Piratrederiet Silvia Vieira: På tide med svartelisting

Nyhet - 26 august, 2009
Den portugisiske tråleren Praia de Santa Cruz ble lørdag morgen ført inn til Tromsø av Kystvakten, med mistanke om underrapportering av fisk tatt i norsk økonomisk sone og Svalbardsonen.

Den portugisiske tråleren Praia de Santa Cruz.

Ettersom fartøyet eies av det kjente pirat rederiet Silvia Vieira, burde fartøyet ha mistet retten til å fiske i norsk sone for lenge siden. Silvia Vieira kontrollerer blant annet både Kerguelen (nå Caribe) og Kabou (nå Red). Begge har fisket uten lisens i norsk farvann. Kabou ble arrestert av Kystvakten i en spektakulær aksjon sommeren 2006. Likevel har Silvia Vieiras øvrige fartøyer opprettholdt sine rettigheter i norsk sone.

Fra 2007 har Norge hatt hjemmel til å svarteliste pirater på rederinivå, men Fiskeridirektoratet har hittil ikke brukt denne muligheten, til tross for gjentatte løfter om å være hardere med fiskekriminalitetens bakmenn.

Greenpeace forventer nå at Fiskeridepartementet bruker Havressurslovens § 51 og sørger for at alle Silvia Vieiras trålere svartelistes og mister retten til å fiske i norsk farvann for godt.

Greenpeace foreslår også at: 

a) Flest mulig land og fiskeriforvaltningsorganisasjoner bør etablere effektive, transparente og dynamiske svartelister med oversikt over fartøyer og rederier som har deltatt i IUU, kreve sporbarhet og kriminalisere deltakelse og kjøp av IUU fisk.

b) Det må gjennomføres tiltak for å øke gjennomsiktigheten knyttet til eierskap og kontroll med fiskerifartøyer, for å hindre at viktige regler blir omgått eller ikke brukt.

c) Det etableres en egen overordnet IUU-enhet eller et "FiskeKrim" som kan følge opp store saker og legge strategiske etterforsknings-føringer på linje med Økokrim. "Fiske Krim" burde kunne ha direkte kontroll med ressurser fra Kystvakt, Fiskeridirektorat, Politi, Toll og Skatt, både for å kunne samle alle relevant informasjon på ett sted, og for å kunne gi prioriterte retningslinjer og utføre reell etterforskning. Gruppen bør også ha koplinger til internasjonale prosesser, og gjerne assistere andre lands IUU-arbeid gjennom både prosjekter og deling av 'overskuddsinformasjon'. Fiskeridirektoratets manglende evne til å sette ressurser på Silvia-Vieira-saken understreker dette behovet.

Les mer om Silvia Vieira

Brev til fiskeriministeren

 

Bakgrunn:

I Havressursloven er det som del i kampen mot ulovlig fiske gitt hjemmel til å svarteliste IUU-operatører også på rederinivå, ikke bare fartøy for fartøy. Dette var en seier for Greenpeace og et viktig skritt for å angripe den organiserte kriminaliteten bak flere av IUU-aktørene.

Vi hadde store forventninger til kombinasjonen av solid dokumentasjon, kontant håndheving og en effektiv svarteliste med fokus på både fartøy og organisasjonene bak. Dette regelverket trådde i kraft fra 1.5.2007, før resten av Havressursloven på grunn av høy politisk prioritet: 

Havressursloven § 51b) forbod mot ilandføring, omlasting og tilverking av fangst i norsk hamn med fartøy som ikkje er norsk, når den som eig eller driv fartøyet er eit rettssubjekt som med eit anna fartøy har teke del i fiske som klårt strir mot eit ønskjeleg beskatnings- eller fiskemønster, eller klårt strir mot reglar om fiske som er avtalte med ein framand stat."

I Forskrift om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger i norsk havn står det tilsvarende i § 6 at man kan nekte fisketillatelse ”når fartøyet eller fartøyets eier enten har deltatt i uregulert fiske i internasjonalt farvann, eller har deltatt i fiske i strid med reguleringer som er fastsatt av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller – arrangementer”. Begge disse kommer altså til anvendelse i tilfellet Silvia Vieira.

Etter at disse reglene kom på plass har utviklingen imidlertid vært svært skuffende. Nesten ingen nye fartøyer har blitt lagt til den offisielle norske svartelisten, og ikke ett eneste rederi har blitt svartelistet på eiernivå – selv ikke Silvia Vieira, til tross for den svært høye profilen som ble tillagt arresten av fartøyet Kabou sommeren 2006. Fiskeridepartementet har nå en gyllen anledning til å vise handlekraft. 

Emner