Blandede forventninger til Forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet

Pressemelding - 24 mai, 2005
Svært få i Lofoten og Vesterålen tror regjeringens "Helhetlige Forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet" vil være i stand til å beskytte miljøverdiene mot kapitalkreftene. Samtidig ønsker mange av dem radikale grep for å beskytte natur og kultur i regionen velkommen. Dette framgår av svarene på et spørreskjema om kjennskap, deltakelse og forventninger til den Helhetlige Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet som Greenpeace delte ut under vårens rundtur i Lofoten og Vesterålen.

Lofoten

Organisasjonen har møtt mange av de samme holdningene under siste ukes besøk i Finnmark. Tirsdag åpner regjeringens store konferanse om den Helhetlige Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet i Tromsø.

- Det krever en svært tøff miljøvernminister for at ideene om helhetlig forvaltning til beste for de sårbare miljøverdiene skal bli realisert gjennom denne forvaltningsplanen. Men grunnlaget er tilstede, og Ministeren må sørge for at planen setter tydelige grenser, ikke bare vage målsettinger for sektorene, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Hele 97 prosent av de som har svart på spørreskjemaet sier at de ikke tidligere har blitt involvert i planprosessen, til tross for at de er bosatt i området. De aller fleste mener planen bør gi beskyttelse av kystkultur og natur høy prioritet. Over 80 prosent av respondentene har liten tillit til at planen skal bli et effektivt verktøy for å oppnå formålet med forvaltningsplanen å "balansere fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet innen rammen av bærekraftig utvikling", slik regjeringens målsetting er formulert. Problemet med å tøyle sterke økonomiske interesser nevnes ofte blant begrunnelsene for dette synet.

På spørsmål om hvilke områder som fortjente status som Norges første nasjonalpark til sjøs, var det mange som foreslo Lofoten, Vesterålen, Vestfjorden, Tysfjord, Røstbanken. Mange mente også at hele utredningsområdet burde kvalifisere til slik status. Kun et fåtall av de som svarte avviste ideen om å etablere nasjonalparker til havs. I en landsrepresentativ spørreundersøkelse gjennomført av Visendi i januar, var det også stort flertall for å øke verket av havarealer i Norge. I dag er under 1 prosent av havet vernet.

De aller fleste som svarte var enige i at det er behov for langt bedre slepebåtkapasitet langs kysten, at tanktrafikken må gå mye lengre ut fra kystlinjen. Det var også mange som støttet forslagene om at helhetlig forvaltning krever radikal omlegging av dagens fiskeripolitikk, og etablering av petroleumsfrie områder. Resultatene styrker funnene i WWF sin nasjonale spørreundersøkelse, som viste at over 60% ønsker petroleumsfrie områder.

Les resten av resultatene fra spørreundersøkelsen (PDF, 50kb)

Les mer om Greenpeace i Lofoten: weblog.greenpeace.org/lofoten