Greenpeace-aktivister på Statoils oljeraffineri Kalundborg

Nyhet - 10 mai, 2010
Greenpeace-aktivister har idag hengt opp et banner på Asnæsvej ved Statoils oljeraffineri i Kalundborg. På banneret står det: «Statoil ut av tjæresanden». Kampanjen har blitt iverksatt over hele Norden for å sette fokus på den massive miljøødeleggelsen i Alberta i Canada, hvor Statoil vil koke tjæren ut av sanden under den boreale skogen.

Greenpeace-aktivister har idag hengt opp et banner på Asnæsvej ved Statoils oljeraffineri i Kalundborg.

Statoil har kjøpt rettighetene til å utvinne bitumen i et område på 1.100 km2, eller nesten så stort som Jotunheimen Nasjonalpark. Utvinningen vil medføre store utslipp av klimagasser og resultere i massiv industrialisering og fragmentering av skogene i området.

Foruten de to klatrerne som har hengt opp banneret i Kalundborg, er fire aktivister i gang med å dele ut informasjonsmateriale om selskapets tjæresandsatsing til de rundt 420 ansatte på Statoils olieraffineri.

Greenpeace har i lengre tid oppfordret investorer til å stemme for forslaget til Greenpeace og WWF på Statoils generalforsamling 19. mai. Forslaget går ut på at Statoil trekker seg ut av tjæresandutvinning i Canada. Samme forslag ble fremsatt i fjor, og en rekke store investeringsselskaper som Folksam, Storebrand, 7:e, AP Fonden og SPP stemte for forslaget.

Tjæresand er sand som inneholder tjære. Denne tjæren kan via en sterkt forurensende og energikrevende prosess raffineres til syntetisk råolje. Tjæresand som ligger på 75 meters dyp eller grunnere utvinnes i åpne gruver hvor skog og jord skrelles vekk.

Tjæresanden graves opp og oljerestene (bitumen) vaskes ut i gigantiske vaskemaskiner. Det giftige restvannet blir lagret i enorme åpne sjøer – men det lekker ut omtrent 11 millioner liter giftig vann ut i økosystemet hver eneste dag. Vannet inneholder blant annet kreftfremkallende tungmetaller og arsenikk. For at få et produkt som minner om råolje, er det nødvendig å bearbeide den konsentrerte bitumen via en sterkt energikrevende prosess. Til ett fat bitumen går det med to tonn tjæresand, og utvinningsmetoden fører til et gjennomsnittlig utslipp på ca. 80 kg CO2 per fat.

Statoils anlegg skal imidlertid bruke en annen teknikk for å utvinne råoljen fra tjæresanden. Her ligger reservene dypere enn 75 meter, og den vanligste måten å hente dette ut på er damputvinning (SAGD). I denne prosessen pumpes en blanding av damp og kjemikalier flere hundre meter ned i bakken for å koke oljen ut av sanden. Denne metoden er mer energikrevende enn gruvedriften, og krever i tillegg større arealer. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for utvinning ved SAGD-metoden er 100 kg. CO2 per fat.

Les mer på www.greenpeace.no

 

Kontakt

  • Martin Norman
  • kontor: +47 22205101
  • mobil: +47 95804950

Tags