מה קורה בפועל בארץ?

מבחינה חקיקתית לא קיימת בישראל רגולציה סדורה בנושא המזון המהונדס גנטית. נכון להיום לאור העובדה כי מרבית התוצרת החקלאית מיוצאת לאירופה שם החקיקה מאוד קפדנית בנושא המזון המהונדס אין גידולים של צמחים מהונדסים גנטית באופן מסחרי בארץ. עם לאור העובדה שמתקיימים בארץ ניסויים בתחום ההנדסה הגנטית ונמכרים מוצרי מזון מיובאים המכילים רכיבים מהונדסים גנטית-  קיימות 2 וועדות מטעם משרד החקלאות ומשרד הבריאות האחראיות על הנושא. אולם וועדות אלו עדיין לא הכריעו בנושא הסימון והרגולציה והדבר מדשדש בין משרדים כפי שיוצג בהמשך כבר מעל ל 7 שנים.

 

איך זה מתנהל בעולם?

רוב המדינות בעולם חתמו על פרוטוקול קרטחנה אשר מטרתו היא לחייב יצירת חקיקה סדורה בנושא המזון המהונדס גנטית. האמנה מבקשת להגן על המגוון הביולוגי מהסיכונים הפוטנציאליים הטמונים ביצורי חיים שונים הנובעים מהביוטכנולוגיה המודרנית, כאשר היא מנוצלת באופן לא מבוקר לצרכים מסחריים. האמנה מבהירה כי מוצרים מטכנולוגיות חדשות חייבים להיות מבוססים על עיקרון הזהירות המונעת כדי לאזן בריאות הציבור נגד הטבות כלכליות. הפרוטוקול מתייחס להעברה בטוחה, לטיפול ושימוש באורגניזמים מהונדסים גנטית, העלולים לפגוע בסביבה ובשימור בר-קיימא של המגוון הביולוגי, תוך הבאה בחשבון של הסיכון לבריאות האדם ושימת דגש על תנועות חוצות גבולות.

כתוצאה מחתימה על אמנה זו מעל ל 50 מדינות בעולם מחייבות סימון של מוצרי מזון המכילים רכיבים מהודנסים גנטית. בנוסף, ישנם מדינות בהן אסור על פי חוק לגדל לצרכים מסחריים צמחים מהונדסים גנטית כצרפת , וישנם מדינות שבהם כל אישור של זרע מהונדס גנטית צריך לעבור וועדה ציבורית מקיפה כגון טורקיה.

ישראל וארה"ב הן מן המדינות הבודדות שלא חתמו על אמנה זו, אשר נמצאת בתוקף כבר מ- 2003. למרות שבישראל קיימת חקלאות מפותחת ומערכת ענפה של חקיקה שתכליתה בקרה על כל ההיבטים של גידול חקלאי – לרבות יצור, יבוא, השבחה, שיווק מכירה וסימון מוצרים. החקיקה הישראלית כמעט ואינה עוסקת מפורשות בתחום ההנדסה הגנטית.

 

וועדות בין משרדיות

יחד עם זאת לאור התפתחויות הנושא בעולם ובישראל החל משנות ה-90 החלו לפעול בארץ וועדות משרדיות ובין משרדיות שונות. וועדה ברשות משרד החקלאות שהקמתה נשענה על הוראות סעיף 9 להגנת הצומח פקחה על ניסויים שעסקו בצמחים מהונדסים וביניהם גם ניסויי שדה שהתקיימו מחוץ למעבדה. במשרד הבריאות אמורה להיות וועדה המפקחת על רישום מזון חדש ובכללו מזון מהונדס גנטית. סמכויותיהן של וועדות אלו כמו גם נהלי העבודה שלהן כפופים להוראת חוק חופש המידע התשנ"ח 1998.

 

איך זה בא לידי ביטוי בחוק?

לבוש סטטורי חלקי לפעילותן של הוועדת ניתן בתקנות הזרעים (צמחים ואורגניזמים מהונדסים), תשס"ה- 2005. תקנות אלו מסדירות את פעילות הוועדה הראשית לצמחים מהונדסים, ובראשה עומד משרד החקלאות. סעיף 3 לתקנות אוסר על ניסויים בצמחים מהונדסים או בארוגניזמים מהונדסים ללא היתר מהמנהל כהגדרתו בתקנות. סעיף 7(א) אוסר על מכירת צמח מהונדס גנטית שעבר ניסוי ללא אישור המנה . סעיף 7 ב, אוסר על מכירת חומר ריבוי מהונדס או אורגניזם מהונדס ללא תעודת רישום ותווית סימון. סעיף 7 ג, אוסר על ייצוא של צמח מהונדס או אורגניזם מהונדס ללא אישור המנהל. תקנות אלו אינן חלות על סימון בעת מכירת מזון מהונדס צרכנים בישראל, אלא אם מתקיימו הנסיבות המיוחדות של סעיף 7 א, ואם המנהל חייב על פי שיקול דעתו את הניסוי לסמן את הצמח המהונדס עליו בוצע הניסוי בעת מכירתו לצרכנים.

תקנות הגנת הצומח (ייבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), התשס"ט – 2009 , אוסרת על יבוא של צמחים או מוצרי צמחים מסויימים (סעיף 2), או חומרי ריבוי (סעיף 13 ב), אם הם מהונדסים, ללא רישיונות, תיעוד וסימון מתאימים. תקנות אלו אינן חלות על סימון בעת מכירת יבוא זה לצרכני מזון בישראל.

  

היכן עומדת הדרישה הציבורית לסימון?

בשנת 2005 היה מאבק מקומי קטן של מגמה ירוקה, הפעולה הירוקה, ואוכל במקום פצצות, אשר דרש סימון מוצרים, בתום אותו מאבק הוסכם שוועדה תדון ותכריע בנושא.

אולם פניות חוזרות ונשנות בנושא סימון המזון המהונדס גנטית החל מ 2005 לא ועד היום לא הניבו תשובה ברורה. להלן התשובה האחרונה שנתנה לגרינפיס השנה:

 

הנדון: מזון חדש

פנייתך מיום 9.8.12  

  1. אישור מזון חדש הכולל מזון מהונדס גנטית נעשה על פי "נוהל מזון חדש" אותו ניתן למצוא באתר שירות המזון. http://www.old.health.gov.il/download/forms/a2815_nohal_novel.pdf

  2. הכנסת היא האחראית במדינת ישראל על הרגולציה. בהתאם לנושא משרדי הממשלה אוכפים את התקנות.

  3. תקנות מזון חדש המסדירות מבחינה חוקית את ההנחיות בנוגע למזון חדש כולל מזון מהונדס גנטית נמצאות בשלבי בחינה אחרונים של משרד המשפטים. תקנות אלה מסדירות את אופן הסימון של מזון חדש ובפרט הסימון של מזון מהונדס גנטית. חובת סימון מזון מהונדס גנטית נובעת מעקרון "זכות הציבור לדעת". עם אישור משרד המשפטים התקנות יעברו לכנסת לאישורן.

מיותר לציין שפנינו למשרד המשפטים שאמר שהנושא כבר לא נמצא אצלו בטיפול ומאז היו בחירות לכנסת חדשה וכבר עבר יותר מעשור מאז הקמת הוועדה.

בנוסף ראוי לציין 2 הצעות חוק פרטיות שהוגשו על שולחן הכנסת מטעם ח"כ לאה נס וח"כ יורי שטרן ז"ל, בנוגע לסימון מזון , אשר לא הגיעו להצבעה.

 

מה צריך לדרוש באופן דחוף מהממשלה?

יש לדרוש ממדינת ישראל לחתום על אמנת ולהתחיל באופן מיידי בחקיקה סדורה. על אף שהרגולציה הנובעת מפרוטוקול קרטגנה משתנה בין מדינה למדינה, ישנם 5 נושאים עקריים הדורשים הסדרה חקיקתית במטרה למנוע  הדבקה לא מבוקרת של צמחים מהונדסים גנטית בין מדינות, ולאפשר לציבור שקיפות מלאה ביחס למזון אותו הוא צורך:

1. קיום מקדם בטיחות ביולוגית על ידי קביעת כללים ונהלים להעברה הבטוחה (עם דגש ספציפי על בין גבולות) , טיפול ושימוש באורגניזמים מהונדסים גנטית (מ"ג).

2. יצירת נוהל הסכמה מראש בצורה מושכלת ושקופה ציבורית באופן ישיר לכל סוג של מזון מהונדס אם להזנה או אם לעיבוד. 

3. ייצוא של מזון מהונדס בין גבולות חייב להיות מתועד ומתואם. יש ליצור בית סליקה לצדדים להחלפת מידע, ולהכיל בהתאם מספר ההוראות חשובות, כולל בניית יכולות, מנגנון פיננסי, נהלי תאימות, ודרישות למודעות ושיתוף ציבור.מטרתו של נוהל זה היא להבטיח שמדינות מייבאות יכולו גם להעריך את הסיכונים שעשויים להיות קשור למזון מהונדס גנטית לפני שיסכימו ליבואה.

4. קבלת החלטות בנושא מזון מהונדס בהתאם להערכות סיכון מדעיות.

5. נקיטת צעדים לניהול סיכונים שזוהו לאחר הערכת הסיכונים, והתחייבות לנקוט אותם במקרה של שחרור בשוגג של מזון מהונדס גנטית.

 

בקרוב אצלנו!

העדכונים האחרונים

 

למה סין סרבה לקחת תירס מארה"ב

חדשות | 26 דצמבר, 2013 בשעה 12:01

סין דוחה משלוח תירס מארה״ב, הסיבה: חשש מהנדסה גנטית. סין דחתה 545,000 טונות של תירס המיובא מארה"ב, בגלל שנמצא בו זן של תירס מהונדס גנטית אשר אינו מאושר לשימוש במדינה.

תצאות בדיקות המעבדה של רכיבים מהונדסים גנטית במזון תינוקות

חדשות | 4 נובמבר, 2013 בשעה 13:37

כשהחלטנו לבדוק את תחליפי חלב האם פנינו למעבדות המתמחות בנושא בישראל במטרה לבצע בדיקה - האם יש או אין רכיבים מהונדסים גנטית במוצרים. כל המעבדות בארץ סרבו מחשש שעסקיהם ייפגעו כתוצאה מכך. לכן פנינו למעבדות אובייקטיביות בגרמניה ובאנגליה שהסכימו...

מקסיקו - בשורות טובות- בוטלה תוכנית הגידול של תירס מהונדס גנטית

חדשות | 17 אוקטובר, 2013 בשעה 12:59

תורגם מספרדית ע"י חולייטה בלקרסהת עריכה גילת ערד הבקשות לזריעת תירס מהונדס גנטית לצורך ניסויים, תוכנית פיילוט ומסחר בזרעים המהונדסים בוטלו על ידי שופט פדרלי ואנו שמחים על כך מאוד.

מונסנטו מאשרים את נסיגת המזון המהודנס גנטית מן השוק האירופי

חדשות | 8 אוגוסט, 2013 בשעה 11:04

מה שהתבשל בתנור בשבועות האחרונים בעקבות רמזים אחדים, הבשיל לבסוף בשבוע שעבר כאשר חברת מונסנטו הכריזה כי היא תפסיק את שיווק הזרעים המהודנסים גנטית החדשים באיחוד האירופי.

חיטה מהונדסת גנטית שנמצאה בשדה באורגון מגבירה את החששות בענף

חדשות | 6 יוני, 2013 בשעה 15:33

לתגלית עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על תעשיית החיטה בארה"ב אם יתברר כי ההתפשטות של יבולי מונסנטו נרחבת. חיטה מהונדסת גנטית שלא אושרה התגלתה בשדה באורגון ומהווה סכנה פוטנציאלית לסחר עם מדינות שיש בהן התנגדות למזונות מהונדסים גנטית.

הפסד למהונדסים באירופה – ניצחון לארגונים הסביבתיים

חדשות | 4 יוני, 2013 בשעה 16:14

הכתבה מהאתר הדני www.ir-d.dk .מאת: נילס מולוואד, תורגם על ידי גילת ערד. חברת מונסנטו (Monsanto) תפסיק את הייצור של תירס מהונדס גנטית בכל אירופה, להוציא ספרד, פורטוגל וצ'כיה. תאגיד האגרי-ביזנס הרב לאומי הכריז כי לא ישקיע יותר בניסויים, פיתוח,...

יוצאים להגנת התירס המקסיקני

חדשות | 13 מאי, 2013 בשעה 16:17

הבוקר, יום שני, ה-13.5, קיימו פעילי גרינפיס ב-9 מדינות ברחבי העולם, פעולות מחאה מול שגרירויות מקסיקו למען ההגנה על התירס המקסיקני. בפעילות לקחו חלק פעילים מישראל, סין, אוסטריה,רומניה, דרום אפריקה, צרפת, הונגריה איטליה ומקסיקו

כנס נשים ותקשורת בנושא תזונת דור העתיד

חדשות | 7 אפריל, 2013 בשעה 16:39

ביום רביעי האחרון ה21 לחודש לאפריל נערך בבר-קיימא שבתל אביב כנס נשים ותקשורת בנושא "מזון העתיד", ביוזמת גרינפיס. הכנס נערך במסגרת קמפיין "חקלאות מקיימת" אשר בימים אלו מוכוון למען "סימון מוצרים מהונדסים גנטית בישראל" מתוקף זכות הציבור לדעת...

"חוק הגנת מונסנטו" עבר בארצות הברית

חדשות | 3 אפריל, 2013 בשעה 10:32

יום עצוב מאוד לדמוקרטיה ולעתיד המזון שלנו. בזמן שכולם היו עסוקים בלדבר על שיווין ונישואים חד מיניים, בשקט בשקט החוק להגנת תאגיד הכמיקלים "מונסנטו" עבר בארצות הברית. איך זה נוגע לנו ?

מהונדס גנטית

פרסום | 5 מרץ, 2013 בשעה 15:44

הנדסת פולי סויה ותשואות מופחתות חברת מונסנטו הנדסו גנטית פולי סויה בתצורת "Round-up Ready" (הכנת לריסוס יבולים ב"Round-up", תערובת ריסוס מבוססת גלייפוסט), המניבה בין 5-10 % פחות קצירה ביחס לתצורת גידול הטבעית, הגורמים לחקלאים ביליוני דולרים של...

1 - 10 מתוך 34 תוצאות.

נושאים