Action On The Anna Akhmatova

Photo | 27 August, 2012

Attaching inflatable to the Anna Akhmatova