Regjeringen tillater dumping av giftig gruveavfall i Repparfjorden

Nyhet - 18 februar, 2019
I forrige uke ga regjeringen driftstillatelse til selskapet Nussir, som ønsker å etablere en kobbergruve ved Repparfjorden i Kvalsund kommune i Finnmark. Resultatet er at 30 millioner tonn giftig gruveavfall skal dumpes i et sjødeponi i fjorden, som er gitt beskyttelse som nasjonal laksefjord.

Reinsdyr ved Repparfjord. Foto: Marion Palmer

Reaksjonene har med rette vært sterke etter at regjeringen i forrige uke åpnet opp for massiv dumping av giftig gruveavfall i Repparfjorden. Repparfjorden er unik. I tillegg til å være viktig for villaksbestander er fjorden også viktig for bestander av torsk, sei, sild, hyse, kveite og flyndre. Greenpeace støtter motstanden mot det planlagte sjødeponiet, og mener det uhørt å tillatt dumping av giftig gruveavfall i en nasjonal laksefjord.

For mer informasjon, gå til Natur og Ungdoms nettside.

Dumping av gruveavfall i fjorden vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet. Samtidig advarer havforskere om at det kan hindre gyting og oppvekst i et mye større område.
Også tidligere har det vært gruvedrift i Kvalsund, hvor avfallet ble dumpet i Repparfjorden. Resultatet da var en markant reduksjon i laksebestanden som det tok mange år å gjenopprette, mens torsken fortsatt ikke har kommet tilbake til sine gamle gyteområder.

At de negative påvirkningene ved bruken av sjødeponi er kjent for regjeringen er det liten tvil om. I regjeringserklæringen er det sperret for at det kan komme flere slike prosjekter, gjennom å utrede et forbud mot dumping av gruveavfall i fjorder. Likevel åpner Regjeringen altså for sjødeponi i Repparfjorden.

Folkelig motstand

Det omstridte prosjektet har møtt kraftig folkelig motstand. Etter at regjeringen i forrige uke ga Nussir driftstillatelse har det blitt gjennomført demonstrasjoner i flere byer. Rundt 3400 mennesker har sagt seg villige til å delta sivilt ulydige aksjoner for å hindre anleggsarbeidet når gruva skal etableres, ifølge Natur og Ungdom.

Sametinget har flere ganger uttalt seg klart mot gruveplanene, som også vil føre med seg negative konsekvenser for reinbeitedistrikter i områder, og Sametingsrådet har gjort det klart at de vil anke beslutningen til Kongen i statsråd.