Duke anti nuke

מולטימדיה | 27 ינואר, 2011

סוכני פרסום רודפי בצע מפזרים שקרים על אנרגיה גרעינית. עזרו ל"דיוק" להמיר תחנות כוח גרעיניות ומצבורי נשק לאיזורים נקיים מגרעין באמצעות אנרגיה מתחדשת. הזדרז!

נושאים