Mayon Volcano erupting above Legazpi City, Philippines,

Photo | 29 August, 2006

Mayon Volcano erupting above Legazpi City, Philippines,

Categories