Havforsuring: En ny viktig grunn til å kutte CO2-utslipp

Pressemelding - 31 mars, 2009
TV2 presenterte mandag 30.03 en solid oversikt over dramatisk ny forskning om forsuring av havet som følge av menneskelige CO2-utslipp. Denne dramatiske tilleggskonsekvensen av vår CO2-forurensing av kloden er enda en grunn til å redusere utslippene, og redusere dem raskt.

Syncrude anlegget utvinner olje fra sanden i Alberta, Canada.

Mens en hel verdens øyne har vært rettet mot global oppvarming som følge av CO2-forurensing, har havet i stillhet absorbert store mengder av overskuddet. I klimamodellene har havets opptak av CO2 vært ansett som positivt, ettersom det gjør at økningen i atmosfæren og dermed oppvarmingen, blir mindre enn den ellers ville blitt.

Økningen av CO2 i havvannet er imidlertid heller ikke uproblematisk. Havforskere har nå funnet ut at havets pH-verdi (surhetsgrad) allerede har sunket og er lavere enn den har vært på svært lang tid, og at de videre endringene kan bli store og svært mye raskere enn man hittil har trodd. Effekten er størst i Arktis og Antarktis, og det er en klar kopling til de menneskelige utslippene av CO2 fra olje, kull og gass.

Når havet blir surere som følge av mer oppløst CO2 (som karbonsyre), blir det marine livets evne til å danne kalkskjeletter redusert. Dette påvirker koraller, skjell, andre skalldyr og en rekke typer plankton, som alle er avhengig av å danne kalk. Disse organismene utgjør i mange tilfeller grunnlaget i de marine næringskjedene.

Dersom havet blir tilstrekkelig surt og skjell, korall og plankton forsvinner, vil havets økosystem som vi kjenner det i dag kunne bryte sammen.

- Resultatene fra forsuringsforskningen er skremmende og dramatiske. Dersom man ikke hadde grunn nok til å redusere CO2-utslippene fra før, bør forsuringsproblemet være grunn god nok alene, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

En internasjonal klimaavtale som krever store kutt raskt, sammen med omfattende satsing på skogvern, energieffektivisering og ny fornybar energi er nødvendig for å redusere CO2-utslippene raskt nok og mye nok. Avlatshandel med kvoter mens man borer etter mer olje og investerer i tjæresand hører ikke hjemme i en ansvarlig klima-  og havforsuringspolitikk.

Les mer om dramatiske og raskt økende vitenskapen bak havforsuring:

Det internasjonale havforsuringsnettverket
Det europeiske havforsuringsprogrammet EPOCA, hvor Greenpeace er i referansegruppen, arbeider med dette

Other contacts:

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, tlf: 90 10 79 04