Lyle Thurston

Photo | 1 January, 1971

Lyle Thurston