Σχόλια και Παρατηρήσεις για το Προεδρικό Διάταγμα "Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης"

έκθεση - 13 Μαρτίου, 2017
Βασική προτεραιότητα του Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΣΠΔ) οφείλει να είναι η, καταρχάς, προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, όπως αυτά προβλέπονται από το Σύνταγμα της χώρας. Κατά δεύτερον, η διευκόλυνση και προώθηση οικονομικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.

Δυστυχώς, το προτεινόμενο ΣΠΔ αποτυγχάνει σε σημαντικό βαθμό να εκπληρώσει τους παραπάνω στόχους, αφού αγνοεί την άμεση ανάγκη για μετάβαση της Ελλάδας σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπώνως απαραίτητη προϋπόθεση για μετριασμό των μη-αναστρέψιμων επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών. Η παράλειψη αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, την προάσπιση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και γενικώς του εθνικού συμφέροντος.

Διαβάστε εδώ τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της Greenpeace που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του ΣΠΔ.