Action On The Anna Akhmatova

Photo | August 27, 2012

Attaching inflatable to the Anna Akhmatova