Regjeringas havsatsing – gamle ideer, dårlige løsninger

Nyhet - 23 juni, 2016
I mai la Regjeringa frem sin strategi for en framtidsrettet havsatsning. Dessverre er Regjeringens havpolitikk gjennomsyret av gamle ideer og dårlige løsninger.

A diver carries a banner with an urgent message to "Save our Seas" at the marine protected area of Apo Island, in Dauin Negros Oriental. The Marine Protected Area (MPA) was destroyed caused by Typhoo6n Pablo in December 2012. An increase in the severity of extreme weather events is one of the predicted effects of climate change.  The documentation of the reef check in Apo island is part of the activities around the visit of the Greenpeace ship Esperanza which arrived in the Philippines."Havet blir en viktig nøkkel i framtiden, både for å brødfø en voksende verdensbefolkning, samt møte framtidig energietterspørsel med grønn energi. For å realisere det potensialet som ligger i norske havområder burde Regjeringens strategi stake ut kursen etter prinsippet om bærekraft som fyrlykt. Dessverre gjør Solberg en dårlig jobb som fyrbøter, for Regjeringen bommer på en bærekraftig havstrategi. Fortsatt oljeutvinning i stadig mer sårbare områder, visjoner om enorm vekst i lakseoppdrett uten å ta miljøkonsekvensene innover seg, forslag om å rasere viktige kystsamfunn ved å selge fellesskapets fiskeressurser til noen få, rike rederier, fraværende fokus på Norges internasjonale forpliktelse til å verne sårbare havområder og som eneste land i verden gir Norge nye tillatelser til sjødeponier for giftig gruveavfall.

Rett vest for fjordsatsninga

Regjeringa fører en fjord-politikk a la «ut av syne, ut av sinn». I både Repparfjord og Førdefjorden gikk Regjeringen i mot miljøfaglige råd fra blant annet Havforskningsinstituttet da de tillot en storstilt dumping av giftig gruveavfall i såkalte sjødeponier. Kortsiktig profitt med ødelagt fjorder er resultatet lokalsamfunnene blir sittende igjen med. I en hel del andre fjorder får oppdrettsanlegg fritt lov til å forurense. Regjeringa har ambisjoner om å femdoble produksjonen av oppdrettslaks. Det eneste hensynet Regjeringa tar til samlet miljøbelastning fra oppdrettet går på lusenivå, hvor de vil vurdere økning i oppdrett områdevis. For resten av de negative miljøpåvirkningene oppdrett fører med seg vil man ikke se oppdrettsanlegg i samme områder i sammenheng. Konsekvensene er uvisse fordi ingen har en oversikt over hvor mye forurensing oppdrettet da fører med seg, men det er sikkert at det ikke er en framtidsrettet måte å forvalte fjorder på.

Grønne muligheter, beksvart resultat

På veien mot den grønne omstillingen Erna snakker så mye om kunne og burde Norge brukt vår ekspertise på offshore-teknologi til å utvikle et nytt industrieventyr på offshore havvind. Dessverre har Regjeringa vinglet så mye i utbyttepolitikken til Statkraft at de har lagt ned sin offshore havvindsatsning. Samtidig delte Regjeringen, i gammel stil, ut nye oljelisenser rekordlangt mot nord i det kalde Arktis, til tross for flere skjær i sjøen. Solberg & co satt rekord i å ikke lytte til statens miljøfaglige råd, da Regjeringen så bort fra absolutt alle advarslene som kom inn i høringsrunden. Lønnsomheten til den Arktiske oljen blir det også sådd kraftig tvil om. Likevel vil Regjeringen bruke opp mot 100 milliarder fra skattebetalernes lommer for å subsidiere rike oljeselskapers jakt etter olje som uansett ikke kan tas opp i et klimaperspektiv.

Holder ikke internasjonale løfter om marint vern

På en rapport-lansering for Norges arbeid med FNs bærekraftsmål gikk Regjeringen inn for en spesiell satsning på havet, hvor bærekraftsmålet er å «Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte». Til tross for dette har Regjeringen ingen  plan for å oppnå forpliktelsen til FN om å verne marine områder. I den nylige behandlingen av Naturmangfoldsmeldingen gikk begge regjeringspartiene i mot forslage om å utarbeide en plan for å nå målet om 10 prosent marint vern innen 2020. Regjeringen har foreløpig heller ikke løftet en finger som svar på industriens fantastiske initiativ om å verne sårbare havområder i Arktis.

Skriver under og be Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen om å verne Arktis du også!

Fire ting Regjeringen må fikse for en bærekraftig havsatsning

  1. Stopp all ny oljeleting, og bruk pengene man ville brukt på å lete etter mer olje på å utvikle offshore havvind i stedet.
  2. Trekk tilbake alle tillatelser til å dumpe gruveavfall i Norges fjorder, og forby sjødeponi for all framtid.
  3. Oppfyll vår internasjonale forpliktelse om å verne 10 prosent av de norske havområdene, med sikte på ytterligere vern i framtiden.
  4. Stopp all vekst i oppdrettsnæringa frem til man løser de samlede miljøpåvirkningene fra oppdrettet.

Emner
Tags