρουσία Μεταλλαγμένων σε σπόρους παραδοσιακών προϊόντων και βιολογικών καλλιεργειών.

4. Να αποδεχτούν ότι οι Ευρωπαϊκές περιφέρειες δύνανται να ορίσουν την επικράτειά τους ή μέρος αυτής ως Ζώνη ή Περιοχή Ελεύθερη από Μεταλλαγμένους Οργανισμούς

-συνυπολογίζοντας τις οικονομικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες και σεβόμενες την κατανομή των ευθυνών σε κάθε Κράτος Μέλος- χωρίς αυτές οι αποφάσεις να θεωρηθούν ως καταπάτηση της αρχής της ελεύθερης διακίνησης των αγαθών.

Κατηγορίες
Ετικέτες