Statoils nesten-ulykke på Gullfaks 19. mai kunne blitt verre enn Deepwater Horizon. Selskapet fikk flere forvarsler, men ignorerte dem. Statoil og Petroleumstilsynet har vist liten evne til å lære av tidligere feil. Petroleumstilsynet bestemte i dag å stenge all boring på Gullfaks, etter at Teknisk Ukeblad hadde dokumentert en serie forsømmelser etter tidligere uhell.

Statoils egen granskingsrapport som ble presentert fredag foreslår en rekke nye regler og rutiner for å unngå tilsvarende hendelser i framtiden.

• Granskingsrapporten påpeker overraskende lite nytt i forhold til de problemene som allerede var kjent for både Statoil og Petroleumstilsynet gjennom Dybdestudie vedr brønnkontrollhendelse Gullfaks C brønn 34 10-C-6 A og en serie møter mellom Statoil og Petroleumstilsynet som ble gjennomført i etterkant av nesten-ulykken i desember. Statoil tok heller ikke ekstra grep om problemene på Gullfaks etter at ulykken i Gulfen hadde vist hvor ille det kunne gå.

• Spørsmålet blir dermed i mindre grad hvorfor det nesten gikk galt i mai og hva Statoil vil lære på grunnlag av dette, men hvorfor eksisterende regler ikke ble fulgt verken i desember eller i mai, og hvorfor eksisterende kunnskap ikke ble implementert med en gang.

• Når vi leser rapporter og møtereferater ser det ut som om evalueringene i større grad blir gjennomført for å unngå kritikk enn for reell læring. Sammen med rapportene om dårlig vedlikehold, dårlig samarbeid mellom arbeidstakere og frykt for å si ifra, er dette alvorlige tegn på en manglende sikkerhetskultur på norsk sokkel som minner mistenkelig om situasjonen på Deepwater Horizon.

• Trepartssamarbeidet mellom selskap, myndigheter og fagforeninger, som gang på gang er framhevet som norsk garanti mot store ulykker, blir overkjørt på sokkelen. Også dokumentert vedlikeholds-etterslep viser at standarden faller.

• Greenpeace mener en viktig årsak til sikkerhetssvikten er at Statoil har spredd seg for tynt gjennom omfattende utenlandssatsinger. Det er også fare for at Petroleumstilsynet for ofte glemmer å følge opp etter irettesettelser og løfter om bedring.

BAKGRUNN: Statoil er spredd for tynt og oljeindustrien er ikke moden for sårbare områder

Statoil har foreslått en rekke tiltak og nye rutiner i sin granskingsrapport av den svært alvorlige nesten-ulykken på Gullfaks 19. mai 2010. Granskingsrapporten viser imidlertid at avgjørende sikkerhets- og kontrollrutiner som allerede var etablert ikke ble fulgt på Gullfaks under den kompliserte boreoperasjonen våren 2010, til tross for at en tilsvarende hendelse allerede hadde skjedd i desember året før. Også denne hendelsen ble gransket av Statoil, og de samme feilene ble avdekket.

Verken granskingen eller bred erkjennelse i Statoil-systemet om at Gullfaksboringen var vanskelig hindret imidlertid ikke en ny nesten-ulykke et halvår senere. Greenpeace mener det er skjerpende at ulykken skjedde under en måned etter eksplosjonen på Deepwater Horizon, da hele næringens oppmerksomhet burde være fokusert på sikkerhet.

Mye tyder på at Statoils problem er ikke mangelen på antall rutiner og retningslinjer, men at disse ikke blir fulgt opp i praksis, og kanskje er urealistiske i virkeligheten.

Manglende evne til å følge etablerte sikkerhetsrutiner var samme problem som skapte ulykken på Deepwater Horizon. Til tross for rutiner og utstyr er det mye som tyder på at oljeindustrien rett og slett ikke er god nok til å gjennomføre kompliserte boreoperasjoner. Oljeindustrien kan dermed ikke tillates å operere i særlig sårbare områder.

Trykkbalansert boring er en relativt ny boreteknikk på norsk sokkel, og den samme metoden som ble benyttet på Deepwater Horizon. Statoil hevder de har intern kompetanse på trykkbalansert boring, men erkjente at denne ikke var tilstede på Gullfaks. Selskapet visste at bønnen var komplisert, og Petroleumstilsynet stilte i møte med Statoil allerede i januar 2010 spørsmål ved om Statoil behersket denne boremetoden. Verken Statoil eller Petroleumstilsynet virker å ha tatt utfordringene på alvor.

Hendelsen er ennå et eksempel på at Statoil satser feil og har spredd seg for tynt. Ikke engang Statoil kan ha A-laget flere steder samtidig.

Greenpeace oppfordrer Staten som eier til å be Statoil fokusere på tidskritisk meroljeutvinning ved eksisterende felt i Nordsjøen, i tillegg til den nødvendige overgangen til å bli et fornybart energiselskap for framtiden. Eventyrprosjekter i Arktis, tjæresand og oljeskifer bør fases ut. Om ikke selskapet skjønner det selv bør eierene si ifra.