Lokasi PLTN Kashiwazaki-Kariwa setelah bencana.

Foto | 18 Juli, 2007

Lokasi PLTN Kashiwazaki-Kariwa setelah bencana.