Kérdések és válaszok

Budapest, 2017. április 5. – A Fővárosi Közgyűlés ma úgy szavazta meg a parti mobilgát nyomvonalát a Római-parton, hogy a parti védmű tervei máig nem nyilvánosak. A parti mobilgát elpusztíthatja Budapest egyik utolsó természetközeli Duna-partját, és semmi sem bizonyítja, hogy biztonságosabb lenne egy Nánási úti–Királyok úti védműnél. A Greenpeace Magyarország továbbra is mindent meg fog tenni azért, hogy olyan megoldás szülessen a Római-part védelmére, mely egyaránt garantálja a lakosok és az ártéri erdő védelmét, és a döntésbe bevonja az állampolgárokat, valamint minden érintett szakma képviselőjét.

A Fővárosi Közgyűlés képviselői 19 igen, 2 nem, 4 tartózkodás mellett (7-en pedig nem szavaztak) ma azt a nyomvonalat szavazták meg, mely részlegesen elpusztíthatja a Római-part értékes ártéri erdejét.

 

Kérdések és válaszok  
 • Mi alapján szavaztak a képviselők április 5-én a Római-part árvízvédelmi nyomvonaláról?

  A szavazáshoz elsődlegesen a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi fejlesztésének kérdéseiről készült Összehasonlító szakértői értékelés állt rendelkezésre, mely a Duna-parti és a Nánási út–Királyok útjára tervezett mobilgát nyomvonalait hasonlította össze. Előbbi nyomvonaltervei máig nem ismertek, sőt a nyilatkozatok alapján máig nem véglegesek. Az utóbbi nyomvonal 55 oldalas megvalósíthatósági tanulmánya csak néhány napja került nyilvánosságra.

  Az összehasonlító tanulmány több ponton hiányos, és a tanulmány szerzői is elismerik, hogy a két nyomvonalváltozat kidolgozottsági szintje teljesen más (egyikük máig nem nyilvános, illetve nem végleges), ezért valójában nem összehasonlíthatóak.

  Mindezek tükrében az összehasonlító tanulmány alapján nem lehet felelős döntést hozni.

 • Mi a probléma a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi fejlesztésének kérdéseiről készült Összehasonlító szakértői értékeléssel?

  Az összehasonlító tanulmány több ponton hiányos. Nem vizsgálja a különböző nyomvonalak eltérő árvízi biztonságát Óbuda lakóterületei vonatkozásában, pedig a Csillaghegyi-öblözetben élők számára ez a legfontosabb kérdés. A tanulmány emellett nem tartalmazza árvíz esetén a felkészülési idők összehasonlítását, a településszabályozási környezet összevetését, a kártalanítási kérdések vizsgálatát vagy a parton és a Nánási út–Királyok útján választott műszaki megoldás kockázatainak (hidraulikus talajtörés, statikai állékonyság) vizsgálatát, nem tárja fel a haváriaeseteket, nem fejti ki részletesen a költségeket és nem ismerteti a természetvédelmi kérdéseket. A tanulmánynak nincs továbbá műszaki tervnek minősíthető munkarésze, nincsenek nyomvonal-tervek és alternatíváik, minta-keresztszelvények, hossz-szelvények, helyszínrajz, amelyek egyértelművé tennék a beavatkozások mélységét és tervezett műszaki részleteket.

  A tanulmány szerzői nem szakértői számos olyan területnek, melyekben szakértőként nyilvánulnak meg. A tanulmányt két geotechnikai szakember jegyzi, azonban az anyag 60 szempontot vizsgál, amelyből mindössze 22 szempont esetén van a geotechnikai szakértőknek kompetenciája. A tanulmány által vizsgált további 38 szempont olyan út- és közműépítési, zöldfelületi, környezetvédelmi, természetvédelmi, társadalmi, urbanisztikai, gazdasági, biztosítási, jogi kérdésekben nyilvánítanak véleményt, amelyeket illetően sem tervezői, sem szakértői szinten nem nevezhetők kompetensnek a geotechnikai szakemberek.

 • Mi a probléma a parti mobil árvízvédelmi fallal?

  Semmi sem bizonyítja, hogy a parti nyomvonal biztonságosabb lenne, mint egy védmű a Nánási út-Királyok útján. Az összehasonlító tanulmány nem vizsgálta a parti nyomvonalat az árvízi biztonság szempontjából, és nem tartalmaz kockázatelemzést a parti nyomvonalra.

  A parti mobilgát ökológiai, természetvédelmi, rekreációs és urbanisztikai szempontból káros. A kijelölt nyomvonal koncepcióterv szerinti 12 méteres sávjában minden fát ki kéne vágni, a víz felől pedig az alapozást védő partvédelmet kéne kiépíteni a gát sérülékenysége és az előirányzott mélyépítési munkák miatt. Így a partközeli vegetáció legalább fele, a tervező szerint sem végleges fafelmérés szerint 600-900 db parti fa, és a kavicsos föveny tetemes része visszafordíthatatlanul eltűnne, a kialakult sétány mentén a későbbi növénytelepítés is lehetetlenné válna. Így Budapest egyik utolsó természetközeli Duna-partja szűnne meg.

 • Megbízható-e műszaki szempontból az Összehasonlító tanulmányban javasolt árvízvédelmi megoldás?

  Az összehasonlító tanulmány nem tér ki arra, hogy az árvízvédelmi falas megoldás jelenleg is komoly műszaki problémákkal küzd pontosan a talajrétegzettségi viszonyok miatt, amelyeket nem sikerült eddig orvosolni. A 2016-os terveket készítő Keviterv-Akva pontosan ezért állt el a tervezés folytatásától, ez pedig alapvetően hatással van az árvízi biztonságra. A 2016-os terv az alapozást vasbeton résfallal kívánta megoldani, amely azonban ennek tetemes mélysége, ebből fakadó óriási súlya és a teherhordó kiscelli agyagrétegre való lekötetlensége miatt magában hordozta a hidraulikus talajtörés lehetőségét.

  A tanulmány ennek ellenére továbbra is opcióként tekint a megoldásra. A mostani 2017-es FCSM–Tér-Team tervek ezt a résfalat acél szádfallal váltanák ki, amely azonban az őt érő háttér víznyomás miatt nem lesz síktartó (kimozdulhat), az átnedvesedett kavicsrétegben késpengeként megsüllyedhet, így a szádfal és a vasbeton alapgerenda csatlakozásánál az egész szerkezet elmozdulhat, ami hatalmas biztonsági kockázatot jelent. A szádfal és a vasbeton alapgerenda összeépítése a mobilfalas technológiában mindenképpen kísérletinek tekinthető, ezért felelőtlenség ezt 3 km-es hosszúságban először kipróbálni. A problémára egy jóval megnyugtatóbb megoldást kéne találni, mielőtt bármelyik nyomvonalon megkezdődne az árvízvédelmi fal megépítése, mivel a tanulmány mindkét nyomvonalra a fent leírt műszaki megoldást vizsgálja.

 • A parton vagy a Nánási út–Királyok útján lehet-e a Csillaghegyi-öblözetben élő 55 ezer embert nagyobb biztonsággal megvédeni az árvizektől?

  Az Országos Vízügyi Tudományos Tanács 2014-es műszaki összehasonlítása biztonságosabbnak minősítette a Nánási út–Királyok úti védelmet, mint a partit, mert az a jeges ár, uszadéktalálat, magasabb fekvés, parttól való nagyobb távolság miatt védhetőbb pozícióban van.

 • A parti védmű vagy a Nánási út–Királyok útján már meglévő és megerősítendő árvízi védekezés az olcsóbb?

  A jelenlegi összehasonlító tanulmány alapján a parti mobilgát olcsóbb, de ezek az összegek nem részletezettek. Jelenleg 18 milliárd forintra kalkulálják a parti és 25 milliárd forintra a Nánási úti nyomvonalat úgy, hogy az utóbbira semmilyen részletesebb műszaki terv nem készült. A korábbi összehasonlítás (2013-as Erbo-plan anyagok) ezzel szemben – még közműkiváltással együtt is – csupán 8 milliárd forintra taksálta a Nánási úti változatot. Három év alatt ez az összeg 25 milliárd forintra nőtt, amit még az 1 méterrel magasabb mértékadó árvízszint sem indokol.

  A nyilvánosságra hozott Nánási út–Királyok útjára tervezett mobilgátra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányból kiderül, hogy a Nánási út–Királyok úti nyomvonalra kalkulált 15 milliárd forint + áfa értéket egy 35%-os projektirányítási tényezővel felszorozták. Ez teljesen megmagyarázatlan és indokolatlan, hiszen így a költségeknek csupán 38%-a műszaki létesítmények megvalósítása, a további 62% a rárakodó egyéb költségek (lebonyolítás + áfa).

  Nem világos, hogy a partrendezés, közművesítés költségei milyen mértékben számolódtak be egyik vagy másik nyomvonal költségvetés-kalkulációjába, továbbá az alapozási mélységek is bizonytalanok. Mindez arra enged következtetni, hogy a két változat bekerülési költségei valójában sokkal közelebb állhatnak egymáshoz.

  A 2005-ös Thesis-Konstruktőr-tanulmány még a Nánási út–Királyok útja menti gát költségét jóval alacsonyabbra (2,8 milliárd Ft) becsülte, míg a part menti gát költségét 4,6 milliárd Ft-ra, amely jobban megfelel annak a ténynek, hogy a Nánási út–Királyok útja mentén alacsonyabb gátat kell építeni. A most kihozott 7 milliárd forintos különbözet a parti gát javára tehát számos kérdést felvet, jelen formájában azért elfogadhatatlan becslés.

 • Van-e különbség a két nyomvonalon található fák értéke között?

  A parti mobilgát részlegesen elpusztítaná a kerületi városrendezési és építési szabályzatban (ÓBVSZ) védett (őshonos puhafás fehérnyáras-fehérfüzes ártéri galériaerdőket) őshonos fűz-nyár ártéri erdőket.

  A Nánási út–Királyok útján jelentős számban találhatóak invazív gyomfajok, mint az ezüst juhar, akác, zöld juhar, bálványfa. Ezek a földgáton magzottak fel annak következtében, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek elmulasztotta a földgát karbantartását. Árvízvédelmi művön fát telepíteni tilos, a felnőtt fák a gát állékonyságát veszélyeztetik.

  A Nánási út–Királyok útján és a védőtávolsággal érintett hullámtéri előkertekben emellett honos juharok, hársak, tölgyek, és egzóta kertészeti fajok, pl. platánok, jegenyenyárak, japánakácok találhatóak. Ezek közül a platánok fővárosi védelmet élveznek, ám mivel az utca nyugati oldalán állnak, ezért kívül esnek a 10 méteres védőtávolságon.

  A parti sáv tehát természetközeli, az invazív fajok aránya csekély, közülük csupán a zöld juhar van jelen az állományban. A két terület zöldfelületi és ökológiai értéke tehát jelentősen eltér, a parti sokkal értékesebb, mely természetvédelmi szempontból megőrzendő.

 • Hány fa kivágásával járna a parti mobilgát, illetve a Nánási út–Királyok útjára tervezett védmű kialakítása?

  A jelenlegi összehasonlító tanulmány mindkét esetben közel azonos, 700 körüli fa kivágását prognosztizálja, amely nem megalapozott adat.

  Az összehasonlító tanulmány szerzői szerint a parti gát kialakítása 6-900 fát érintene, azonban a fafelmérés még az ő véleményük szerint sem ért véget. A korábbi tervek 1500 fa kivágásával számoltak hasonló nyomvonalon. Egyelőre nem tisztázott, mi történne a mintegy 800 db fát számláló északi limány területén.

  A Nánási út–Királyok útja nyomvonal esetében a tanulmány 716 db kivágandó fával számol. Azonban ha a nyugati oldalon helyezik el a gátat, elég lenne jóval kevesebb, 310 db fát kivágni, melyek többsége a jelenlegi gát oldalából invazív módon nőtt bálványfák, akácok, ezüst- és zöld juharok (nem a keleti oldalon található platánfák, melyekkel az összehasonlító tanulmány számol).

  A civilek saját felméréseik és a korábbi tervek alapján a parti változat esetében 1500 fa kivágásával számolnak (+300 fa a Nánási út–Királyok útján, az elbontott korábbi töltés területén), míg a Nánási út–Királyok úti változat esetén kb. 400 fa kivágását tekintik reálisnak. Ebben az esetben a part érintetlen marad.

 • A fákon kívül milyen természetvédelmi értékek vannak a Duna-parton?

  A közvetlen Duna menti kavicsos sáv a Duna változó vízdinamikájának köszönhetően számos Natura 2000- jelölőfaj élettere, ívóhelye, halbölcsője, vízimadarak táplálkozóhelye. A kavicságy csigák, és a sokáig kipusztultnak hitt dunavirág lárváinak élőhelye. A parton a WWF Magyarország sikeres hazai visszatelepítési programjának köszönhetően újra megjelent a hód is. 2013-ban a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a partszakaszt fővárosi védelemre alkalmasnak minősítette.

 • Ha nem a parton építik meg a védművet, akkor a Duna és a Nánási út közötti épületeket időnként eláraszthatja a víz. Hány darab és milyen épület áll ezen a területen?

  A hullámtérben jelenleg 40 db eredetileg is lakóépületnek épült épület, sporttelepek, néhány szálloda és több száz üdülőingatlan található. A telkek 30%-a lakatlan vagy beépítetlen. A 2001 után épült lakóparkokat, valamint a vállalati üdülők, szállók zömét úgy tervezték, hogy lábakon állnak, illetve az árvízszint fölé töltötték fel a telkeket. Ezek ma is védettnek minősülnek az árvizekkel szemben.

  Ahol viszont úgy alakították ki a földszintet, hogy az eltért a szabályoktól, vagy régen épült, ott az elöntésveszély folyamatos. A szabálytalanul épített épületek esetében az elöntés anyagi kockázatával a tulajdonosnak kell szembenéznie, a két világháború között szabályosan épült 40 db lakóingatlant azonban jog szerint megilleti a közpénzen megvalósított egyedi védelem.

 • Mit lehet tenni azokért az emberekért, akik a hullámtéren élnek?

  Számos alternatív megoldás lehetséges. A rendezett, közel egy szintbe hozott parti sétányon elképzelhető olyan időszakosan felállított, alapozás nélküli tömlősgát védelem, amelyet a Margitszigeten a szakemberek már sikerrel vetettek be 2013-ban. Ez a megoldás az árvizek zömétől képes a hullámtéri ingatlanokat is megvédeni, egyetlen fa kivágásával sem jár, csak a mértékadóhoz közeli, extrém magas, elvben 100 évenként egyszeri elöntést képtelen megakadályozni.

  A már magasparttal kialakított lakóparkokat és a lábakon álló ingatlanokat jelenleg nagyon magas árvízszint esetében sem fenyegeti elöntés.

  A hullámtéri telkeket telken belül létesített nyúlgátakkal, vagy a kerítés helyén létesített árvízvédelmi falakkal is védeni lehet, amely nem helyettesítheti az elsőrendű védvonalat a Nánási út–Királyok útján. A be nem épült, hasznosítatlan, átalakításra váró telkek, ingatlanok esetében a földszinti helyiségek egyedi árvízálló, árvízkapukkal kialakított kialakítása, a lábakra helyezés, a lebegő szerkezetek alkalmazása, a telken belüli feltöltés, magaspart kialakítása mind-mind létező opciók, amelyeket az építési szabályok jelenleg is megengednek. Ezekben az esetekben viszont a költségviselő teljes mértékben a beruházó kell, hogy legyen.

  A két világháború között szabályosan, lakóingatlanként épült házcsoport esetében a különleges státuszú tömb egyedi védelme vagy az ingatlantulajdonosok kisajátítással történő kártalanítása a Főváros felelőssége. Mérlegelés és jövőkép kérdése, hogy a Főváros melyik variáció mellett dönt.

 • A Greenpeace Magyarország szerint megfelelő állapotban van-e most a Római-part?

  A part infrastruktúrája felújításra szorul, ezt azonban kizárólag az ártéri erdő és a többi természeti érték megtartásával lehet elvégezni. A költségeket fedezni lehet a Római-parton működő vendéglátóegységek, szállodák iparűzési adójából, valamint a befizetett üdülési illetékből. Mivel a Római-part kezelője a Főváros, előbbi a Fővárosi Önkormányzathoz, utóbbi a terület tulajdonosához, a III. kerülethez folyik be.

Ezen az oldalon