Klimaendringer rammer kvinner hardest

Nyhet - 8 mars, 2019
I dag feirer vi kvinnedagen verden over og setter fokus på de utfordringene som rammer kvinner. Greenpeace har tatt initiativet til parolen “klimakamp er kvinnekamp” i årets kvinnetog i Oslo.

God klimapolitikk og kvinners helse og rettigheter henger sammen. Den globale fordelingen av ressurser er ikke tilfeldig. Over hele verden har kvinner blitt systematisk undertrykket gjennom historien, og det gjenspeiler seg i deres tilgang til eiendom og ressurser. Klimaendringene vil gå hardest ut over verdens fattige, og kvinner utgjør hovedvekten av verdens minst bemidlede mennesker. I tillegg er kvinner mer avhengige av naturressurser. Etter hvert som klimaendringene skrider fram vil det oppstå mer tørke, flom og ekstremvær. Kvinnenes levebrød vil rammes hardt.

Ifølge Flyktninghjelpen var nesten 19 millioner mennesker på flukt fra klimakatastrofer i 2017. Klimaendringene vil drive titalls millioner mennesker på flukt de neste årene. Kvinnelige flyktninger er ekstra utsatt for vold og overgrep, og store flyktningestrømmer kan virke destabiliserende på lands infrastruktur. Det er naturlig å tenke at fremtidens kriger i stor grad vil dreie seg om ressurser, eller mangel på sådan. Dette ser vi allerede i dag, der det oppstår lokale konflikter rundt tilgang på ressurser.

Likestilling er en absolutt forutsetning for et sosialt og økonomisk stabilt samfunn. Vi erfarer viktigheten av dette hver eneste dag. Likestilling er også en verdi vi eksporterer gjennom utviklingsbistand. Samtidig tar oljenasjonen Norge bekymringsfullt lite ansvar for globale utslipp. Selv om vi har sluttet oss til Parisavtalen, så har ikke norske myndigheter tatt nevneverdige grep for å gjennomføre det grønne skiftet og utfase fossil energi. Hvis vi fortsetter som i dag vil vi aldri nå målet om holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

Dagens «klimapolitikk» stikker kjepper i hjulene for kvinners frigjøring globalt. Regjeringen kan ikke hevde å ta kvinners liv og posisjon på alvor når de samtidig gir ut nye oljelisenser og investerer i fossil energi. Vi må evne å se det store bildet når vi diskuterer store spørsmål som miljø, utvikling og likestilling. De er flere sider av samme sak, og dette må gjenspeiles i politikken.

God klimapolitikk lønner seg selvfølgelig for verdens ve og vel. Men det lønner seg også for kvinner. Dersom kvinner hadde hatt tilgang til ressurser på lik linje med menn, ville vi også sett store positive ringvirkninger for bekjempelse av fattigdom og sult. Klimapolitikk er altså ikke bare klimapolitikk, det er likestillingspolitikk og vica versa. Skal vi oppnå fremtidens grønne og likestilte samfunn må vi begynne i dag. La oss komme sammen på kvinnedagen og kjempe for både kvinner og miljø – kvinnekamp er klimakamp!