Apo Island's coral reef walls.

Photo | July 27, 2006

Apo Island's coral reef walls.

Categories