InterCity NÅ

Pressemelding - 25 august, 2014
I Nasjonal Transportplan (NTP) 2014 – 2023 legges det opp til at hele InterCity-triangelet først skal være utbygd innen 2030. En rekke organisasjoner har nå gått sammen om å kreve fullfinansiering av hele InterCity, og dermed raskere gjennomføring av prosjektet.

For Jernbane, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Norsk forening mot støy, Norsk Jernbaneklubb, Mjøsen pendlerforening, Pendlerforeningen i Follo og Østfold  og Trafikkaksjonen baserer seg på Jernbaneverkets Konseptvalgutredning fra 2012 som sier at InterCity godt kan realiseres innen så lite som 10 – 13 år.

Forutsetningen for dette er at helt andre økonomiske rammer legges til grunn for prosjektet enn det som praktiseres gjennom Statsbudsjettet i dag. Organisasjonene ønsker en helhetlig økonomisk tankegang for prosjektet i stedet for å fortsette praksisen med å bevilge midler for ett og ett år om gangen. I dag er det slik at InterCity ikke er sikret finansiering, siden NTP ikke forplikter dette. NTP revideres dessuten hvert fjerde år.

«Hvorfor er dere så opptatte av InterCity-triangelet?», tenker du kanskje.

-        InterCity er det det første storstilte, helhetlige jernbaneprosjektet Norge har sett på 100 år, og det er en grunnstein i den bærekraftige utbyggingen av Østlandet. Et fullfinansiert InterCity ville vist handlingskraft fra Regjeringen, og nå må de vise at de klarer å tenke helhetlig rundt store, samfunnsformende prosjekter. Vi klarte det etter krigen, vi klarte det med oljeindustrien – nå er det InterCitys tur, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

InterCity er viktig for å få et konkurransedyktig og pålitelig jernbanetilbud. 
InterCity er viktig for å elektrifisere mer av de lange og tunge transportene i Norge og mellom Norge og utlandet. 
InterCity er viktig for å møte forventet befolknings- og trafikkvekst på en mer energi- og arealvennlig måte.

Derfor har vi gått sammen om et krav: Vi krever at InterCity-utbyggingen prioriteres framfor å legge til rette for mer miljøskadelig bil- og flytrafikk.

 

For flere kommentarer eller ytterligere informasjon, kontakt:

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge: 904 07 901

Tale Ellingvåg, ass. Kommunikasjonssjef for Greenpeace i Norge: 924 40 683