Truls på Statoils generalforsamling

Video | 20 mai, 2011

Se video av innlegget Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, holdt på Statoils generalforsamling!

Kjære generalforsamling, mitt navn er Truls Gulowsen.

Jeg er leder for Greenpeace i Norge, og jeg står her sammen med Rasmus Hansson i WWF for å introdusere vårt forslag. Som aksjonærer foreslår vi at Statoil trekker seg ut av tjæresand.

I sitt tilsvar til vårt forslag skriver Statoil: "Det er styrets vurdering at oljesand og andre såkalte ukonvensjonelle energiressurser er nødvendige bidrag til å løse verdens energiutfordringer.”

Tjæresand er altså ikke bare er sannsynlig - men nødvendig i framtida. Det er Statoil-styrets versjon.

Hvis du derimot spør FNs klimapanel, sier de to ting: For det første: Verden kan klare seg utmerket godt uten disse ukonvensjonelle ressursene.

For det andre: Hvis vi skal klare å stabilisere klimaet innen to grader, et mål Norge har sluttet seg til, er en av grunnforutsetningene at vi lar ukonvensjonelle fossile ressurser - som tjæresand - ligge i bakken. Det er derfor jeg står her idag.

I tillegg til å være aksjonær i Statoil og leder for Greenpeace i Norge, er jeg familiefar. Og jeg ønsker ikke å overlate framtidas generasjoner et klima i krise. Jeg håper at dere i forsamlingen også føler dette ansvaret.

Tjæresand er ikke en utvinning som skjer med med nødvendighet - slik styret påstår - den skjer med en prinsippløs grådighet. Det er ikke Statoils ansvar å garantere forsyning av fossile brensler for å garantere global klimaødeleggelse.

Hvis Statoil vil ta ansvar for verdens energibehov - innen et ansvarlig klimamål, bør ressursene gå til fornybar energi. Satsing på tjæresand er et uetisk skritt i feil retning.

I tillegg til å være den mest klimafiendlige oljeproduksjonen som finnes, er tjæresandindustrien med på å frata Canadas urfolk muligheten til å fortsette sitt tradisjonelle levesett. En rekke rettssaker der urfolkene krever sin rett verserer for tiden i det kanadiske rettssystemet - og Statoil er en av tjæresandaktørene som er involvert.

Uansett utfall av disse rettssakene, vil tjærandsatsingen være en skamplett på Statoils og den norske stat sitt omdømme. Når fremtidige generasjoner vil spørre hvorfor vi ikke tok tidligere og tydeligere grep for å bremse klimaendringene, ettersom vi visste hva vi gjorde, er det vanskelig å unnskylde seg så lenge man sitter med tunge poster i tjæresand.

Olje- og Energiminister Ola Borten Moe uttaler til dagens Stavanger Aftenblad at ”Staten kan støtte vårt forslag dersom den vil”. Det er altså vilje til lederskap det står på.

Jeg vil nå gi ordet til Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF.