Mayon Volcano erupting above Legazpi City, Philippines,

Photo | August 25, 2006

Mayon Volcano erupting above Legazpi City, Philippines,

Categories