Lakseforet bør renses

Nyhet - 3 april, 2006
Vitenskapskomiteen for mattrygghet har på oppdrag for Mattilsynet gjennomført en helhetsvurdering av helsemessige sider ved å spise oppdrettlaks, fisk og annen sjømat. De konkluderer med at normalt konsum av fisk ikke er farlig, men at også fisk har forbedringspotensial.

Unborn babies are exposed in the womb to synthetic chemicals.

Greenpeace er enig i at fisk og sjømat stort sett er sunt, men mener undersøkelsen viser at alle tiltak for å redusere inntaket av miljøgifter fra sjømat bør gjennomføres der det er mulig, særlig overfor barn og mødre. Spesielt kan oppdrettfiskens innhold av miljøgifter reguleres gjennom valg av foreingredienser eller rensing av for.  

- Som minimum bør derfor hvertfall oppdrettsforet bli renset for miljøgifter, akkurat slik man dessverre også må gjøre med tran. Tran er også sunt men det blir enda sunnere etter rensing, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.  

Greenpeace beklager at havmiljøet er så forurenset at miljøgifter blir akkumulert i fisk og sjømat. Organisasjonen har arbeidet i mer enn 30 år for å redusere spredningen av miljøgifter til miljøet. Vi vet at det finnes en rekke farlige stoffer i havmiljøet fra både historiske og moderne forurensningskilder.  Eksempler er kvikksølv, PCB, dioksiner, TBT og ftalater som DEHP, stoffer som er enten giftige, hormonforstyrrende eller begge. Vi vet også at bromerte flammehemmere som blant annet kommer fra elektronikkprodukter finner veien til naturmiljøet i økende grad.  

I dag ser vi at industri og politikere stadig ikke har lært av historien.
Hvert år produseres stadig nye kjemiske forbindelser som kan ha negative effekter på miljøet. Noen av de siste kjemikaliene man har oppdaget i natur, dyr og mennesker er syntetiske muskstoffer fra parfymer og PFOS stoffer som blant annet benyttes i moderne regntøy.  

Vi vet allerede at nesten alle kjemikalier som er tungt nedbrytbare og kan akkumuleres i næringskjedene på sikt vil forekomme i stigende konsentrasjoner og ofte skape problemer. Likevel stilles det ikke tilstrekkelige krav til industrien om å erstatte  disse stoffene med sikrere alternativer. Greenpeace arbeider for at dette substitusjonsprinsippet skal omfatte alle kjemikalier som blir  produsert, men det er langt igjen til målet.  

I tillegg til disse problemene på grunn av enkeltstoffer, er det  grunn til å anta at konsekvensene av at flere stoffer virker sammen i en "kjemisk coctail" kan gjøre problemet enda større. Per i dag er det ingen  som tar tilstrekkelig hensyn til cocktaileffektene av at flere kjemikalier  opptrer samlet og påvirker miljøet og maten.

Link til Vitenskapskomiteen for mattrygghet sin helhetsvurdering av laks, fisk og sjømat

Støtt oss

Greenpeace arbeid finansieres av privatpersoner som deg. Vi tar ikke imot penger fra stater eller bedrifter og de kan derfor ikke diktere vilkårene for vår virksomhet.