Morza i oceany - rozwiązania

Strona - 16 sierpnia, 2013

Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Dotychczasowa polityka rybołówstwa Unii Europejskiej, czyli zestaw przepisów dotyczących wszystkich aspektów prowadzenia połowów przez jednostki zarejestrowane w UE, zawiodła, ponieważ nie zredukowano nadmiernie rozbudowanych flot rybackich a  dostosowując je do zasobów mórz wokół Europy, doprowadzono do silnego przetrzebienia stad ryb. Ponadto państwa członkowskie nie wypełniły swoich zobowiązań co do ochrony morskich gatunków i siedlisk, czyli nie utworzyły sieci dobrze zarządzanych morskich obszarów chronionych.

W 2013 r. zakończyła się reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Nowe przepisy przyniosły wiele pozytywnych zmian. Teraz to po stronie państw członkowskich jest obowiązek odpowiedniego ich wdrożenia.

 

Rezerwaty morskie

Kluczem do ochrony gatunków morskich i ich siedlisk jest utworzenie sieci rezerwatów morskich. Wpłynie to pozytywnie na zasoby łowisk, a także na ochronę terenów im przyległych poprzez naturalną migrację dorosłych osobników poza granice obszaru ochronnego. Wewnątrz rezerwatów, populacje zwiększają swą liczebność, a poszczególne osobniki żyją dłużej, mogą osiągać większe rozmiary i lepiej się rozmnażać. Rezerwaty morskie są terenami zamkniętymi dla wszelkiej działalności związanej z nadmierną eksploatacją zasobów morskich, czyli rybołówstwa, wydobycia zasobów dna morskiego oraz utylizacji odpadów w morzu. Ochroną w formie rezerwatów powinny zostać objęte miejsca służące jako punkty odniesienia używane w badaniach naukowych oraz tereny najbardziej wrażliwe z punktu widzenia różnorodności biologicznej.

Odpowiedzialna konsumpcja

Sieci sprzedaży detalicznej mogą przyczyniać się do zwiększania ochrony zasobów mórz i oceanów, a tym samym, dbając o swoich klientów, dostarczać im produkty najwyższej jakości.

Jeśli detaliści chcą zapewnić swoim klientom stały dostęp do morskich bogactw, powinni:

  • Wycofać ze sprzedaży gatunki znajdujące się na czerwonej liście
  • Wdrożyć zasady odpowiedzialnego pozyskiwania ryb i owoców morza
  • Prawidłowo oznakować sprzedawane produkty, tak by konsument mógł dokonać świadomego wyboru (minimalny wymóg oznakowania to: nazwa handlowa i łacińska gatunku, miejsce połowu lub hodowli, informacja, czy dany gatunek został złowiony w naturze, czy wyhodowany. Dodatkowe informacje, które powinny znaleźć się na produkcie to sposób połowu lub hodowli oraz data połowu).

Konsumenci mając dostęp do pełnych informacji o produkcie będą mogli dokonywać odpowiedzialnych wyborów, rezygnując np. z zakupu gatunków zagrożonych wyginięciem.

Ochrona wielorybów

Płetwal błękitny

Przetrwanie wielu gatunków tych niezwykłych ssaków morskich zależy od skutecznej ochrony, której elementem jest moratorium na komercyjne połowy wielorybów wprowadzone przez Międzynarodową Komisję Wielorybniczą (ang. IWC) w 1986 roku. Jednak by zapewnić przetrwanie wielorybów, należy jak najszybciej zakończyć ich połowy (także te prowadzone przez Japonię pod pretekstem badań naukowych) i utworzyć rezerwaty, które będą pełnić rolę morskich obszarów ochronnych, gdzie wieloryby będą mogły się odrodzić.

Tematy