Greenpeace navngir 150 skogselskaper som ødelegger gammelskog

 

Pressemelding - 4 oktober, 1999
 
Kjøpere av treråvarer kan bidra til at ødeleggelsen av verdens gjenværende natur- og urskoger opphører. Gjennom å unnlate å handle med selskaper som ikke klart tar avstand fra destruktiv hogst kan skogene reddes. Dette framgår i rapporten “Buying Destruction”, som Greenpeace presenterer i dag, og hvor 150 selskaper som produserer eller handler med treprodukter fra gammelskogen navngis. Norske Skog samarbeider med det Canadiske selskapet Abitibi-Consolidated INC, som nevnes i rapporten. Avispapirprodusenten hogger i gjenværende gammelskogsområder i Canada, Tsjekkia og Slovakia.

- Greenpeace oppfordrer alle selskaper som bruker tre og papir å se over hvor virket kommer fra og dermed deres rolle i ødeleggelsen av av natur- og urskogene, sier Patrick Anderson fra Greenpeace International. Nå når denne informasjonen finnes tilgjengelig tror og håper vi at disse selskapene velger å ta skrittene som
kan være avgjørende for gammelskogens framtid.

Greenpeace’ rapport beskriver de store hogst- og trevareselskapene som er aktive i skogene i Brasil, Guyana, Chile, Surinam, Kamerun, Gabon, Indonesia, Papa Nya Guinea, Solomonøyene, Canada og Russland. Skog, som i begrenset utstrekning har blitt påvirket av mennesket, hogges i dag i rask takt.
Natur- og urskogene er tilholdssted for en stor del av jordens biologiske og kulturelle mangfold, og i dag de siste tilfluktstedene for mange truede dyr- og plantearter.

- De selskapene som beskrives i rapporten representerer bare en del av aktørene som er virksomme i disse regionene, sier Anderson, men sammenlagt hogger de mer enn en fjerdedel av rundvirket som produseres årlig. Sammenlagt rår de over minst 80 millioner hektar - det tilsvarer en yte 2,3 ganger Norges areal.