Gladnyhet om knølhval!

Nyhet - 12 august, 2008
IUCN har nå nedgradert knølhval fra "truet" til "livskraftig" på sin rødliste, som reaksjon på at denne bestanden nå omsider viser stabil vekst. Fra noen tusen individer på 60-tallet anslås bestanden nå til omlag 60.000 individer. Bestanden vurderes ikke lengre som akutt truet, selv om den ennå ikke er robust.

To knølhvaler bryter vannflaten.

Selv om verken knølhval eller noen andre av de store hvalartene er i nærheten av nivåene de var på før den industrielle fangsten begynte, er det svært positivt at noen bestander nå begynner å ta seg opp. Den positive utviklingen viser at hvalfangstforbudet har effekt, men at det tar svært lang tid å gjenopprette ødelagte bestander. For flere hvalarter kan det fortsatt ikke spores bedring, selv om håpet ennå ikke er ute.

Samtidig er det grunn til bekymring over IUCN sin påpekning av tilbakegang av andre hvalarter, blant annet som følge av bifangst. Greenpeace mener hvalfangstforbudet fortsatt bør opprettholdes, det generelle overfisket må reduseres og at havene i tillegg bør bli beskyttet gjennom et nettverk av marine verneområder.

Les pressemeldingen fra IUCN